Katona József: Bánk bán

Célcsoport: 10-10. évfolyam

rövid leírás

A tematikus terv megvalósítása révén a tanulók képessé válnak a Bánk bán szövegének értelmezésére, önálló vélemény megfogalmazására a mű kulcskérdései alapján, párhuzamok fellelésére hasonló témájú művekkel, miközben fejlődik a kommunikációs és együttműködési készségük, valamint a digitális kompetenciájuk.

részletes ismertető

A Bánk bán szövegének feldolgozása, a műértelmezés merészen szakít a dráma hagyományos tanórai elemzésével: a tematikus terv lehetőséget kínál a diákok számára az autentikus tanulásra, hiszen a különböző tevékenységek során – mind témákban, mind eszközökben – folyamatosan reflektálnak az őket körülvevő valóságra. A múlt és a jelen összekapcsolása révén a fiatalok közelebb kerülhetnek az irodalmi alkotáshoz, jobban megérthetik a dráma konfliktusait, a mű alapkérdéseit.

A kooperatív munkaformák, a digitális eszközök kreatív használata változatossá és motiválóvá teszi a tanórákat, a disputa módszertanának alkalmazása fejleszti a tanulók érvelési képességét, elősegíti a kritikai gondolkodásuk fejlődését.

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

A tanulók megismerik a magyar színjátszás kialakulását, a Bánk bán történelmi hátterét, szövegét, a főbb szereplőket és konfliktusaikat. Képessé válnak a Bánk bán szövegének értelmezésére, önálló vélemény megfogalmazására a mű kulcskérdései alapján, párhuzamok fellelésére hasonló témájú művekkel. Cél a szövegértés, a szövegalkotás, a kreativitás, a kommunikációs és együttműködési készségek, valamint a digitális kompetencia fejlesztése. A tanulók legyenek képesek a szövegeket és online gyűjtött információkat a megfelelő digitális eszközzel feldolgozni, tudásukat egymással megosztani, felfedezni a mű ma is aktuális pontjait.

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei

A romantika a világirodalomban anyagrész után következik, amikor a tanulók már ismerik a romantika alapvető vonásait, megismertek világirodalmi alkotásokat. A Bánk bán után pedig további magyar romantikus alkotók és művek következnek.

Tantárgyi kapcsolatok: történelem, társadalomtudomány, etika, földrajz, médiaismeret, filozófia, magyar nyelv

Az ellenőrzés-értékelés tervei

Folyamati értékelés: A tanulók értékelése folyamatos, hiszen a tanulók órán feltöltik a Google Classroomba a munkáikat, a tanárnak itt is van lehetősége a visszajelzésre. A tanulók az órán folyamatos szóbeli visszajelzést kapnak a tanártól. Egyes órákon jellemző az ön- és társértékelés. Kimeneti értékelés: a témakör végére a diákok portfóliót készítenek.

Részleteket lásd: A portfólió tartalma, az értékelés szempontjai (1. sz. melléklet)

Eszközigény

Technológia – hardver: laptop, projektor, hangfal, tanulók saját eszköze

Technológia – alkalmazások:

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

A magyar romantika és a magyar nyelvű színjátszás kezdetei. zanza.tv. (Utolsó letöltés: 2020.08.28.)

Szarvas Adrienn (2019). A riport műfaja. PR Herald. 2019. június 26. (Utolsó letöltés: 2020. 08. 28.)

Székely György (1990). Magyar színháztörténet I. Akadémiai Kiadó, Budapest. (Utolsó letöltés: 2020.08.28.)

Medieval Europe 13th Century: The Public Schools Historical Atlas by Charles Colbeck. Longmans, Green; New York; London; Bombay. 1905. online: University of Texas Libraries  (Utolsó letöltés: 2020.08.28.)

Nyomtatott források és eszközök

Katona József: Bánk bán – eredeti szöveg Nádasdy Ádám prózai fordításával, Magvető Kiadó, Budapest, 2019.

a tanuló füzetei