A némafilm sokat mond 

Célcsoport: 8-9. évfolyam

rövid leírás

A gyakorlatfókuszú terv megvalósítása során a tanulók megtapasztalják a kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeit és korlátait, ismereteket szereznek a testbeszéd, a térközszabályozás szerepéről, tudatos alkalmazásáról különféle kommunikációs helyzetekben.

részletes ismertető

A terv izgalmasan kapcsolja össze a kommunikációs ismeretek bővítését a mozgóképi szövegértés fejlesztésével.  A tanulók számos alkotó-kreatív feladatot végeznek, ami nagyban segíti a bevonódásukat a tanulási folyamatba, illetve fejleszti a digitális kompetenciájukat. A kooperatív munkaformák fejlesztik a diákok együttműködési képességét. Az alkotótevékenység keretében jártasságot szereznek a filmkészítés lépéssorának megtervezésében, a forgatókönyv írásában, használatában. A saját némafilmjük elkészítése során tudatosítják magukban a hatékony testbeszéd-stratégiák fontosságát, egyúttal ismereteket szereznek a filmkultúra területéről.

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a tanuló  önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel a hatékony testbeszéd-stratégiák fontosságát, miközben elkészítik saját némafilmjüket. Legyenek tisztában a kézfogás, közvetlen szemkontaktus használatának, illetve a megfelelő hely és távolság kiválasztásának jelentőségével. Hibátlanul tudják azonosítani a kommunikáció típusait és hatásait.

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei

A kommunikáció, tömegkommunikáció témái és szövegei feldolgozása során alkalmazható egység, melynek célja:

  • a metakommunikációs technikák gyakorlása;
  • a kommunikációs képesség, kommunikációértékelés fogalmának tisztázása;
  • a szövegértő képesség fejlesztése;
  • az összefüggés-kezelés alapvető formáinak megismerése;
  • a kommunikációs kapcsolatteremtés, szituációk, helyzetgyakorlatok kivitelezésére vonatkozó gyakorlat elmélyítése.

A tanulók előzőleg megismerték, hogyan közvetíthetnek üzenetet beszélgetés nélkül. Kipróbálták, milyen arckifejezések és gesztusok segíthetik őket az üzenetek tisztázásában.

Alapvető ismereteket szereztek William Foxról, Harold Lloydról és Charlie Chaplinről.

Alapvető ismereteik vannak arról is, hogy hogyan használhatják a személyes tér különböző szintjeit üzeneteik közvetítésére.

Megtörtént annak felmérése is, hogy a tanulók milyen szinten képesek telefonos videórögzítésre. Az osztály minden tagjának van otthon a tananyag futtatására használható számítógépe, mobiltelefonja vagy táblagépe.

Az iskolában megfelelő sávszélességen tudnak a tanulók online dolgozni.

Tantárgyi kapcsolatok

  • ember és társadalom: kommunikáció, tanulás, kapcsolatok
  • művészetek (médiaismeret): kommunikációs rendszerek
  • informatika: elektronikus kommunikáció
  • vizuális kultúra: a vizuális kommunikáció különböző formái; megkülönböztetés, értelmezés

 

Az ellenőrzés-értékelés tervei

A tevékenységek és a kívánt cél elérésének szempontjai szerint:

A bevezetés során: Az óra elején tisztázzuk az új tevekénységek, gyakorlatok célját tervezés, forgatás és szerkesztés szerint (csoportos beszélgetések, differenciált tanulásszervezés).

A célok kitűzése: A tanóra tevékenységeinek értelmezése során kitérünk a jelenetekben alkalmazott nem verbális kommunikációs stratégiák fontosságára, ezeket a soron következő tanórák elején úja átbeszéljük (differenciálás érvényesítése).

A gondolkodási folyamatok értékelése: érvelés, aktív kísérletezés, megjegyzéslap, értékelő megbeszélések, a felmerült nehézségek számbavétele, a tanulói részmunkák elektronikus úton való elküldése, szöveges értékelés, digitális dokumentumok megosztása – javasolt a Google Docs alkalmazása.

A diákok együttműködésére építő tevékenységek során: javasolt a Google Docs alkalmazása.

Visszacsatolási módszerek: értékelő táblázat, megjegyzéslap, plenáris bemutatás, önértékelő diagram, Google Classroom, Mentimeter, Google Űrlapok.

Azokat a jeleneteket, amelyek kevésbé jól sikerültek, a következő napon újra elkészítik a diákok.

A tanulási folyamat bizonyítékai: elkészített videó bemutatása, jegyzetek, önértékelő lapok kitöltése.

Értékelés: szakaszokra bontott önértékelés, csoportos értékelés, közösen kidolgozott értékelési szempontok – a papíralapon adott értékelések kerüljenek ki a teremben jól látható helyre tanári ötlet alapján.

Digitális értékeléshez: Google Űrlapok, Mentimeter

Egyéb lehetőségek: SMART Notebook.

Értékelési szempontrendszer: A 15. melléklet tartalmazza.

Eszközigény

Technológia – hardver

A tanórákon: A tanárnak a tananyag futtatására alkalmas tanári laptop vagy asztali számítógép. A diákoknak csoportonként legalább egy asztali számítógép vagy laptop, tanulónként mobiltelefon vagy tablet minden diáknak, digitális tábla (mennyiben nincs, projektor), a filmkészítéshez fényképezőgép vagy jobb minőségű mobiltelefon.

Az otthoni munka során: a tananyag futtatására alkalmas laptop vagy asztali gép.

Technológia – alkalmazások

A filmkészítés eszközeihez: ADV Screen Recorder a telefonos filmkészítéshez, Movie Creator vagy a Lightworks vágóprogramok ingyenes verziói (utóbbit időkorlát nélkül használhatják).

Mind a pedagógus, mind a diákok számára szükséges Google-fiók a Docs és a Forms alkalmazások eléréséhez. Google Docs, Skydrive/Google Drive, Mentimeter

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Charlie Chaplin – The Lion Cage – Full Scene (The Circus, 1928). YouTube. 2017.03.23. (Utolsó letöltés: 2019.10.22.)

Nagyné Béres Andrea: Filmüzenetek. Prezi.  (Utolsó letöltés: 2020.10.02.)

Gyakorlófeladatok (magyar nyelv, szövegértés, szövegalkotás): Rejtett üzenetek. Okosdoboz. (Utolsó letöltés: 2020.10.02.)

Szőnye Alexandra: A némafilmek varázsában. f21.hu. 2018.03.22. (Utolsó letöltés: 2020.10.02.)

Kővári György Márió: Rettenthetetlen kaszkadőrök (1. rész) 2016.10.10. (Utolsó letöltés: 2020.10.02.)

Híres filmek a kulisszák mögött. Érdekes világ. (Utolsó letöltés: 2020.10.02.)

Nyomtatott források és eszközök

önértékelő lapok, diákok összefoglaló dokumentációi, esetleges felvételek az órai munkáról, munkafüzet, feladatlapok, plakát