Grafikus manipuláció

Célcsoport: 10-13. évfolyam

rövid leírás

 GeoGebra-szimulációkra épülő, függvényábrázolást és -értelmezését gyakoroltató, digitális eszközökkel támogatott óraterv.

részletes ismertető

A médiában látható grafikonok készítői, céljaiknak megfelelően picit vagy éppen nagyot tudnak csalni. Képesek vagyunk-e a középiskolában tanult matematikatudásunkkal arra, hogy felfedezzük a manipulációt? A felhőalapú közös tárhely alkalmas arra, hogy meg tudjuk osztani a szükséges információkat. A GeoGebrában készült szimuláció használatával interaktív módon változtathatjuk a grafikonok paramétereit, és így jól láthatóak a grafikon változó tulajdonságai. A diákok páros munkában dolgoznak és készítenek gyűjteményt az előforduló manipulációfajtákról a megfelelő magyarázatokkal, majd maguk is készítenek egy táblázatkezelő, vagy egy online grafikonrajzoló segítségével manipulált diagramokat. Az otthonra kitűzött feladat tartalmaz egy ellenőrző listát, ezzel is segítve a tanulók önellenőrzésének fejlődését, míg az értékelőtáblázat a tanulói értékelést támogatja. A mellékelt óravázlat két, egymásra épülő órát tartalmaz. 

Az óra/foglalkozás cél- és feladatrendszere

Fejlesztendő attitűdök, készségek, képességek

A matematikai kompetencia területén: A tanuló képes megérteni egyes természeti és társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, ezt a tudását alkalmazni tudja a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet különböző területein is. Képes felismerni az adatok manipulációjára utaló jeleket.

A valószínűség, statisztika területén: A valószínűség fogalmának mélyítése, ismeretek rendszerezése, tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív gyakoriság, eloszlás), következtetések levonása.

A digitális kompetencia területén: A tanuló felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket, ismeretei kombinatív felhasználása útján old meg új feladatokat, problémákat.

Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában.

Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása.

Táblázat értelmezése, készítése.

Hatékony önálló tanulás, kritikai gondolkodás és problémamegoldás, információs műveltség, együttműködés.

Elsajátítandó ismeretek

Grafikonok típusai, grafikonok a mindennapi életben; manipuláció grafikonok felhasználásával.

Elérendő fejlesztési szint, tudásszint

Ismerje a grafikonok (diagramok) fontosabb típusait, azok jellegzetességeit, az adatok és a közölni kívánt tartalom közötti összefüggést; legyen képes felismerni az adatok manipulácójára utaló jeleket.

Eszközigény

Technológia – hardver: 

Tanulónként/páronként egy darab, grafikonkészítésre alkalmas eszköz (mobiltelefon, tablet, számítógép).

A tanár számára kivetítési lehetőség, amit a diákok is használnak/használhatnak prezentációhoz.

Technológia – alkalmazások:

Felhőalapú tárhely (pl. Google Drive), online grafikonrajzoló (pl. draw.io), online faliújság (pl. scrumblr. vagy lino), irodai programcsomag (pl. MS Office)

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Szabó Hajnalka (2009): A diákok motiválása a matematika eredményes tanulására (Diplomamunka) 12. o. (Utolsó letöltés: 2020.09.02.)

Takács Boglárka (2011): Hogyan hazudjunk grafikonnal? Nyelv és Tudomány. 2011. május 25. (Utolsó letöltés: 2020.09.02.)

Oszlopdiagram – manipuláció 1. Magyar Digitális Oktatásért Egyesület. Tananyagok 9. évfolyam (Utolsó letöltés: 2020.09.02.)

Oszlopdiagram – manipuláció 2. Magyar Digitális Oktatásért Egyesület. Tananyagok 9. évfolyam (Utolsó letöltés: 2020.09.02.)

Orbán Józsefné (2011): Kooperatív csoportok szervezése. Kooperatív technikák. Az együttműködő tanulás szervezése. Pécsi Tudományegyetem. (Utolsó letöltés: 2020.09.02.)

Nyomtatott források és eszközök

nyomtatott grafikon