Linkgyűjtemény a Matematika tantárgy tanításához/tanulásához

Célcsoport: 1-12. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott témakör tanításában/tanulásában segíthetik, élményszerűbbé tehetik a pedagógusok, illetve a tanulni vágyók munkáját.

A kigyűjtött hivatkozások kizárólag olyan célokra mutatnak, amelyek szinte kivétel nélkül térítésmentes felhasználást tesznek lehetővé, de mindenképpen kipróbálhatók térítési díj fizetése nélkül.

A felsorolás tartalmazza azt az információt is, hogy az oldal használatához szükséges-e valamely idegen nyelv ismerete.

A táblázatokban a hivatkozás rövid leírása mellett információt adunk arról is, hogy azok milyen típusú anyagot közvetítenek a felhasználó felé (például: videó, feladatlap, animáció, szimuláció).

A tantárgyak, illetve a témakörök elnevezésében a NAT 2020 szerinti fogalmakat használtuk azokon az évfolyamokon is, amelyeknél még a korábbi tartalmi követelmények szerint folyik az oktatás.

A hivatkozott anyagok használatához a böngészőn, illetve az internetelérésen túl nem szükséges más eszköz, illetve a legtöbb esetben platformfüggetlenül (például tableten is elérhetők) használható.

A hivatkozásokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy időtállónak bizonyuljanak, de az internet világában zajló gyors változások miatt előfordulhat, hogy egy-egy hivatkozás időközben elérhetetlenné válik.

Örömmel vesszük értesítéseiket, megjegyzéseiket az info@dpmk.hu címen.

részletes ismertető

A matematika tantárgyhoz tartozó linkgyűjteményt a 2020-as Nemzeti Alaptanterv kerettanterveihez, a bennük szereplő eredménycélokhoz és javasolt tevékenységekhez igazodva állítottuk össze. A matematikatanítás tevékenység alapú megközelítését szem előtt tartva, a diákok számára nehézséget jelentő, az évfolyamszám növekedésével fokozódó absztrakt gondolkodást segítő, támogató linkeket válogattunk. Alapvető fontosságú, hogy a tanulók jól megértett, sok szálon kapcsolódó ismeretekhez jussanak el matematika tanulmányaik során, mert ezek jelentik majd a hétköznapi életben a hosszú távon használható tudást.
A segédlet összeállításánál a diákok tanulását könnyítő, a megértést és a gyakorlást szolgáló digitális feladatokon kívül a pedagógusok részére is ajánlunk tanításnál hasznosítható anyagokat. Egyrészt az alsóbb évfolyamok matematika tanítását támogatják a hagyományos eszközök alkalmazását bemutató szöveges dokumentumok, másrészt a matematika tanítás elengedhetetlen része a megértést támogató, interaktív szemléltető anyagok, melyek a matematika elvont részeinek tanításánál segíthetik a pedagógusi munkát. Fontosnak tartottuk, hogy egy-egy témakört több oldalról, sokrétűen és mind szemléletükben, mind matematikai tartalmukban egyaránt változatos eszközök használatával közelítsünk meg, ezért többféle felületről válogattuk a linkeket.
Az alsó tagozatos linkgyűjtemény összeállításánál a hagyományos és a digitális eszközök, feladatok, tananyagok egyaránt szerepet kaptak. A linkek között találhatók hagyományos eszközöket tartalmazó tematikus tervek, ezek elsősorban pedagógusoknak szólnak, gondolatébresztők, melyekből az ismeretátadás során ötletek meríthetők. Ezekhez a linkekhez diákoknak adható mellékletek tartoznak. A felsorolt linkek másik része digitális feladatbankok témakörhöz illeszkedő feladatait tartalmazzák. Elsősorban az elsajátított tananyag gyakorlását teszik lehetővé, ugyanakkor új ismeret átadásához és mélyebb megértéséhez is találunk szemléltető digitális anyagokat.
A felső tagozatos linkgyűjteményben szöveg, interaktív digitális feladat és komplex tananyagegység található. Új ismert átadása és az elsajátított ismeretek gyakorlására alkalmas feladatok egyaránt szerepelnek. Vannak olyan linkek, amelyek komplex tananyagegységeket tartalmaznak. Az ilyen oldalakon az interaktív digitális feladatokon kívül segítő videót és szöveges tananyagot is találnak a diákok.
A 7–8. évfolyamon és a középiskolában főleg a 2015. szeptember végén zárult GEOMATECH országos, kiemelt közoktatásfejlesztési projekt anyagaiból válogattunk. A GEOMATECH projekt keretében a matematika (és természettudományos tárgyak) oktatására létrehozott, az oktatás hatékonyságát javító, az órák játékosságát és élményszerűségét növelő digitális tananyagegységek, feladatok készültek, részletes módszertani segédlettel együtt. A tanegységek illeszkednek a Nemzeti alaptantervhez és tapasztalataink szerint tanórai és órán kívüli használatuk hozzájárul ahhoz, hogy a diákok jobban megértsék, ezáltal megszeressék és szívesebben tanulják a matematikát, és a jövőben javuló eredményeket mutassanak fel az érintett területeken. Az itt található tananyagok és feladatok használata meglátásunk szerint sikerélményt ad a tanulásban és a tanításban egyaránt.
A GEOMATECH egységes digitális pedagógiai és módszertani szemléletben készült digitális feladatrendszer legnagyobb erőssége, hogy az elvont matematikai feladatok láthatóvá tétele révén nyújt segítséget. Az oktatásban történő alkalmazásának legnagyobb előnye, hogy az egyes elemek, tartalmak – a diákok által – interaktív módon valós időben változtathatóak, ezáltal lehetőséget nyújtanak arra, hogy maguk tárjanak fel összefüggéseket, fedezzenek fel új lehetőségeket.
A linkgyűjteményben kizárólag ingyenesen elérhető, magyar nyelvű digitális tananyag, feladat, szemléltető anyag és szöveges tanórai segédlet található. Számos fizetős és/vagy idegen nyelvű oldal tartalmaz kiváló matematika órai segédleteket. Az volt a célunk a gyűjteménnyel, hogy olyan iskolák pedagógusai is jól tudják majd hasznosítani, ahol kevés a lehetőség az idegen nyelvű és/vagy a költségtérítéses felületek működtetésére.

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Függvénytranszformációk sorrendje 2 9—10 gyakorlás magyar
Függvénytranszformációk sorrendje 1 9—10 gyakorlás magyar
Szabályjátékok a koordináta-rendszerben. 9—10 szemléltetés magyar
Hozzárendelések, függvények. 9—10 szemléltetés magyar
Gyakorlás: függvények ábrázolása. 9—10 gyakorlás magyar
Négyzetgyökfüggvény – gyakoroltató 1 9—10 gyakorlás magyar
Négyzetgyökfüggvény – gyakoroltató 2 9—10 gyakorlás magyar
Függvények összeadása és kivonása 9—10 szemléltetés magyar
Reciprokfüggvény – gyakoroltató 9—10 gyakorlás magyar

A függvény fogalmának előkészítése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Értékek ábrázolása koordináta-rendszerben 7—8 gyakorlás magyar
Hozzárendelések, függvények 1. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Diagramok, grafikonok olvasása 7—8 gyakorlás magyar
Hozzárendelések, függvények 3. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Hozzárendelések, függvények 2. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Értékek leolvasása koordináta-rendszerben. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Értékek ábrázolása koordináta-rendszerben. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Koordinátapont szomszédainak megadása. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Koordinátapont helyének meghatározása. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Értékek leolvasása koordináta-rendszerben 7—8 gyakorlás magyar
Hozzárendelések, függvények 7—8 gyakorlás magyar
Diagramok, grafikonok olvasása - átlag 7—8 gyakorlás magyar
Grafikonok növekedési viszonyának jellemzése. 7—8 szemléltetés magyar
Koordináta-torpedó játék 7—8 játék magyar

A kör és részei

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kör területének közelítése. 9—10 szemléltetés magyar
Kerületi és középponti szögek tétele. 9—10 szemléltetés magyar
Érintőnégyszögek tétele 9—10 szemléltetés magyar
Páros oldalszámú érintősokszögek. 9—10 szemléltetés magyar
Thalész-tétel 9—10 szemléltetés magyar
Thalész-tétel alkalmazása 9—10 szemléltetés magyar

Adatok megfigyelése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Hónapsoroló. 1—2 feladat magyar
Adatok leolvasása táblázatból. 3—4 feladat magyar
Adatsokaságok gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 3—4 szöveg magyar
Hóvirágtól-zúzmaráig 1—2 feladat magyar
Adatok leolvasása oszlopdiagramról. 3—4 feladat magyar
Időzavar. Környezetünk megfigyelése. 1—2 feladat magyar
Időjárás télen, nyáron. 1—2 feladat magyar
Gazdik, kedvencek. Adatok megfigyelése. 3—4 feladat magyar

Alakzatok geometriai tulajdonságai

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Téglatest, kocka, gömb – téglalap, négyzet, kör. 3—4 szöveg magyar
Alakzatok és tulajdonságaik. 3—4 szöveg magyar
Háromszögek alkotása pontrácsra. 3—4 tananyagegység magyar
Játék pentominókkal. 3—4 tananyagegység magyar
Parketta készítése különféle síkidomokból 2. 1—2 feladat magyar
Logikai lapok válogatása tulajdonságaik alapján. 1—2 feladat magyar
Parketta készítése különféle síkidomokból. 1—2 feladat magyar
Ismerkedés a gömbbel. 1—2 szöveg magyar

Alapműveletek értelmezése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Építész. Műveleti sorrend. 3—4 feladat magyar
A szorzás, osztás előkészítése; kombinatorikus játékok. 1—2 szöveg magyar
Egyenlő részekre osztás 1. A művelet szemléltetésére, megtapasztalására alkalmas bemutató. 1—2 feladat magyar
Egyenlő részekre osztás 2. A művelet szemléltetése, önálló műveletvégzés. 1—2 feladat magyar
Varázsló. Műveletek, műveleti sorrend. 3—4 feladat magyar
Az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok. 1—2 szöveg magyar
Maradékos osztás szöveges feladatokkal értelmezve. 3—4 szöveg magyar
Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal. 3—4 szöveg magyar

Alapműveletek közönséges törtekkel

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Törtek kivonása. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Törtek szorzása. 5—6 feladat magyar
Törtek összeadása. 5—6 feladat magyar
Törtek összeadása. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar

Alapműveletek természetes számokkal

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Műveletek ezres számkörben. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Hiányos összeadás és kivonás 2. 5—6 feladat magyar
Hiányos összeadás és kivonás. 5—6 feladat magyar
Nyitott mondatok. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar

Alapműveletek tizedes törtekkel

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Számpiramis. Alapműveletek közönséges törtekkel és tizedes törtekkel. 5—6 feladat magyar
Tizedes törtek összeadása, kivonása. 5—6 feladat magyar
Tizedes törtek nagyság szerinti sorba rendezése. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Tizedes számok kerekítése. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar

Alapműveletek tulajdonságai

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A műveletek kapcsolatai, műveleti tulajdonságok. 3—4 szöveg magyar
Az összeadás és kivonás tulajdonságai és kapcsolatuk; nyitott mondatok. 1—2 szöveg magyar
A tényezők felcserélhetősége. A 7-es szorzótábla felépítése. 1—2 szöveg magyar
Több művelet együtt (összeg, különbség szorzása is). 1—2 szöveg magyar
Útkeresés összeadással, kivonással. 1—2 feladat magyar
Műveleti tulajdonságok, a műveletek közti kapcsolatok; ellenőrzés, játék. 3—4 szöveg magyar
Feladatok, játékok; Műveleti tulajdonságok tudatosítása; ellenőrzés; hiányok pótlása. 1—2 szöveg magyar

Alkotás térben és síkon

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Építések, kirakások (geometria és kombinatorika). 1—2 szöveg magyar
Kocka éleinek színezése. 3—4 tananyagegység magyar
Kocka hálójának színezése. 3—4 tananyagegység magyar
Építés kódolt alaprajz alapján. 3—4 tananyagegység magyar
Alkotások térben, síkban. 3—4 szöveg magyar
Parkettázás. 3—4 szöveg magyar
Síkidomok alkotása. 3—4 szöveg magyar
Testek alkotása. 3—4 szöveg magyar
Mozaikkirakó 4. Síklefedés. 1—2 feladat magyar
Mozaikkirakó 1. Síklefedés. 1—2 feladat magyar
Építések dobozból, egyéb testekből. 1—2 szöveg magyar
Mozaikozás szabadon és másolással. 1—2 szöveg magyar

Állítások

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Petiék és a kisötös. Állítások igazságértékének eldöntése. 3—4 feladat magyar
Állítások igazzá tétele. Kivonás és összeadás 1000-ig. 3—4 tananyagegység magyar
Állítások igazzá tétele. Szorzás 1000-ig. 3—4 tananyagegység magyar
Állítások igazzá tétele. Osztás. 3—4 tananyagegység magyar
Állítások igazzá tétele - kivonással. 1—2 feladat magyar
Válogatós vagy? Állítások igazságtartalmának eldöntése. 1—2 feladat magyar
Állítások igazzá tétele - összeadással. 1—2 feladat magyar
Rontó játék. Igaz-hamis állítások megfogalmazása. 1—2 szöveg magyar

Arányosság, százalékszámítás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Tankolás. Üzemanyag-fogyasztás meghatározása egyenes arányosság segítségével. 5—6 feladat magyar
Kertrendezés. Területek százalékértékének meghatározása. 5—6 feladat magyar
Zabos süti. Receptben szereplő mennyiségek meghatározása különböző adagok esetén. 5—6 feladat magyar
Arányos mennyiségek alkalmazása 7—8 gyakorlás magyar
Arányos mennyiségek alkalmazása 7—8 gyakorlás magyar
Arányosság. 5—6 tananyagegység magyar
Egy mennyiség kétszeri százalékos változtatása 7—8 szemléltetés magyar
Százalékszámítás 7—8 gyakorlás magyar
Százalékszámítás 7—8 gyakorlás magyar
Arányos következtések. 9—10 szemléltetés magyar
Százalékszámítás az alapoktól a keveréses feladatokig. 9—10 szemléltetés magyar

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kéttagú algebrai kifejezés négyzete. 9—10 szemléltetés magyar
Kéttagú összeg négyzete. 9—10 szemléltetés magyar
Kéttagú összeg és különbség négyzetének gyakorlása. 9—10 gyakorlás magyar
Két szám összegének és különbségének szorzata – gyakorlás 9—10 gyakorlás magyar
Kéttagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval 9—10 szemléltetés magyar
Kéttagú algebrai kifejezések szorzása 9—10 szemléltetés magyar
Kéttagú különbség négyzete 9—10 szemléltetés magyar
Kéttagú összeg és különbség négyzetének gyakorlása 1 9—10 gyakorlás magyar
Kéttagú összeg és különbség négyzetének gyakorlása 2 9—10 gyakorlás magyar
Egytagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval. 9—10 szemléltetés magyar

Egész számok; alapműveletek egész számokkal

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Ugró iskola. Műveletek egész számokkal. 5—6 feladat magyar
Adott pozitív és negatív szám távolságának meghatározása. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Egész számok. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Az egész számok összeadása. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar

Egyszerű szöveges feladatok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Egyszerű szöveges feladatok megoldása 2. 5—6 feladat magyar
Egyszerű szöveges feladatok megoldása. 5—6 feladat magyar
Szöveges feladatokhoz halmazábrák kiválasztása. 5—6 feladat magyar
Szöveges feladatok területszámításhoz. 5—6 feladat magyar

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Elsőfokú egyenlőtlenség grafikus megoldása. 9—10 szemléltetés magyar
Egyenes vonalú, egyenletes mozgás. 9—10 szemléltetés magyar
Keveréses feladatok. 9—10 szemléltetés magyar
Egyenletek grafikus megoldása 1 9—10 gyakorlás magyar
Abszolútértékes egyenlőtlenségek 9—10 szemléltetés magyar
Egyenletek ekvivalens és nem ekvivalens átalakításai 9—10 szemléltetés magyar
A lineáris függvény ábrázolása. 9—10 szemléltetés magyar

Exponenciális folyamatok vizsgálata

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Exponenciális egyenlet megoldása 4 11—12 gyakorlás magyar
Logaritmus gyakorlása 3 11—12 gyakorlás magyar
Logaritmus gyakorlása 2 11—12 gyakorlás magyar
Logaritmus gyakorlása 1 11—12 gyakorlás magyar
Exponenciális egyenlet megoldása 1 11—12 gyakorlás magyar
Exponenciális egyenlet megoldása 3 11—12 gyakorlás magyar
Exponenciális egyenlet megoldása 2 11—12 gyakorlás magyar
Az exponenciális függvény transzformációja 11—12 szemléltetés magyar
Exponenciális függvény illesztése. 11—12 szemléltetés magyar
Logaritmusos kifejezés és értéke – memória játék 11—12 játék magyar
Logaritmus gyakorlása 4 11—12 gyakorlás magyar

Fejben számolás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Számpiramis építése kivonással. 3—4 tananyagegység magyar
Számpiramis építése összeadással. 3—4 tananyagegység magyar
Útvesztő. Fejben számolás gyakorlása. 3—4 feladat magyar
A számfogalom kiterjesztése 10 000-ig. Fejszámolás ezresekre kerekített értékekkel. 3—4 szöveg magyar
Szorzatok számítása és becslése; maradékos osztás. 3—4 szöveg magyar
Szorzatok számítása. 3—4 szöveg magyar
Pénztárgép 3. Összeadás gyakorlása. 1—2 feladat magyar
Állítások igazzá tétele – összeadás és kivonás 100-ig 3. 1—2 feladat magyar
Összeadás térbeli modellen. 1—2 feladat magyar
Szorzás 2-es, 4-es számjegyekkel – járművek. 1—2 feladat magyar
Műveletek képekkel. Összeadás, pótlás. 1—2 feladat magyar

Geometriai alapismeretek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Alapszerkesztések 9—10 szemléltetés magyar
Nevezetes szögpárok. 9—10 szemléltetés magyar
Geometriai tippelős játék. 9—10 játék magyar

Halmazok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Mindenki a maga helyére! Számok halmazokba rendezése adott számtulajdonságok alapján. 5—6 feladat magyar
Gyakorló alkalmazás a négyszögek csoportosítására halmazábra segítségével. 9—10 gyakorlás magyar
Gyakorló alkalmazás a halmazműveletek Venn-diagram segítségével történő ábrázolásához 9—10 gyakorlás magyar
Kísérletező alkalmazás a szitaformulához három halmaz esetén. 9—10 szemléltetés magyar
Túl a Halmaz-tengeren. Számok halmazokba rendezése adott számtulajdonságok alapján. 5—6 feladat magyar
Szitaformula 2. 9—10 szemléltetés magyar
Szitaformula 3. 9—10 szemléltetés magyar
De Morgan-azonosság két halmazra 1 9—10 szemléltetés magyar
De Morgan azonosság két halmazra 2 9—10 szemléltetés magyar
Halmazműveletek kikérdezése 1 9—10 gyakorlás magyar
Halmazok a vonaton. Halmazok elemszámának meghatározása. 5—6 feladat magyar
Bulizzunk. Halmazok elemszámának meghatározása 2. 5—6 feladat magyar
Szitaformula 1. 9—10 szemléltetés magyar
A szitaformula gyakorlása két halmaz esetén. 9—10 gyakorlás magyar
Halmazműveletek kikérdezése 2 9—10 gyakorlás magyar

Halmazok, számhalmazok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Négyszögek osztályozása 1 7—8 gyakorlás magyar
Törtegyszerűsítés – párosító játék 7—8 játék magyar
Háromszögek osztályozása 7—8 gyakorlás magyar
Törtegyszerűsítés – memória játék 7—8 játék magyar
Tizedes törtek közönséges tört alakban 7—8 gyakorlás magyar
Halmazok uniója 7—8 gyakorlás magyar
Négyszögek osztályozása 2 7—8 gyakorlás magyar
Szitaformula – kísérletezés 7—8 szemléltetés magyar

Háromszögek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A háromszög körülírt köre 9—10 szemléltetés magyar
Talpponti háromszög 9—10 szemléltetés magyar
A háromszög beírt köre 9—10 szemléltetés magyar
Szabályos háromszögben szabályos háromszög. 9—10 szemléltetés magyar
Háromszögek nevezetes vonalai és pontjai. 9—10 szemléltetés magyar
Háromszögek csoportosítása. 9—10 gyakorlás magyar
A Pitagorasz-tétel bizonyítása játékosan. 9—10 szemléltetés magyar

Hatvány, gyök

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Hatványozás azonosságainak gyakorlása 1 9—10 gyakorlás magyar
Hatványozás azonosságainak gyakorlása 2 9—10 gyakorlás magyar
A négyzetgyök függvény. 9—10 gyakorlás magyar
Számok n-edik gyöke – gyakorlás 9—10 gyakorlás magyar

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Exponenciális függvény transzformációja. 11—12 szemléltetés magyar
Exponenciális függvény illesztése pontokra. 11—12 szemléltetés magyar
Párosító játék a logaritmus gyakorlására. 11—12 gyakorlás magyar
A logaritmus gyakoroltatása. 11—12 gyakorlás magyar
A hatvány és értéke – párosító játék 11—12 játék magyar
A hatvány és értéke – memória játék 11—12 játék magyar

Írásbeli összeadás és kivonás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Írásbeli összeadás. 3—4 szöveg magyar
Írásbeli kivonás. 3—4 szöveg magyar
Műveletek kapcsolatai. 3—4 szöveg magyar
Írásbeli összeadás, kivonás. a műveleti sorrend számításokban és szöveges feladatok megoldása során. 3—4 szöveg magyar
Írásbeli összeadás gyakorlása. 3—4 tananyagegység magyar
A legnagyobb különbség nyer. Írásbeli kivonás. 3—4 tananyagegység magyar

Írásbeli szorzás és osztás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Írásbeli osztás egyjegyű osztóval. 3—4 szöveg magyar
Írásbeli szorzás eljárásai. 3—4 szöveg magyar
Írásbeli szorzás előkészítése; többtagú összeadások, többszörözések. 3—4 szöveg magyar
Szorzás és osztás kapcsolata; hányados keresése becsléssel. 3—4 szöveg magyar
Írásbeli szorzás. Nyitott mondat megoldása tervszerű próbálgatással. 3—4 szöveg magyar

Kombinatorika, gráfok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A teljes gráf éleinek a száma. 9—10 szemléltetés magyar
A gráf csúcsainak fokszáma. 9—10 szemléltetés magyar
Hányféleképpen lehet egy régi jegyet kilyukasztani? 9—10 szemléltetés magyar
A fagylaltozás matematikája. 9—10 szemléltetés magyar
A binomiális együttható és értéke – párosítós játék 11—12 játék magyar
A binomiális együttható és értéke – memória játék 11—12 játék magyar
Gráf csúcsainak fokszáma. 11—12 szemléltetés magyar
Visszatevéses mintavétel. 11—12 szemléltetés magyar
A póker matematikája. 9—10 szemléltetés magyar
Variációk számjegyekkel. 9—10 szemléltetés magyar

Koordinátageometria

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Egyenes normálvektoros egyenlete. 11—12 gyakorlás magyar
Kör egyenlete. 11—12 gyakorlás magyar
Egyenes iránytényezős egyenlete. 11—12 gyakorlás magyar
Ponthalmazok koordináta-rendszerben. 11—12 gyakorlás magyar

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Tizedes törtek közönséges tört alakban. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Törtegyszerűsítés – memória játék. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Sportos mértékegységek. Tizedes törtek párosítása. 5—6 feladat magyar
Törtegyszerűsítés – párosítós játék. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar

Leíró statisztika

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Oszlop- és kördiagram 3. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Oszlop- és kördiagram 1. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Függvények, sorozatok. Kördiagram értelmezése 2. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Diagramok, grafikonok olvasása. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Diagramok, grafikonok készítése. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Adatsokaságok összehasonlítása boxplot diagram alapján 11—12 gyakorlás magyar
Kördiagram – manipuláció 2 9—10 szemléltetés magyar
Kördiagram – manipuláció1 9—10 szemléltetés magyar
Oszlopdiagram – manipuláció 2 9—10 szemléltetés magyar
Oszlopdiagram – manipuláció 1 9—10 szemléltetés magyar
Becslő játék a statisztika gyakorlására. 9—10 játék magyar
A leggyakoribb adat, a módusz. 9—10 gyakorlás magyar
Becslő játék a szórás gyakorlására. 11—12 játék magyar
Diagramok, grafikonok. 9—10 szemléltetés magyar
Adatsokaságból gyakorisági táblázat 9—10 szemléltetés magyar
Átlag, számtani közép számítása (zsebpénz) 7—8 gyakorlás magyar
Osztályzatok átlagának kiszámítása 7—8 gyakorlás magyar
Gyakorisági tábla készítése 7—8 gyakorlás magyar
A leggyakoribb adat (lábméret) 7—8 gyakorlás magyar
A leggyakoribb adat (szemszín, lábméret, matekjegy) 7—8 gyakorlás magyar
Egyesített adathalmazok módusza 7—8 gyakorlás magyar
Becslő játék a medián gyakorlására 7—8 játék magyar
A boxplot diagram készítésének megalapozása 11—12 szemléltetés magyar
Átlag 9—10 gyakorlás magyar
A boxplot diagram készítése oszlopdiagramból 11—12 gyakorlás magyar
A medián és a kvartilisek, továbbá a box-plot ábra. 11—12 gyakorlás magyar

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Másodfokú egyenlőtlenség grafikus megoldása. 9—10 szemléltetés magyar
Interaktív másodfokú egyenlet 3 9—10 gyakorlás magyar
Négyzetgyökös egyenlet algebrai megoldása. 9—10 szemléltetés magyar
Interaktív másodfokú egyenlet 1 9—10 gyakorlás magyar
Másodfokú függvény ábrázolása. 9—10 szemléltetés magyar
Viete-formulák 9—10 gyakorlás magyar
Interaktív másodfokú egyenlet 2 9—10 gyakorlás magyar
Másodfokú egyenlet algebrai megoldása. 9—10 gyakorlás magyar

Matematikai logika

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Logikai játékok sorozata. 9—10 gyakorlás magyar

Matematikai logika, kombinatorika

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Állítások és nyitott mondatok (Hosszúságegységek). 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Igaz-hamis állítás állatokról. 5—6 feladat magyar
Hányféleképpen? – Célba lövés. 5—6 feladat magyar
Sorba rendezés. 5—6 feladat magyar
Hányféle? - Zumba 5—6 feladat magyar
"Csak" logika - vagy mégsem? 5—6 szöveg magyar

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Hányféleképpen lehet egy régi villamosjegyet kilukasztani? 7—8 szemléltetés magyar
9 fő közül hányféleképpen lehet 3-at kiválasztani? 7—8 szemléltetés magyar
Állítások és nyitott mondatok. 7—8 gyakorlás magyar
Kombinatorikus geometriai játék. 7—8 játék magyar

Mérés és mértékegységek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Állati mozaikok. Területlefedés. 5—6 feladat magyar
Terület mérése. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Szögek nagysága. (Függvények, sorozatok. Kördiagram értelmezése 1.) 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar
Mennyiségek és mérésük – szögek fajtái. 5—6 komplex tananyagegység videóval magyar

Mérőeszköz használata, mérési módszerek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az idő mérése; hét, nap, óra, perc; periodikus sorozatok. 1—2 szöveg magyar
Mennyiségek mérése; mértékrendszerek. 3—4 szöveg magyar
A nyíl a nagyobb tömegre mutat. A mennyiségek rendezése. 3—4 tananyagegység magyar
Skálázott mérőeszközök készítése és használata (mérőszalag, mérőhenger). 1—2 szöveg magyar
A nyíl a nagyobb űrtartalomra mutat. A mennyiségek rendezése. 3—4 tananyagegység magyar
Szorzás, osztás fejszámolással. a hasonlóság fogalmának intuitív alapozása. Területek összehasonlítása, összemérése; területmérés. 3—4 szöveg magyar
Tömegmérés, űrtartalommérés egységgel és az egység többszöröseivel. 1—2 szöveg magyar
Mérések alkalmi egységgel; mérőszalaggal, az egység többszörösével. 1—2 szöveg magyar
Mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel. 1—2 szöveg magyar

Negatív számok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő). 3—4 szöveg magyar
Egész számok. 3—4 szöveg magyar
Egész számok 2. 3—4 szöveg magyar
Negatív számok szemléltetése hőmérő-modellen. 3—4 tananyagegység magyar
Negatív számok leolvasása hőmérő-modellről. 3—4 tananyagegység magyar

Négyszögek, sokszögek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Rombusz szerkesztése 9—10 szemléltetés magyar
Páros oldalszámú érintősokszögek 9—10 szemléltetés magyar
A szabályos hatszög tengelyes szimmetriája. 9—10 szemléltetés magyar
Húrnégyszögek 9—10 szemléltetés magyar
Négyszögek osztályzása. 9—10 szemléltetés magyar
A deltoid érintőnégyszög 9—10 szemléltetés magyar

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Feladatok; játékok. Összefüggések tudatosítása. Ellenőrzés; hiányok pótlása. 1—2 szöveg magyar
Hiányzó számok megtalálása. 3—4 feladat magyar
Egyszerű szöveges feladatok, sorozatok, függvények, nyitott mondatok. 3—4 szöveg magyar
Hiányos állítások (szóbeli) előkészítése. 1—2 szöveg magyar
Mit csinál a gép? 3. Szabályjáték. 1—2 feladat magyar
Mit csinál a gép? 1. Szabályjáték. 1—2 feladat magyar
Logikai lapok lerakása. 3—4 tananyagegység magyar
Szabályjáték. Kivonás és összeadás gyakorlása 20-as számkörben. 1—2 feladat magyar
Tájékozódás családfán. 3—4 feladat magyar

Problémamegoldás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Szöveges feladatok 2. 1—2 feladat magyar
A legnagyobb különbség előállítása kipörgetett számokból. Írásbeli kivonás gyakorlása. 3—4 tananyagegység magyar
Problémamegoldások, szöveges feladatok. 3—4 szöveg magyar
Szöveges feladatok és a műveletek értelmezéseinek kapcsolata. (elméleti háttér) 1—2 szöveg magyar
Szöveges feladatok előkészítése. 1—2 szöveg magyar
Szöveges feladatok 1. 1—2 feladat magyar
Észkerék. Hiányos állítás. Nyitott mondat. 3—4 feladat magyar
A legnagyobb összeg előállítása kipörgetett számokból. Írásbeli összeadás gyakorlása. 3—4 tananyagegység magyar

Rendszerezés, rendszerképzés

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Cserebere. Beváltások, átváltások. 3—4 feladat magyar
Soralkotás logikai lapokkal. 3—4 tananyagegység magyar
Mi a szabály? Szabálykeresés. 3—4 feladat magyar
Csak sorba! Sorozat szabályának keresése. 1—2 feladat magyar
Meseország. Feladat gráfokkal. 3—4 feladat magyar
Dominónap. Sorozat szabályának keresése. 1—2 feladat magyar
Kártyaparti. Sorozat szabályának keresése. 1—2 feladat magyar
Soralkotás logikai lapokkal. 1—2 feladat magyar
Hányféleképpen? 3—4 szöveg magyar

Síkbeli alakzatok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Síkidomok, sokszögek 7—8 gyakorlás magyar
Szabályos háromszög területe 7—8 szemléltetés magyar
Speciális négyszög külső szögeinek összege 7—8 szemléltetés magyar
Geometriai tippelős játék 7—8 játék magyar
Paralelogramma-tangram 7—8 szemléltetés magyar
Négyzetben négyzet 7—8 szemléltetés magyar
Négyszögparketta 7—8 szemléltetés magyar
Négyszögek osztályozása 2 7—8 gyakorlás magyar
Háromszögek osztályozása. 5—6 tananyagegység magyar
Négyszögek osztályozása 1 7—8 gyakorlás magyar
Sokszögek tervezése. 5—6 tananyagegység magyar
Háromszögek csoportosítása. 5—6 tananyagegység magyar
Háromszögország lakói. 5—6 feladat magyar

Sorozatok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Gyűjtőjáradék-számítás. 11—12 szemléltetés magyar
Számtani sorozat gyakorlása. 11—12 gyakorlás magyar
Sorozatok határértéke (emelt szint). 11—12 szemléltetés magyar
Növekvő sorrend. 5—6 feladat magyar
Számegyenes, koordináta-rendszer. 5—6 szöveg magyar
Természetes számok. Számok nagyságrendje. 5—6 szöveg magyar

Szám és valóság kapcsolata

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Több, kevesebb. 1—2 szöveg magyar
Nagyobb, kisebb, ugyanakkora. 1—2 szöveg magyar
Számok valóságtartalma a 100-as számkörben. 3—4 szöveg magyar
Számlálás, mérés 1000-ig. 3—4 szöveg magyar
Számok az ezres számkörben. 3—4 szöveg magyar
Több, kevesebb, ugyanannyi. 1—2 szöveg magyar
Nagyobb, kisebb. 1—2 szöveg magyar

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Prímszámok gyűjtése – játék 7—8 játék magyar
Számelméleti kérdések vizsgálata térbeli modellen 7—8 szemléltetés magyar
Traktorkerék – legkisebb közös többszörös 7—8 szemléltetés magyar
Szám négyzete – memória játék 7—8 játék magyar
3-mal osztva 1 maradékot adó számok gyűjtése – játék 7—8 játék magyar
3-mal osztható számok gyűjtése – játék 7—8 játék magyar

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Párosító játék a 2-es számrendszer gyakorlására. 11—12 gyakorlás magyar
Számrendszerek 1. 11—12 szemléltetés magyar
30-hoz relatív prímek gyűjtése – játék. 11—12 játék magyar
Számrendszerek 2. 11—12 szemléltetés magyar

Számhalmazok, műveletek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Tizedes törtek közönséges tört alakban. 9—10 gyakorlás magyar
Törtek egyszerűsítése – párosító játék. 9—10 játék magyar
Intervallumok metszete. 9—10 szemléltetés magyar
Intervallumok uniója. 9—10 szemléltetés magyar
Irracionális számok gyűjtése - játék 9—10 játék magyar

Számlálás, becslés

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Tárgyak, dolgok, jelek, hangjelek, mozdulatok, érintések … meg- és leszámlálása a 100-as körben, egyesével, és alkalmi csoportosítások szerint. A szorzás és bennfoglalás előkészítése egyenletes lépegetéssel. 1—2 szöveg magyar
Tárgyak, dolgok, jelek, hangjelek, mozdulatok, érintések … meg- és leszámlálása a 100-as körben, egyesével. 1—2 szöveg magyar
Egyjegyű számok felismerése. 1—2 feladat magyar
Számlálás egyesével, kettesével, négyesével, ötösével, hármasával; mérés egységgel, az egység kétszeresével, négyszeresével … 1—2 szöveg magyar
Számítások és becslések kerek százasokkal. 3—4 szöveg magyar
Összeg és különbség számítása és becslése tízesekre kerekített értékekkel. 3—4 szöveg magyar
A becslések finomítása. 3—4 szöveg magyar
Számlálás, számolás kerekített értékekkel. 3—4 szöveg magyar

Számok helyi értékes alakja

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Írásbeli műveletek előkészítése; csoportosítások, leltározás. 3—4 szöveg magyar
Látogatók a cirkuszban! A számok helyi értékes alakja. 3—4 feladat magyar
A számolási nehézségek leküzdése szorobánnal. 1—2 szöveg magyar
Abakusz használata. 1—2 szöveg magyar
Csoportosítások, műveletek különféle számrendszerekben, eszközökkel. 3—4 szöveg magyar
Számok neve, jele, nagysága. 3—4 szöveg magyar
Számrendszerek. 3—4 szöveg magyar

Számok rendezése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Számok tulajdonságai, közelítő helyük a számegyenesen. Egyenlőtlenségek. 3—4 szöveg magyar
Ajándékkeresés 2. Tájékozódás 200-as táblán. 3—4 tananyagegység magyar
Ajándékkeresés 3. Tájékozódás tízesével beosztott 1000-es táblán. 3—4 tananyagegység magyar
Sorszámok, számszomszédok. 1—2 szöveg magyar
Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon. 1—2 szöveg magyar
Számok megtalálása 100-as számtáblán. 1—2 feladat magyar
Számok megtalálása 70-es számtáblán. 1—2 feladat magyar
Háromszögszámok, lépcsős számok. 3—4 tananyagegység magyar
Számok sorba rendezése. 1—2 feladat magyar

Számok tulajdonságai

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Számtulajdonságok, számkapcsolatok 2. 3—4 szöveg magyar
Számtulajdonságok, számkapcsolatok felismerése, kifejezése tevékenységekkel, állításokkal. 3—4 szöveg magyar
A természetes szám fogalma. Párosság, páratlanság. 1—2 feladat magyar
Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig. 1—2 szöveg magyar
Páros, páratlan. 1—2 szöveg magyar
Igazam van? Játék a számok tulajdonságainak segítsévél. 3—4 feladat magyar
Számok helye a számtáblán tulajdonságuk alapján. 1—2 feladat magyar
Számtulajdonságok, számkapcsolatok. 3—4 szöveg magyar

Szóbeli számolási eljárások

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kerek tízesek összeadása, kivonása tárgyi tevékenységgel (a tízesek különféle megjelenítéseivel); analógiák értelmezése és építése. Szöveges feladatok. 1—2 szöveg magyar
Számolási eljárások: hozzáadás, elvétel csoportosításokkal, Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása. 1—2 szöveg magyar
Teljes kétjegyűek összeadása, kivonása tízesátlépéssel. Szöveges feladatok. 1—2 szöveg magyar
Teljes kétjegyű összeadása, kivonása tízesátlépés nélkül. Szöveges feladatok. 1—2 szöveg magyar
Összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében. 3—4 szöveg magyar
Tízesátlépéses módszer; gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. 1—2 szöveg magyar
Számolási eljárások: egyenlő számok összeadása, a szám felének elvétele; gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása. 1—2 szöveg magyar
Fejszámolás a tízezres számkörben a kétjegyűekkel analóg esetekben. Az összeadás és kivonás monotonitása. 3—4 szöveg magyar
Műveletek a százas számkörben, összeadás, kivonás, a műveletek tulajdonságai, számolási eljárások. 3—4 szöveg magyar
Műveletek a százas számkörben, szorzás, osztás, a műveletek tulajdonságai, számolási eljárások. 3—4 szöveg magyar
Analógiák a számításokban a 0–10-es és a 10–20-as szakasz között; szöveges feladatok. 1—2 szöveg magyar

Szöveges feladatok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Medence feltöltése két csappal, lefolyóval 7—8 szemléltetés magyar
Üzemanyag szint az autóban 7—8 szemléltetés magyar
Együttes munkavégzés, közös kezdéssel 7—8 szemléltetés magyar
Együttes munkavégzés, késleltetett kezdéssel 7—8 szemléltetés magyar

Szöveges feladatok előkészítése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Algebrai kifejezések összeadása a térbeli modellen 7—8 szemléltetés magyar
Elsőfokú egyenlőtlenség grafikus megoldása 7—8 szemléltetés magyar
Algebrai kifejezések szorzása a térbeli modellen 7—8 szemléltetés magyar

Szöveges feladatok megoldása

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Hozzáadás, elvétel kapcsolata – szöveges feladatok. 1—2 szöveg magyar
Szöveges feladatok. 3—4 feladat magyar
Szöveges feladatok 2. 3—4 szöveg magyar
Szöveges feladatok. 3—4 szöveg magyar
Számold ki, … Szöveges feladatok megoldása. 3—4 feladat magyar
Szöveges feladatok a 100-as számkörben. 1—2 szöveg magyar
Az egyesítés és az egyik rész keresésének kapcsolata – szöveges feladatok. 1—2 szöveg magyar
Egyesítés, egyik rész – szöveges feladatok. 1—2 szöveg magyar
Mennyibe kerül? Szöveges feladatok megoldása. 3—4 feladat magyar
Hozzáadás, elvétel – szöveges feladatok. 1—2 szöveg magyar

Tájékozódás térben és síkon

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Ültess virágot! Tájékozódás táblán. 1—2 feladat magyar
Tájékozódás térben, síkon. 1—2 szöveg magyar
Tájékozódjunk, tanuljunk! 1—2 szöveg magyar
Tájékozódással kapcsolatos játékos feladat. 3—4 feladat magyar
Ábrák készítése nyilak segítségével. Tájékozódás síkon. 3—4 tananyagegység magyar
Ábrából nyílsorozat. Tájékozódás síkon. 3—4 tananyagegység magyar
Tájékozódás síkon és gömbön. 3—4 szöveg magyar
Nagytakarítás. Tájékozódás. 1—2 feladat magyar

Térgeometria

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kockából testek. Nézetek. 5—6 feladat magyar
Térelemek hajlásszöge. 11—12 szemléltetés magyar
Kocka éleinek színezése. 11—12 szemléltetés magyar
Dobókocka testhálójának kitöltése számokkal. 5—6 feladat magyar
Nagykockák, kiskockák, építmények. 5—6 feladat magyar
A kocka 11 testhálója. 5—6 feladat magyar
Henger felszíne és térfogata. 11—12 szemléltetés magyar
Forgástestek származtatása 7—8 szemléltetés magyar
Forgáskúp származtatása 7—8 szemléltetés magyar
Forgáshenger származtatása 7—8 szemléltetés magyar

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Osztogass! Igaz-hamis állítások osztók és többszörösök témakörben. 5—6 feladat magyar
Oszt(oz)zunk! Oszthatósági szabályok. 5—6 feladat magyar
Nyiss ajtót! Oszthatósági szabályok. 5—6 feladat magyar
Méhkaptár. Osztók, többszörösök. 5—6 feladat magyar

Törtrészek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Törtrész kiszámítása. 3—4 feladat magyar
Kétszerezés, felezés, négyszerezés, negyedelés; a fél és a negyed leolvasása sokféle mennyiség sokféle egysége esetén. 3—4 szöveg magyar
Nyolcszorozás, nyolcadrész-keresés; kapcsolatok a megismert többszörözések, egyenlő részekre osztások között. 3—4 szöveg magyar
Törtek körön. Szemléltetés, érték meghatározása. 3—4 tananyagegység magyar
Törtszámok, mérések. 3—4 szöveg magyar

Transzformációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Haladó és forgó mozgás, tükrözés, nagyítás, kicsinyítés. 3—4 szöveg magyar
Tapasztalatok tükörrel a kézben. 1—2 szöveg magyar
Tükrözés a sík átfordításával. 1—2 szöveg magyar
Tükrözés, eltolás síkban, elforgatás. Parkettaminták tervezése; szimmetria-tulajdonságok. 3—4 szöveg magyar
Tükörkép párosítása az eredetivel. 1—2 feladat magyar
Ismerkedés a tükörrel. 1—2 szöveg magyar
Nagyítógép. 3—4 tananyagegység magyar
Tükörtengely keresése. 3—4 tananyagegység magyar
Tükrözőgép. Tengelyes tükrözés játékosan. 1—2 feladat magyar

Transzformációk, szerkesztések

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Középpontos hasonlóság. 9—10 szemléltetés magyar
Szabályos hatszög tengelyes szimmetriája. 5—6 tananyagegység magyar
Alapszerkesztések 2. – merőleges egyenes szerkesztése egyenes egy adott pontjába. 5—6 tananyagegység magyar
Híd a folyón 7—8 szemléltetés magyar
Pont tükrözése egy paralelogramma csúcsaira 7—8 szemléltetés magyar
Két tengelyes tükrözés egymás után 7—8 szemléltetés magyar
Középpontos tükrözés alkalmazása 7—8 gyakorlás magyar
Középpontos tükrözés alkalmazása 7—8 gyakorlás magyar
Tengelyesen szimmetrikus-e a paralelogramma? 7—8 szemléltetés magyar
Alapszerkesztések 6. – szögfelezés. 5—6 tananyagegység magyar
Alapszerkesztések 4. – adott egyenessel párhuzamos egyenes szerkesztése (adott, külső ponton át). 5—6 tananyagegység magyar
Alapszerkesztések 5. – szögmásolás. 5—6 tananyagegység magyar
Alapszerkesztések 1. – szakaszfelező merőleges. 5—6 tananyagegység magyar
Pont körüli forgatás. 9—10 szemléltetés magyar
Paralelogramma tangram. 9—10 szemléltetés magyar
Téglalap tengelyes szimmetriája. 5—6 feladat magyar
A négyzet tengelyes szimmetriája. 5—6 feladat magyar
Geometriai tippelős játék. 9—10 játék magyar

Trigonometria

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Trigonometria bevezető 3 11—12 szemléltetés magyar
A kerék trigonometriája 1 11—12 szemléltetés magyar
A kerék trigonometriája 2 11—12 szemléltetés magyar
Geometriai tippelős játék. 11—12 játék magyar
Trigonometrikus függvények egységkörös származtatása. 11—12 szemléltetés magyar
Trigonometrikus függvények vizsgálata 11—12 gyakorlás magyar
Hegyesszög szinusza. 11—12 szemléltetés magyar
Hegyesszög koszinusza 11—12 szemléltetés magyar
Hegyesszög tangense. 11—12 szemléltetés magyar
Trigonometria bevezető 2 11—12 szemléltetés magyar
Trigonometria bevezető 1 11—12 szemléltetés magyar
Szinusztétel és koszinusztétel gyakorlás. 11—12 gyakorlás magyar

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Számtulajdonságok tapasztalati megismerése, számok válogatása tulajdonságok szerint 1—2 szöveg magyar
Keresed az összefüggéseket! Kétfelé válogatások. 1—2 feladat magyar
Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint. 1—2 szöveg magyar
Kétfelé válogatás. 3—4 szöveg magyar
Kétszer kétfelé válogatás. 3—4 szöveg magyar
Elemek elhelyezése halmazokban. 3—4 tananyagegység magyar
Azonos tulajdonságú elemek. Halmazműveletek. 3—4 tananyagegység magyar
Válogatások; válogatások kétfelé. 1—2 szöveg magyar

Valószínűség-számítás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Esélyek a rulettasztalnál 9—10 szemléltetés magyar
Visszatevéses mintavétel. 9—10 szemléltetés magyar
Milyen valószínűséggel szerkeszthető egy háromszög egy szakasz három részre vágásával? 11—12 szemléltetés magyar
Geometriai valószínűség egy alkalmazása. 11—12 szemléltetés magyar
Valószínűség és relatív gyakoriság. 11—12 gyakorlás magyar
Teljes valószínűség tétele 11—12 szemléltetés magyar
Visszatevés nélküli mintavétel modellezése 7—8 szemléltetés magyar
Valószínűségek a pókerben. 9—10 szemléltetés magyar
Valószínűség és relatív gyakoriság. 9—10 szemléltetés magyar
Számozott kockák. 5—6 feladat magyar
Lehetséges? Lehet, de nem biztos? Lehetetlen? 5—6 feladat magyar
Jóslás törtekkel. 5—6 feladat magyar
Visszatevéses mintavétel modellezése 7—8 szemléltetés magyar
Félkarú rabló – játék 7—8 játék magyar
Érmedobás modellezése 7—8 szemléltetés magyar

Valószínűségi gondolkodás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Pörgettyűk 1. Kísérletek, tippelés. 3—4 tananyagegység magyar
Dominómatek. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 1—2 feladat magyar
Feladatok, játékok; valószínűségi játékok (Ellenőrzés, hiányok pótlása). 1—2 szöveg magyar
Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; ellenőrzés, hiányok pótlása. 1—2 szöveg magyar
Golyók elvétele. NIM játék. 3—4 tananyagegység magyar
Hiányos mondatok kiegészítése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 1—2 feladat magyar
Véletlen? 3—4 szöveg magyar
Pörgettyűk 2. Kísérletek, tippelés. 3—4 tananyagegység magyar
Valószínűségi játékok. 3—4 szöveg magyar