A falu – Egy projekt a városban élő gyerekeknek, világlátásuk szélesítésére

Célcsoport: 1-4. évfolyam

rövid leírás

A projekt alsó tagozatos, városban élő gyerekek számára ad élményszerű kitekintést a falu életére, a falvak jellemző életformáira, mindennapi és hivatali működésére. A tevékenység egy keretjáték köré épül, amelyben a gyerekek által elképzelt falu élete, működése, hivatalai és a hivatalok szereplői öltenek testet. Az így szerezett ismeretek az élményeken keresztül épülnek be a napi tanulási folyamatokba. A megvalósítás, az életszerűség leképezéséhez szükségszerű egy testvérfalu, testvérosztály megkeresése. Az együttes tevékenységeken, közvetlen tapasztalatokon keresztül valósítható meg eredményesen a projekt.

A terv adaptálása a pedagógusok kreativitására is ösztönző hatással lehet: a projektet a falvak iskoláiban dolgozó pedagógusok átfordíthatják a városi élet jellemzőivel való ismerkedésre.

részletes ismertető

A projekt tevékenységei beépülnek a tanulási folyamatba, különösen a magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, művészetek témáival ötvöződnek. A viszonylag hosszú időtartamú – 25 órás –  projekt egyik erénye, hogy a megvalósítás folyamatában is alakítható, a tanulók és a partnerek igényei szerint. A digitális technológia eszközeinek használata az egész projekt során hangsúlyos, a tevékenységek megvalósítását támogató eszközök és alkalmazások illeszkednek a tartalom és tananyag kompetenciafejlesztési lehetőségeihez. Főként a kritikai és problémamegoldó gondolkodás, a kreativitás, a kommunikáció és az együttműködési készség, a szociális és digitális kompetencia összetevőinek fejlesztése kap hangsúlyos szerepet.

A projekt keretében a gyerekek hivatalokat hoznak létre, polgármester választanak, szerepeket vállalnak a falu életében, ehhez táblákat, címereket készítenek, belehelyezkednek a falu mindennapjaiba, népmesék, versek szövegeinek feldolgozásával, digitális történetmeséléssel gazdagítják az ismereteiket. Kutatómunkát végeznek például híres emberek szülőhelyeiről, furcsa nevű falvakról. Az eredmények felhasználásával kiadványt készítenek, bevonva a családokat is. A gyerekek valós és virtuális vásári forgatagot szerveznek, a falusi mesterségeket feldolgozó virtuális tablót készítenek. A különböző tevékenységekbe bekapcsolódnak a testvérosztály tanulói is, és nem maradthat el a „testvérfalu” meglátogatása sem.

A tartalmi elemek feldolgozásához a gyerekek kiadványszerkesztő és levelezőprogramot, képfeldolgozó, böngésző, multimédiás alkalmazásokat, honlapszerkesztőt és szövegszerkesztőt használnak, valamint blogot is készítenek.

A projekt produktuma egy virtuális kiállítás, amely tartalmazza a tanulók saját élményein alapuló és gyűjtött dokumentumait is.

A projekt pedagógiai alapjai

Szükséges előismeret és készségek

Olvasni tudás, adott szintű szövegértési készség, tanulási motiváció

Tartalmi követelmények

A kulcskompetenciák fejlesztése (a 2012-es kerettanterv alapján a legfontosabbak):

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése:

 • a tanuló értelmesen és érthetően fejezi ki gondolatait.

Olvasás, az írott szöveg megértése:

 • felismeri és megérti azokat a különböző típusú, műfajú szövegeket, amelyekről tanult.

Az irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése:

 • az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a hagyományokat ismeri.

Fogalmazási alapismeretek:

 • a tanult fogalmazási ismereteket felhasználja fogalmazás készítéskor.

A tanulási képesség fejlesztése:

 • azonosítja az információ forrásait, ismeri azok kezelési módjait.

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése:

 • történetek olvasásakor, megbeszélésekor képes elkülöníteni a múltbeli és jelenbeli élethelyzeteket, történéseket;
 • képes felidézni kultúránk néhány kiemelkedő alakját, hozzájuk tud rendelni néhány fontos jellemzőt.

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés, az egészséges fejlődés biztosítása és a betegségek elkerülése érdekében.

Egy természetes életközösség bemutatása:

 • képes adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete:

 • képes az algoritmust felfedezni és elmondani egy adott gyártási folyamatban (pl. tej eladása, sajtkészítés)

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, és a hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében:

 • képes felismerni konkrét példában a fenntartható fejlődés jellemzőit.

Lényegkiemelés és algoritmikus gondolkodás (matematika):

 • tárgyakról, személyekről képes tulajdonságok megfogalmazására;
 • képes a lépések sorának felismerésére, megismétlésére;
 • képes mennyiségek közötti összefüggések meghatározására;
 • képes adatokat leolvasni diagramokról, táblázatokból.

Forrás: A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 1. sz. melléklete: Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára

Tanulási célok/Tanulási eredmények

Az alapvető 21. századi készségek kialakulása terén:

Tanulási és innovációs készségek

Kreativitás és innováció

 • Nyitottság és fogékonyság új és eltérő nézőpontok iránt
 • Eredeti gondolkodás és találékonyság a munka során

Kritikai gondolkodás és problémamegoldás

 • A rendszerek közötti összefüggések megértése
 • A különböző nézőpontokat tisztázó, jobb megoldáshoz vezető lényegi kérdések azonosítása és feltevése
 • Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében

Kommunikáció és együttműködés

 • Közös felelősségvállalás az együttműködés során

Információs, médiaismereti és technológiai készségek

Információs műveltség

 • Hozzáférés az információkhoz eredményes és hatékony módon, az adatok hozzáértő és kritikai értékelése, pontos és kreatív információhasználat

Életvezetési és karrierkészségek

Rugalmasság és alkalmazkodóképesség

 • Különböző szerepekhez és felelősségi körökhöz való alkalmazkodás

Kezdeményezőkészség és önirányítás

 • A saját megértés és tanulási igények nyomon követése
 • Az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése

Társas és multikulturális készségek

 • A csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben

Teljesítmény és elszámoltathatóság

 • Szorgalom és megfelelő munkaerkölcs (például pontosság és megbízhatóság)

Vezetői készségek és felelősségvállalás

 • A társak erősségeinek felhasználása a közös cél eléréséért

(Forrás: az Intel@Teach Essential képzés tananyaga)

 

A konkrét tanulási tevékenységek során:

 • Az olvasókönyvi szövegekben a falusi és városi életforma megkülönböztetése
 • Önálló szövegalkotás képességének fejlesztése
 • Digitális eszközök használata a szövegalkotásban
 • IKT-kompetencia fejlesztése

 

A projektmunka során:

 1. Eredeti gondolkodás és találékonyság a munka során;
 2. A különböző nézőpontokat tisztázó, jobb megoldáshoz vezető lényegi kérdések azonosítása és feltevése;
 3. Hozzáférés az információkhoz eredményes és hatékony módon, az adatok hozzáértő és kritikai értékelése, pontos és kreatív információhasználat az aktuális probléma megoldásához;
 4. Különböző szerepekhez és felelősségi körökhöz való alkalmazkodás;
 5. Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban;
 6. A digitális technológia és a kommunikációs eszközök és/vagy hálózatok megfelelő használata az információkhoz való hozzáférés, illetve az információk kezelése, integrálása, értékelése és létrehozása céljából a tudásalapú gazdaságban való működéshez.

 

Eredmények:

 • A tanulók tudjanak kooperálni, egy közös cél érdekében felelősen együtt dolgozni (közös felelősségvállalás az együttműködés során), egymás munkáját értékelni.
 • Ismerjék meg a magyar falu jellegzetességeit (állatok, növények, épített környezet).
 • Tudjanak 15-20 mondatos összefüggő szöveget leírni.
 • Képesek legyenek papíralapú és IKT-technológiával készült vizuális alkotást közösen készíteni.
 • Tudjanak a megfelelő számkörben pénzt kezelni. Ismerjék a pénz értékét, beválthatóságát.
 • Ismerjék a méretarány fogalmát. Készítsenek térképet a tereptárgyak ábrázolásával.
 • Kommunikáció: tudjanak beszélni társaikkal a közös munka során, egyszerű előadást prezentálni megadott témában.
 • Testi erőnlétük elvárható fokán teljesítsenek a sportjátékokban
 • Az internetet kritikus módon használják információszerzésre.
 • Legyenek tisztában a hagyományokkal, jeles napokkal.
 • Készüljenek esztétikus munkák a gyakorlati feladatok során, a gyerekek ismerjék meg a színeket, a színkeverési technikákat.

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés

Hogyan hatunk egymásra?

Projektszintű kérdés

Hogyan éljünk vidéken?

Miért fogyasszunk hazai élelmiszert?

Mit jelent neked lakókörnyezeted?

Hogyan válasszunk demokratikusan?

Tartalmi kérdések

Hogyan csoportosíthatjuk a megismert történeteket?

Mit érdemes venni a piacon? Honnan származnak ezek az élelmiszerek? Honnan származik, és mire utal a növény elnevezése?

Mitől növekszik a növény?

Hogyan kerül a kenyér az asztalra?

Hogyan készítsünk közös dokumentumot a OneNote alkalmazásban?

 

Értékelés

A különböző tantárgyi tartalmak feldolgozása során a tanulók különböző értékelő- és önértékelő lapokat használnak. Közös olvasmány feldolgozásakor értékelik egymás csoportban betöltött szerepét. A megtanulandó tananyagtartalom elsajátítását ellenőrző listával értékelik: Scribbless.

A projekt során a tanulók blogot írnak. Ebbe közösen dokumentálják a legfontosabb történéseket, a feladatvégzés során szerzett ismereteket, tapasztalatokat.

Használják az egyes feladatok elvégzése után az önellenőrzési táblát (ennek feladatokra szabott változatait). Adjunk a kezükbe az egyéni tanulás elősegítéséhez áttekintő ellenőrző listákat, melyek arról szólnak, hogy a projekt során milyen volt a tananyaghoz és a társaikhoz való viszonyuk.

A csoportok bemutatják egymásnak és a párhuzamos osztály/évfolyam tanulóinak az elkészült végső produktumot. Ehhez használják a már ismert IKT-eszközöket. A produktumot egy ellenőrző lista segítségével folyamatosan is értékelik a gyerekek. A projekt produktuma egy közös virtuális kiállítás lesz, mely tartalmazza a tanulók saját élményen alapuló és gyűjtött dokumentumait is.

A teljes projekt során használjuk a ClassDojo alkalmazást formatív értékelésre és önértékelésre.

 

Az értékelés időrendje

A projektmunka megkezdése előtt:

Beszélgetés

Brainstorming

Lino használata

Protopage

Időterv készítése: Trello

Gondolattérkép: kapcsolati háló – rokonok vidéken és városban

Mindmup

Igazi térkép

A projekt megvalósítása alatt:

Önellenőrzési táblázat az önálló tanulás segítésére

Egymás értékelése értékelőlapokkal a munkafolyamat során (részfeladatok értékelése)

Ellenőrző lista: Scribbless

Megfigyelési tábla: egyéni (tanulók)

Blog

Önértékelő segédanyagok

A teljes projekt során használjuk a ClassDojo alkalmazást (androidos tableten is

A projektmunka befejeztével

A befejező produktum önellenőrzése áttekintő táblázattal

Scribbless

A befejező produktum bemutatása a társaknak

Tanulói értékelés szempontsor alapján

Eszközigény

Technológia – hardver

fényképezőgép, számítógép(ek), digitális fényképezőgép, DVD lejátszó, internet-hozzáférés, nyomtató, projektor, szkenner, videokamera, tablet

Technológia – szoftver

kiadványszerkesztő, levelezőprogram, képfeldolgozó, böngésző, multimédiás alkalmazások, honlapszerkesztő, szövegszerkesztő, egyéb: blog

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Nyomtatott források és eszközök

 • A portfólió a projektmódszer megvalósításában. In: Szabó Ákosné (szerk.): Inkluzív nevelés – Projektpedagógia: Kézikönyv a pedagógusképző intézmények számára, Budapest, SuliNova Kht., 2006. 32–35. p., 61–67. p.
 • Bandiné Liszt Amália: Fejlesztő értékelés a projektpedagógiában. In: Hegedűs Gábor – Lesku Katalin (szerk.): Projektpedagógia –projektmódszer X. Kecskemét, KF TFK, 2007. 95–106. p
 • Dobák Dóra: Digitális portfólió jelentősége a pedagógiai értékelésben. In: Majoros Pál (szerk.): Reformok útján. Budapest, BGF, 2008. 318–326. p.
 • Lénárd Sándor – Rapos Nóra: Ötletek tanítóknak a fejlesztő értékeléshez és az adaptív tanulásszervezéshez. In: Magtár tanítóknak 3. Budapest, OKI, 2006.
 • Szerencsés György: Oktatási e-portfólió és informatikai kompetencia. In: Iskolakultúra 2007. 4. sz. 24–31. p. 66. Szövegértés –szövegalkotás 5. Tanári útmutató: Projektmappa 7. Budapest, SuliNova Kht., 2007.
 • A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet alapján: Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára [letöltve: 2020. május 16.]

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Környezetismeret

Vizuális kultúra

Technika, életvitel és gyakorlat