A fogamzástól az elmúlásig

Célcsoport: 8-11. évfolyam

rövid leírás

A tematikus terv akár távtanulási környezetben is megvalósítható. Ebben támogatja a pedagógusokat a tervhez készített letölthető adaptációs összefoglaló.

részletes ismertető

A tananyagegység komplex módon biztosítja az ismeretek, készségek és képességek kreatív és együttműködő elsajátítását, illetve fejlesztését, az egészséges, felelős életmód és önismeret kialakítását, a hatékony önálló tanulás és megismerés fejlesztését.

Az első témától, a nemiség szintjeitől a tudatos családtervezésig minden tanórán szerepet kapnak a digitális eszközök különböző didaktikai formákban, szem előtt tartva az interdiszciplinaritást. Az alkalmazások támogatják az új anyag gyakorlását, az ismeretek megerősítését, a felelősségteljes párválasztással kapcsolatos gondolatok képi és írott megfogalmazását, a csapatban való együttműködést, a saját posztembrionális fejlődés bemutatását, narrációját, illetve az ismeretek rendszerezését. A kifordított osztályterem módszere segíti többek között a méhen belüli fejlődés és a születés (zárójelentés), tudatos családtervezés területén az önálló ismeretelsajátítást, az érvelés lépésenkénti fejlesztését. A tematikus terv támogatja azon pedagógusok munkáját a javasolt oktatóvideó-ajánlásokkal, akik még nem ismerik ezen alkalmazásokat. 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

Oktatási célok:

 • A nemiség szintjeinek megismerése, a nemi identitás jellemzői, elsődleges és másodlagos nemi jellegek;
 •  A férfi és a női szaporodási szervrendszer felépítése és működése, a nemi hormonok hatása;
 • A menstruációs ciklus és az ivarsejtek hasonlóságainak, különbségeinek megismerése a felelősségteljes párkapcsolat és gyermekvállalás szempontjából;
 • Az egyedfejlődés szakaszai: méhen belüli embrionális fejlődés és a méhen kívüli posztembrionális fejlődés állomásai, hasonlóságok, különbségek;
 • A szexualitás, a fogamzásgátlás módjainak és a tudatos családtervezésnek a megismerése;
 • A nemi úton terjedő betegségek kórokozói, tünetei, következményei és megelőzésük;
 • Virginia Apgar, Semmelweis Ignác vonatkozó munkásságának ismerete.

Képesség- és készségfejlesztési célok:

 • Az ismertszerzés során mind a hagyományos, mind a digitális információ azonosításának, keresésének, előállításnak, bemutatásának, értékelésének a fejlesztése;
 • Az ismeretanyag elsajátítása során a megfigyelés, az ábraelemzés és -felismerés, koncentrációs és rendszerezőképesség fejlesztése;
 • Digitális tartalmak készítése, megosztása és a kommunikáció fejlesztése;
 • Matematikai készségek fejlesztése: grafikonok értelmezése, zárójelentés értelmezése, adatok leolvasása (a mérési objektivitás és a matematikai paraméterek szerepe a biológiai vizsgálatokban, orvoslásban);
 • A mérési skálák gyakorlati hasznának értelmezése, példája: Apgar-teszt, physiscore, percentilis értelmezése.

Nevelési célok:

 • A tanulók közötti együttműködés fejlesztése;
 • Egészséges életmódra, elfogadásra és szolidaritásra való nevelés;
 • A cikkrészletek feldolgozásához, a lényeg kiemeléséhez és a feladat értelmezéséhez szükséges türelemre és önállóságra való nevelés, a test felépítésével, saját fejlődésünkkel kapcsolatos önkép, önismeret fejlesztése;
 • A tanulás tanítása, az előzetes ismeretek összekapcsolása;
 • A kreativitás ösztönzése és az olvasás iránti igény, érdeklődés felkeltése korosztályhoz illeszkedő példákkal.

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei

 • Előző témakör: Hormonális rendszer
 • Maga a témakör az utolsó tanítási egységet jelenti az évben

Tantárgyi kapcsolatok:

 • Matematika: mérési skála; linearis időskálák, grafikon értelmezése (7–8. évfolyam: Függvények, sorozatok)
 • Informatika: online rendszerek megismerése, használata; információs technológián alapuló kommunikációs formák és az internet használata (7–8. évfolyam: Alkalmazói ismeretek, Médiainformatika)
 • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: életkorok az idővonalon (lineáris időfogalom, tájékozódás térben és időben) (7–8. évfolyam: Az őskor és az ókori Kelet)
 • Magyar nyelv és irodalom: szövegértés fejlesztése, irodalmi alkotás (vers) ajánlása, szerepjáték (életkorom jellemzői), szövegértelmezés, mozaikszavak (7–8. évfolyam: Olvasás, szövegértés; Drámai műfajok; A média kifejezőeszközei /A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése/)
 • Angol nyelv: olvasott és hallott szöveg értése, mozaikszavak (APGAR) (7–8. évfolyam: Olvasott szöveg értése, Hallott szöveg értése)

Az ellenőrzés-értékelés tervei

Diagnosztikus értékelés:

 • Gyakorló LearningApps-feladatok (hátránya: csak a megoldottságot jelzi, ekkor zöld, ha a gyermek csak megnyitotta, ekkor piros). Egy témakör elején a már meglévő ismertek feltérképezésére is alkalmas. Ezért mint diagnosztikus értékelés is megjelenhet. A felület gyakorló feladatai alkalmasak ismeretek megerősítésére, gyakorlására, a nehezebb részek kiszűrésére. Így a diákok kérdéseket fogalmazhatnak meg, hogy mely részek igényelnek további magyarázatot.

Formatív értékelés:

 • Önálló információfeldolgozás (Google Webhelyek órai munka): Egyéni haladási ütem biztosítása
 • Kreatív alkotó feladatok (Canva-gondolattérkép, Storybird): egyéni értékelés, az adott anyagra egyéni visszajelzés.
 • Versenyeztető feladatok: Kahoot!, Quizlet: A tesztek többszöri megoldásával (akár otthoni házi feladatként) az egyes tanulói teljesítmények összehasonlítása a tanuló előző pontszámhoz való egyéni értékelés alapján.

Szummatív értékelés:

 • Redmenta online dolgozat
 • Google-űrlap (online)
 • Feladatlap (papíralapú)

Eszközigény

Technológia – hardver:

 • tanári PC vagy latop
 • tanulói mobiltelefon vagy tablet vagy laptop

Technológia – alkalmazások:

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Nicola Cook. (rendező, 2011): The Nine Months That Made You (dokumentumfilm). BBC2, London. magyarul: Az a titokzatos kilenc hónap. 2. rész (videa.hu) (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Kvíz! Találd ki, hogy nő vagy férfi ez a modell! nlc. 2016.07.20. (Utolsó letöltés: 2020.09.21.) (Javaslat: A pedagógus nyissa meg a kivetítőn, a diákok szavazzanak a képekről, ugyanis az oldal reklámokkal teli, diákok számára nem javasolt)

Juhász Gyula: Szerelem – Für Anikó (Vers mindenkinek). YouTube. 2017.10.07. (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Férfi nemi szervek. Hímvessző. Yelon (You Are Not Alone). (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Chad Cohen – Arthur F. Binkowski. (rendezők, 2007): Incredible Human Machine (dokumentumfilm). National Geographic, US. magyarul: Lenyűgöző gépezet: A működő emberi test (videa.hu) (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

David Barlow: Human development in two minutes. YouTube. 2014.12.03. (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

APGAR Score – MEDZCOOL. YouTube. 2017.05.15. (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Human life cycle. Youtube. 2016.11.28. (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness. Youtube. 2016.01.25. (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

YOUR AGE ON OTHER WORLDS. Exploratorium. (Utolsó letöltés: 2020.09.21.)

Segédletek az alkalmazások használatához:

Nyomtatott források és eszközök

Kováts Zsófia (2017): Biológia – egészségtan 8. Biológia munkafüzet FI505030802

Kropog Erzsébet (2017): Biológia – egészségtan 8. Biológia tankönyv FI-505030801

Jámbor Gyuláné, Csókási Andrásné, Fehér Andrea, Horváth Andrásné, Kissné Gera Ágnes (2014): Biológia és egészségtan, Az ember szervezete és egészsége 8., Mozaik Kiadó

Gyulai József Természettudományos Műhely : Tanulói munkafüzet 8. évfolyam, TÁMOP-3.1.3.11/2-2012-0026

Jámbor Gyuláné, Csókási Andrásné, Horváth Andrásné, Kissné Gera Ágnes (2000): Biológia és egészségtan, Az ember szervezete és egészsége munkafüzet 8., Mozaik Kiadó

Beverly McMillan (2011): Az emberi test atlasza, Pannon-Literatúra Kft.