Bee the Best 

Célcsoport: 1-4. évfolyam

rövid leírás

A méhekkel kapcsolatos ismereteket komplex módon feldolgozó, digitális eszközökkel támogatott oktatási projekt. 

részletes ismertető

A projekt során a tanulók változatos tevékenységek és munkaformák keretében ismerkedhetnek meg a méhek életével, a mézkészítéssel, a méhek szerepével a természetben, a Bee-Bot padlórobotok használatán keresztül pedig az algoritmizálás, a programozás alapjait sajátíthatják el. A hagyományos eszközök mellett az IKT-eszközök széles palettája kerül felhasználásra, amelyek megfelelő motivációt teremtenek a feladatok végrehajtásához. A tanulók csoportban és párban dolgozva fejleszthetik együttműködésüket, szociális kompetenciáikat. Az értékelés elsődlegesen formatív értékelési módszerek segítségével történik. 

A projekt pedagógiai alapjai

Szükséges előismeret és készségek: Az életkornak megfelelő átlagos anyanyelvi ismeretek megléte. Kreativitás, kezdeményező- és együttműködési készség. A felhasznált eszközök (rajzeszközök, olló stb.) megfelelő használata.

Tartalmi követelmények

 • Haszonállatok, a mézelő méh és szerepe a természetben – környezetismeret kerettanterv 3–4. évfolyam: Megtart, ha megtartod (Haszonállatok.)
 • A virágos növény részei, a beporzás – környezetismeret kerettanterv 3–4. évfolyam: Kertben, mezőn (A növény részei)
 • A méhek élete, a mézkészítés folyamata – környezetismeret kerettanterv 1–2. évfolyam: Élőlények közösségei (Életközösség. Életfeltételek, egyes állat- és növényfajok igényei. Élőhely.)
 • A cukor és a méz összehasonlítása szín, íz, illat, halmazállapot, oldódás szerint – környezetismeret kerettanterv 1–2. évfolyam: Az iskola (A környezetünkben előforduló anyagok érzékelhető tulajdonságai); Az iskolás gyerek (Legfontosabb érzékszerveink és szerepük a környezet megismerésében); Mi van a teremben? (Tárgyak, anyagok tulajdonságai); Anyagok körülöttünk (Halmazállapotok.); matematika kerettanterv 1–4. évfolyam: 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok (Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, halmazok képzése közös tulajdonságok alapján.), 5. Statisztika, valószínűség (Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről, mért vagy számlált adatok lejegyzése táblázatba.); vizuális kultúra kerettanterv 1–2. évfolyam: Átélt élmények és események (A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minőségének megtapasztalása.); technika, életvitel és gyakorlat kerettanterv 1–4. évfolyam: 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés (Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel.)
 • Oldatok: mézes és cukros tea – környezetismeret kerettanterv 1–2. évfolyam: Anyagok körülöttünk (Oldat. Vízben való oldhatóság.); környezetismeret kerettanterv 3–4. évfolyam: Merre megy a hajó? (Keverékek és oldatok.)
 • Egészséges táplálkozás, a méz jótékony hatásai – környezetismeret kerettanterv 1–2. évfolyam: Hóban, szélben, napsütésben (Az egészséges táplálkozás jellemzői a különböző évszakokban.); környezetismeret kerettanterv 3–4. évfolyam: Egészség és betegség (Az egészséges életmód); technika, életvitel és gyakorlat kerettanterv 1–2. évfolyam: 1. Család, otthon, háztartás (Az  egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei.)
 • Kommunikáció az állatvilágban, a méhek “beszéde” – környezetismeret kerettanterv 3–4. évfolyam: Önismeret és viselkedés (Kommunikáció az állatvilágban)
 • Térbeli irányok gyakorlása – környezetismeret kerettanterv 1–2. évfolyam: Tájékozódás az iskolában és környékén (A fő világtájak megnevezése, elhelyezése. Alaprajz, vázlatrajz.); matematika kerettanterv 1–4. évfolyam: 4. Geometria (Tájékozódás, helymeghatározás, irányok, irányváltoztatások. Tájékozódás síkban, térben.)
 • Térfogat- és tömegmérés, mértékegységek – környezetismeret kerettanterv 1–2. évfolyam: Anyagok körülöttünk (Térfogat- és tömegmérés, mértékegységek); matematika kerettanterv 1–4. évfolyam: 4. Geometria (Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő. Mérőszám és mértékegység. Mérőeszközök. Mérés szabványegységekkel.)
 • Alapvető konyhai műveletek – környezetismeret kerettanterv 1–2. évfolyam: Mi kerül az asztalra? (Alapvető konyhai műveletek. A konyhai higiénés szabályok.); technika,  életvitel é s gyakorlat kerettanterv 3–4. évfolyam: 1. Család, otthon, háztartás (Teafőzés)
 • Természetvédelem. Milyen lenne a méhek nélküli világ? – erkölcstan kerettanterv 1–2. évfolyam: A környező világ (Növények és állatok a környezetünkben. A természet védelme.) 
 • Az algoritmizálás, programozás alapjainak megismerése – informatika kerettanterv 4. évfolyam: 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel (Hétköznapi algoritmusok értelmezése, megfogalmazása. Hétköznapi problémák megoldása, a lépések egyértelmű sorrendjének megállapítása. Egyszerű algoritmusok megfogalmazása. Algoritmusok eljátszása. Teknőcgrafikai fogalmak.)

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Miért van szükségünk a méhekre?

Projektszintű kérdés: Milyen szerepe van a méheknek a természetben? Mit tehetünk az egészségünk érdekében? (Egészséges életmód, az egészséges táplálkozás)

Tartalmi kérdések: Hogyan készül a méz? Mi a különbség a méz és a cukor között? Mit tehetünk a méhek védelmének érdekében? Mi jellemzi az egészséges életmódot, az egészséges táplálkozást? Hogyan tájékozódunk a világban? Hogyan adhatunk útbaigazítást? Hogyan irányíthatjuk a padlórobotokat? Milyen lépésekre bonthatjuk egy feladat megoldását? Hogyan programozzuk a padlórobotot? Hogyan dolgozzak együtt a társammal? Hogyan lehet alkalmazni a programozási alapszerkezeteket?

Tanulási célok/Tanulási eredmények

Összefüggések felismerése, kreativitás, problémamegoldás, szociális és digitális kompetencia, algoritmikus gondolkodás, térbeli tájékozódás, természettudományos műveltség fejlesztése.

 

Eszközigény

Technológia – hardver: tanári és tanulói munkaállomás, projektor, tablet (vagy okostelefon), Bee-Bot padlórobot (más eszköz is használható, ebben az esetben figyelni kell annak sajátosságaira és a tevékenységek átvezetésére a valódi méhekről a padlórobotokra)

 

Technológia – alkalmazások: 

 • Seppo online alkalmazás és az abban előre elkészített feladat (1. és 2. számú melléklet)
 • ClassDojo (9. számú melléklet)
 • Code.org (10. számú melléklet)

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

How Do Bees Make Honey? YouTube. 2016.03.28. (Utolsó letöltés: 2020.10.02.)

Saját „házi” szinkronizálással: Hogyan készítik a méhek a mézet? YouTube. 2019.04. 07. (Utolsó letöltés: 2020.10.02.)

What Happens If All The Bees Die? YouTube. 2015.03.25. (Utolsó letöltés: 2020.10.02.)  

Saját „házi” szinkronizálással: Mi történne akkor, ha az összes méh elpusztulna?  YouTube. 2019.04.07. (Utolsó letöltés: 2020.10.02.)  

Kiss András: Bee-Bot ismertető. YouTube. 2018.01.21. (Utolsó letöltés: 2020.10.02.)  

Országos Méh-Ész Logikai Verseny feladatai (saját készítés)

Pair Programming. YouTube. 2014.09.11. (Utolsó letöltés: 2020.10.02.)  

Code.org (1–4. tanfolyam méhes feladatai)

Puha mézeskalács pihentetés nélkül. Nosalty. (Utolsó letöltés: 2020.10.02.)  

Nyomtatott források és eszközök

kísérleti jegyzőkönyv, Bee-Bot nyomtatott feladat, Bee-Bot ruhasablon, pályatervező minta, pályaértékelési szempontok, kilépőkártya, csomagolópapír, rajzeszközök, olló