A tartalom és az információ hitelessége

Célcsoport: 9-12. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Digitális káprázatok tananyagainak célja a digitális médiaműveltség (médiaintelligencia) fejlesztése, a digitális eszközökkel támogatott oktatás lehetőségének biztosításával. Az óratervek 2–4 tanórás tematikus egységeket alkotnak, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy támogassák ráépülő oktatási projektek megvalósulását.
Az IB1 A tartalom és az információ hitelessége tananyag-egység a saját élményekből és a közösségi média népszerű műfajaiból kiindulva eljut az internetről származó hamis tudományos információk rendszeres, tudatos vizsgálatáig, a forráskritikáig.

részletes ismertető

A három Digitális Káprázatok tanóra tartalma

A bevezető óra témája az online információ hitelessége, a tényellenőrzés folyamatának megismerése, egyetlen kép és a hozzá kapcsolódó Facebook-bejegyzés segítségével. A diákok megismernek egy egyszerű eszközt (FILTER-teszt) az online információ hitelességének vizsgálatára. A második órán a hamis online információ terjedésével foglalkoznak, a hoax, a lánclevél és a vírusvideó műfaján keresztül. A harmadik óra bevezetés a projekt módszertanába: a diákok megismerkednek az áltudományos szövegek jellegzetes gondolkodási stratégiáival, eszközeivel.

A bevezető Digitális Káprázatok tananyag három tanórájára épülő, választható projektfeladat-típusok

A témakörhöz kapcsolódóan egy önálló kutatáson alapuló tényellenőrző projektet javaslunk. A projektet akár több, különböző tantárgyat tanító pedagógus is vezetheti, közösen. A diákok a pedagógus(ok) döntésének megfelelően egy vagy több tantárgy keretein belül, önállóan vagy tanári irányítással kiválasztják a vizsgálandó témákat, „tévhiteket”. A feldolgozás történhet önállóan vagy csoportmunkában is. A választott „tévhithez” kapcsolódóan diákok elsődleges és másodlagos forrásokat keresnek, hogy bizonyítsák/cáfolják azokat. A kutatás eredményét prezentációként (esetleg választott online felületen, pl. blog, faliújság, más gyűjtemény) teszik közzé. A projekt bemutatóval, közös megbeszéléssel zárul.

Tartalmi követelmények

 • Mozgóképkultúra és médiaismeret – kerettantervi kapcsolódás: A média társadalmi szerepe, használata (A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete; Példákkal, jó és helytelen gyakorlatok bemutatásával illusztrálja az internethasználat biztonságának problémáit (pl. hamis vagy megbízhatatlan oldalak, információk kiszűrése)
 • Digitális kultúra – kerettantervi kapcsolódás: Infókommunikáció; információkeresés; A hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése
 • Magyar nyelv és Irodalom – kerettantervi kapcsolódás: Kommunikáció, tömegkommunikáció
 • Más tantárgyhoz kapcsolódva, kiegészítő anyagként: az online információ megítélése, áltudományos információk, torzítások felismerése
   

Tanulási célok/tanulási eredmények

 • Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és szűrése, értékelése
 • Interakció és megosztás digitális technológia segítségével
 • Digitális technológiák kreatív alkalmazása
 • Felelős és kritikus internethasználat
 • Együttműködés, kooperáció

Szükséges készségek

A választott tantárgyhoz kapcsolódó alapismeretek, online böngészés és könyvtárhasználati ismeretek, szövegalkotási készség.

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés:

 • Hogyan oldjuk fel azt az ellentmondást, hogy az online környezetben erősen csökken a tartalom és információforrások megbízhatósága (aktualitása és hitelessége), miközben egyre inkább internetes forrásokból tájékozódunk?

Projektszintű kérdés:

 • Hogyan győződhetünk meg arról, hogy egy tudományos témájú információ megbízható, releváns-e?

Tartalmi kérdések:

 • Hogyan befolyásolhatják a médiaszöveg közlői a befogadókat az információk torzításával?
 • Hogyan segít a kritikai gondolkodás az online információk megítélésében?
 • Mi a tényellenőrzés?
 • Hogyan találhatunk számunkra releváns tartalmakat?
   

Értékelés

A projektmunka megkezdése előtt:

 • Mialatt a tanulók a projekten dolgoznak és feladatokat hajtanak végre.

A projektmunka befejeztével:

 • Részvétel a három bevezető órán, a két házi feladat (szószedet és kép) elkészítése (részletes leírás az óraterv értékelés részében).
 • TKM táblázat a kutató és kreatív projektfeladat elvégzéséhez.
 • Értékelőlista A) a kutatás elvárt szempontjairól B) a kreatív feladatban létrehozott produktum tartalmi, formai követelményeiről
 • Csoportmunkát értékelő online kérdőív
 • Reflektív beszélgető-kör

A projektfeladat során a diákok egyénileg vagy csoportban dolgoznak, utóbbi esetben csoport munkáját értékeljük.


Kutatás értékelése: 

 • Kutatás dokumentációja (téma, témaválasztás szempontjai, anyaggyűjtés, vizsgálati szempontok)
 • A kutatómunka eredményének prezentációja (feladatnak megfelelés, az alapvető állítás pontos megfogalmazása, bizonyítékok / cáfolatok megfelelő hivatkozásokkal, alaposság).

Technológia

BYOD, lehetőség szerint minél több saját okoseszköz, de legalább tanulócsoportonként egy, internet-hozzáférés.Tanulócsoportonként egy laptop vagy asztali számítógép.

A tananyagegységben megjelölt alkalmazások: Google űrlapok, QR Code Generator, Lino, Google Drive, Facebook, Google Diák, Pear Deck, Word Art, Canva, böngésző, esetleg blogkészítő vagy faliújság-alkalmazás.

Nyomtatott anyagok

 • Száz kémiai mítosz: Tévhitek, félreértések, magyarázatok, Akadémiai Kiadó, 2013.
 • Boldogkői Zsolt: Hiénák a betegágy körül, Akadémiai Kiadó, 2016.
 • Hahner Péter: 100 történelmi tévhit, avagy amit biztosan tudsz a történelemről – és mind rosszul tudod, Animus Kiadó, 2010.
 • Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit, avagy amit biztosan tudsz a történelemről – és mind rosszul tudod, Animus Kiadó, 2014.
 • Tudomány.hu (a Magyar Tudományos Akadémia áltudományos nézetek cáfolatával foglalkozó oldala)
 • Tényleg.com (a Történelemtanárok Egyletének oldala a történelmi tévhitekről)
 • A nyelvrokonság kutatásának módszereiről, MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály
 • Urbanlegends.hu (a legfontosabb magyar nyelvű tényellenőrző honlap)
 • Szkeptikus.hu (a Szkeptikusok Társaságának honlapja)