Kalandozások Ruminivel

Célcsoport: 1-4. évfolyam

rövid leírás

Berg Judit: Rumini c. regényének feldolgozásán keresztül a projekt a szövegértési készségen túl az önálló gondolkodást és kutatómunkát, a csoportban való együttműködést, illetve a reflektív gondolkodást, önértékelést és az önálló tanulást is fejleszti.

részletes ismertető

Hogyan lehet valakiből bátor, hős hajós? Milyen hősnek látjuk Ruminit? Ezekre és sok más izgalmas kérdésre keressük a választ a XXI. századi technika segítségével a Kalandozások Ruminivel c. projekt során.

Berg Judit: Rumini című regényét egy, a gyerekeket motiváló keretjáték segítségével dolgozzuk fel. A tanár Bojtos Benedek szerepébe lépve óráról órára egy-egy – akár digitálisan is megvalósítható – kalandra hívja a diákokat, akik a megoldott szógyűjtések (WordArt szófelhő készítés), rejtvények (LearningApps), kvízek (Quizlet), szövegalkotó és szövegértést fejlesztő (Google Docs olvasónapló) tevékenységek során egyre mélyebben ismerhetik meg a hős és a beszélő nevek fogalmát, a regény szereplőinek jellemét és a cselekményt. A projektet a páros és a csoportmunka jellemzi, az olvasónapló és a záró produktum (képregény) egyéni munka során készül el. Egyúttal minden megoldott feladat a Szélkirálynő által bejárt útvonalat bemutató térkép újabb és újabb részletét is megadja. A megértést egy folyamatosan vezetett olvasónapló segíti. A diákok megszerzett tudásukat végül egy saját képregényben összegzik. A projekt szervezése, az elkészült dokumentumok megjelenítése és értékelése, a kommunikáció a Google Classroomban is történhet. A projektet a formatív értékelés során alkalmazható változatos módszerekkel követhetjük nyomon, melynek fókuszában a reflektív gondolkodást fejlesztő, csoportban történő beszélgetések, illetve a diákok egymás közti, közösen meghatározott szempontok mentén történő értékelési formái állnak.

A projekt pedagógiai alapjai

Szükséges előismeret és készségek

 • Transzverzális készségek (pl. kritikus gondolkodás, kezdeményezőkészség, problémamegoldás, közös munkavégzés)
 • Alapkészségek (pl. írás, olvasás, alapvető tudományos tudás)
 • Tanulási készségek (pl. a tanulás algoritmusa, ellenőrzés, értékelés)
 • Alapvető digitális készségek (pl. számítógép használata, tanult programok alkalmazása kezdő szinten, írásbeli kommunikáció, netikett)
 • Anyanyelvi készségek (pl. értő olvasás, szövegfeldolgozás, helyesírás)
 • Kulturális készségek (pl. vizuális önkifejezés, kritika megfogalmazása)

Megelőző tudás: Berg Judit: Rumini című könyve tartalmának ismerete a 12. fejezetig

Alapvető jártasság:

 • gépkezelés
 • számítógépes alapprogramok
 • web 2.0
 • naplóírás
 • tájékozódás

 

Tartalmi követelmények

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet alapján: Kerettanterv az általános iskola 1–4. osztályára

Magyar nyelv és irodalom

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és megértés fejlesztése. Olvasás, az írott szöveg megértése. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése. Íráshasználat fejlesztése. Szövegalkotási gyakorlatok. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása. Tanulási képesség fejlesztése. Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése.

Környezetismeret

Tájékozódás a tágabb térben. Megtart, ha megtartod. Az a szép, akinek a szeme kék? Merre megy a hajó? Önismeret és viselkedés. Egészség és betegség.

Vizuális kultúra

Kifejezés, képzőművészet. Hétköznapi és képzelt figurák. Vizuális kommunikáció. Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás. Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat.

Informatika

Az informatikai eszközök használata. Alkalmazói ismeretek. Az információs társadalom. Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismerése.

 

Tanulási célok/Tanulási eredmények

21. századi és magasabb rendű gondolkodási készségek:

 • Eredeti gondolkodás és találékonyság a munka során.
 • Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében.
 • Rugalmasság és kompromisszumkészség a közös célok eléréséhez.
 • A technológia mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében.
 • Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal.

A Bloom-féle taxonómia alapján:

 • emlékezés: tudjon beazonosítani, beszámolni, elismételni, felismerni, feljegyezni, megállapítani, táblázatba foglalni, visszaemlékezni, visszamondani;
 • megértés: tudjon ábrázolni, beszámolni, értelmezni, elhelyezni, kifejezni, körülírni, különbséget tenni, megérteni, megmagyarázni, megvitatni, választani, viszonyítani;
 • alkalmazás: tudjon ábrázolni, alkalmazni, bemutatni, eljátszani, elkészíteni, gyakorolni, választani, véghezvinni;
 • elemzés: tudjon csoportosítani, ábrázolni, dönteni, elemezni, elképzelni, elkülöníteni, felfedezni, kategorizálni, kérdezni, szervezni;
 • értékelés: tudjon megvizsgálni, bírálni, ellenőrizni, kijavítani, megbecsülni, megvédeni, meggyőzni, támogatni, vitatkozni;
 • létrehozás: tudjon alkotni, átalakítani, elkészíteni, fejleszteni, feltalálni, integrálni, kitervelni.

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Hogyan lehetünk hősök?

Projektszintű kérdés: Hős volt-e Rumini? Milyenek voltak Rumini társai?

Tartalmi kérdések: Hogyan segíthetünk Bojtos Benedeknek? Milyen kalamajkákba került Rumini? Mik azok a beszélő nevek?

Értékelési összefoglaló

 • A projektmunka megkezdése előtt készíttessen fogalomtérképet, melyből megismerheti a diákok előzetes tudásszintjét a témában, tájékoztatást kap arról, mely területeket kell még erősíteni, gyakorolni, bővíteni, illetve melyek azok, amelyek már készségszinten működnek.
 • A projekt során végig tegyen fel kérdéseket, hogy megismerje a tanulók gondolkodásmódját, illetve hogy ők is megfogalmazhassák véleményüket!
 • Adjon lehetőséget folyamatos önértékelésre és áttekintésre! (Pl. képregény, lezárás, olvasónapló.) Így a tanulók tisztában lesznek saját haladásukkal, képessé válnak tanulásuk értékelésére, illetve saját vélemény megfogalmazására, amely elősegíti a további fejlődéshez szükséges módszerek alkalmazását is.
 • Mindvégig törekedjen arra, hogy a gyerekek kölcsönös visszajelzést adhassanak egymás munkájáról! Így a munkájuk színvonalasabbá válhat.
 • A csoportfeladatok során figyelje meg a gyerekek együttműködési készségét, és az előzetesen közösen meghatározott szempontok alapján értékelje is azt!
 • A projekt befejezéséig alkalmazza a diákok informális megfigyelését, készítsen szöveges értékelő jegyzeteket, amely segíteni fogja az összteljesítményre adott visszajelzést!
 • Az egyes próbák, feladatok végén tartson projektmegbeszéléseket! Ez lehetőséget ad arra, hogy a tanulók egy újabb fázisba lépjenek, egyúttal használható az előrehaladás ellenőrzésére, a csoportmunka iránti elkötelezettség fenntartására, valamint további lépések tervezésére.
 • Mindvégig kiemelt tevékenység a naplóírás, amely a tanulási folyamatok részletes írásbeli áttekintését, illetve a segítő kérdésekre adott válaszok lejegyzését jelenti.
 • Az áttekintés mellett a segítő kérdések specifikus gondolkodási készségeket is szükségessé tesznek a projekt főbb pontjain.

A projektmunka befejeztével, illetve egy-egy próba, feladat végén közösen értékeljük az elkészült tanulói munkákat (fogalmazások, műalkotások, prezentációk, szimulációs gyakorlat), figyelembe véve a korábban is alkalmazott módszereket (önértékelés, visszajelzés társaktól). Az elkészült munkák egyben be is mutatják a tanulók projekt során megszerezett ismereteit.

 

Értékelés:

A projektmunka megkezdése előtt:

 • fogalomtérkép
 • naplóírás

Mialatt a tanulók a projekten dolgoznak, és feladatokat végeznek:

 • kérdések (szóbeli, írásbeli)
 • önértékelés és áttekintés (ellenőrző listák, értékelőeszköz a tanulói önállóság növelésére)
 • visszajelzés társaktól
 • csoportok megfigyelése
 • naplóírás
 • informális megfigyelések és szöveges értékelő jegyzetek
 • projekt- és egyéb megbeszélések
 • kötetlen kérdések

A projektmunka befejeztével:

 • naplóírás
 • munkák
 • visszajelzés, önértékelés (áttekintő ellenőrző lista)
 • beszélgetés

Eszközök

Technológia – hardver

 • számítógép/ek
 • digitális fényképezőgép
 • internet-hozzáférés
 • nyomtató
 • szkenner
 • projektor
 • hangfal

Technológia – szoftver

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Nyomtatott források és eszközök