Linkgyűjtemény a Német tantárgy tanításához/tanulásához

Célcsoport: 4-12. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott témakör tanításában/tanulásában segíthetik, élményszerűbbé tehetik a pedagógusok, illetve a tanulni vágyók munkáját.

A kigyűjtött hivatkozások kizárólag olyan célokra mutatnak, amelyek szinte kivétel nélkül térítésmentes felhasználást tesznek lehetővé, de mindenképpen kipróbálhatók térítési díj fizetése nélkül.

A felsorolás tartalmazza azt az információt is, hogy az oldal használatához szükséges-e valamely idegen nyelv ismerete.

A táblázatokban a hivatkozás rövid leírása mellett információt adunk arról is, hogy azok milyen típusú anyagot közvetítenek a felhasználó felé (például: videó, feladatlap, animáció, szimuláció).

A tantárgyak, illetve a témakörök elnevezésében a NAT 2020 szerinti fogalmakat használtuk azokon az évfolyamokon is, amelyeknél még a korábbi tartalmi követelmények szerint folyik az oktatás.

A hivatkozott anyagok használatához a böngészőn, illetve az internetelérésen túl nem szükséges más eszköz, illetve a legtöbb esetben platformfüggetlenül (például tableten is elérhetők) használható.

A hivatkozásokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy időtállónak bizonyuljanak, de az internet világában zajló gyors változások miatt előfordulhat, hogy egy-egy hivatkozás időközben elérhetetlenné válik.

Örömmel vesszük értesítéseiket, megjegyzéseiket az info@dpmk.hu címen.

részletes ismertető

A linkgyűjtemény a 2020-as Nemzeti alaptantervhez kapcsolódó Élő idegen nyelvi kerettanterv témakörei alapján készült el a német mint első idegen nyelvre vonatkozóan 4. évfolyamtól 12. évfolyamig. A gyűjteményben az egyes témakörök állnak a fókuszban, ehhez lettek kiválasztva az interneten rendelkezésre álló és ingyenesen hozzáférhető linkek, illetve digitális tartalmak, azzal a céllal, hogy segítsék a német nyelvtanárok munkáját, ötleteket és javaslatokat adjanak nekik, valamint gondolatébresztőként szolgáljanak számukra. 

A linkek kiválasztásánál elsőként az egyes didaktikai elvek megvalósíthatósága játszott szerepet, amelyek a modern idegennyelv-oktatás alapját képezik. Ezen alapelvek a következők: tanuló-, cselekvés-, szöveg-, feladat- és tartalomközpontúság. Külön figyelmet kapott ezen túl az egyes tartalmakon keresztül a tanulói autonómia, a nyelvi cselekvőképesség, a szövegkompetencia és az interkulturális kompetencia fejlesztésének lehetősége is. Valamennyi link kiválasztásakor szem előtt tartottuk a nyelvről és a tanulásról alkotott elképzeléseket, amelyek az új tanulási- és tanítási kultúrát meghatározzák. A nyelvre mint cselekvésre tekintünk, előtérben áll a nyelvhasználat, a tanulás pedig egy konstrukció, egy aktivitás, amelyben a tanulók a saját tanulási folyamatukat alkotják meg és annak aktív szereplői. Igyekeztünk tehát olyan tartalmakat kiválasztani, amelyek lehetőséget biztosítanak a nyelv használatára írásban és szóban, illetve, amelyek támogatják a tanulók aktív és önálló tanulását is.

A kiválasztott linkek döntő többsége autentikus szövegeket tartalmaz a különböző témákhoz, amelyek az idegennyelv-tanulás folyamatában az input szerepét töltik be. Ezen szövegeket a tanár a saját csoportja nyelvi szintjének, a korosztálynak és a csoport egyéni igényeinek megfelelően tudja egyénileg kialakított szövegmunka keretében feldolgozni. A szövegmunka lehetőséget nyújt az adott szöveg tartalmi és nyelvi feldolgozására, illetve a nyelvi készségek integrált fejlesztésére. Elsősorban a német nyelvű írott sajtó aktuális szövegei lettek kiválasztva. A források ismeretével ezen oldalakról folyamatosan elérhetők aktuális szövegek. A gyűjteményben találhatók a különböző szövegeknél kész feladatok is, amelyek egyfajta lehetőséget mutatnak az adott szöveggel való munkára, ezek kiindulópontként használhatók, illetve tovább alakíthatók a saját nyelvi csoport számára. Kiemelendő ezen túl, hogy a linkgyűjtemény több esetben tartalmaz javaslatokat az irodalmi szövegek feldolgozására is az idegennyelv-órán. Az írott szövegeken túl található a gyűjteményben számos autentikus videó és hanganyag is, valamint nyelvi játék. Találhatók továbbá olyan elemek is a gyűjteményben, amelyek a tanulók nyelvi tudatosságának fejlesztéséhez járulhatnak hozzá, illetve lehetővé teszik a nyelvtanulási tapasztalataik reflektálását és tudatosítását, és a további nyelvtanulási folyamat megtervezését.

A linkgyűjtemény további specifikuma, hogy olyan elemeket is tartalmaz, amelyek egyéni projektek kialakításához mutatnak utat. Szerepelnek már kipróbált és lezárult projektek is, amelyek adaptálhatók a magyarországi idegennyelv-tanításban is. Kiemelendők a Kereszttantervi témák és szituációk témakörhöz válogatott tartalmak, amelyek lehetővé teszik a más tantárgyakon megszerzett tudás és ismeretek alkalmazását a németórán, erősítve ezzel a tantárgyakon átívelő szemléletet. 

A munka világa

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Europass önéletrajz írásához szükséges tudnivalók, online kipróbálási lehetőség, minták. 11—12 szöveg német
Tanayag a munka témakörében sokszínű szövegekkel és feladatokkal. 11—12 szöveg, feladat német
Motivációs levél írásához szükséges tudnivalók és mintkák. 11—12 szöveg német
Komplex tananyag a pályázat benyújtásához szükséges tudással kapcsolatosan. 11—12 feladat német

Aktuális témák

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Mindennapi, aktuális hírek lassan felolvasva, amelyek lehetőséget biztosítanak a hallásértés fejlesztésére. 5—6 videó német
Az alábbi linek fiatalok számára összegyűjtött videók találhatók különböző aktuális témákban. 5—6 videó német
Rövid, két percben összefoglalt aktuális hírek, amelyek feldolgozhatók és a nyelvi cselekvőképesség fejlesztése során felhasználhatók. 9—10 videó német
Aktuális hírek Németországból, amelyek feldolgozhatók a németórán. 9—10 szöveg német
Aktuális hírek Németországból és a világból. 9—10 szöveg német
A honlapon híradók adásai megtekinthetők, amelyekhez kapcsolódnak olvasott szövegek is és ezek alapján készíthetők feladatok. 11—12 videó, szöveg német
Rövid, két percben összefoglalt aktuális hírek, amelyek feldolgozhatók és a nyelvi cselekvőképesség fejlesztése során felhasználhatók. 11—12 videó német
Aktuális hírek Németországból, amelyek feldolgozhatók a németórán. 11—12 szöveg német
Mindennapi, aktuális hírek lassan felolvasva, amelyek lehetőséget biztosítanak a hallásértés fejlesztésére. 7—8 videó német
Összeállított hírek, amelyek sokrétű feldolgozási lehetőséget nyújtanak a németórára. 7—8 szöveg német
Összeállított hírek, amelyeket el is lehet olvasni és hanganyag formájában meghallgatni. 7—8 videó, szöveg német
Aktuális hírek Németországból és a világból. 11—12 szöveg német
Az alábbi linek fiatalok számára összegyűjtött videók találhatók különböző aktuális témákban. 7—8 videó német
Összeállított hírek, amelyek sokrétű feldolgozási lehetőséget nyújtanak a németórára. 5—6 szöveg német
Összeállított hírek, amelyeket el is lehet olvasni és hanganyag formájában meghallgatni. 5—6 videó, szöveg német
A honlapon híradók adásai megtekinthetők, amelyekhez kapcsolódnak olvasott szövegek is és ezek alapján készíthetők feladatok. 9—10 videó, szöveg német

Célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos vonatkozások

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Nyelvi munka (nyelvtan és szókincs) rövid szövegek alapján. 9—10 szöveg, feladat német
Nyelvtani magyarázatok és feladatok. 9—10 feladat német
Szócsaládok alkotása és azok tudatosítása. 5—6 feladat német
Stratégia közvetítése a szókincs megtanulásához. 5—6 német
Tematikus egység, amely ötleteket ad a dialektusok németórai tematizálásához. 9—10 szöveg, link, feladat német
Online szinonimaszótár, amelynek segítségével a tanulók gyakorolhatják a szótárakkal való tudatos munkát. 9—10 német
Kiejtési gyakorlatok az "s, ss, ß, z" mássalhangzókkal kapcsolatosan. 5—6 feladat német
Német nyelvtörő, amely lehetőséget ad a kiejtés gyakorlására. 5—6 szöveg német
Különböző gyakorlatok a helyesírás gyakorlására és tudatosítására. 5—6 feladat német
Összefoglaló nyelvtani gyakorlatok. 7—8 feladat német
Német viccek kiegészítése. 5—6 feladat német
Kvíz a fiatalok nyelvével (Jugendsprache) kapcsolatosan. 11—12 kvíz német
Az Európai Nyelvi Portfólió része a nyelvi biográfia, amely lehetőséget nyújt a nyelvtudás reflektálására, jövőbeni célok meghatározására, a tudatosításra. 11—12 szöveg német
Módbeli segédigék gyakorlására összeállított anyag. 7—8 feladat német
Összefoglaló nyelvtani gyakorlatok. 7—8 feladat német
Arthur Király meséből a főszereplőkhöz készített ábrák kifestése. 4 kép német
Játékos feladat a rímekkel való munkára, amely lehetőséget ad a kiejtés gyakorlására is. 4 feladat német
Különböző nyelvi gyakorlatok az íráskészség fejlesztésére. 4 feladat német
A német nyelv ábécéjének bemutatása videón. 4 videó német
A budapesti Goethe-Intézet linkjén a magyar diákok számára is ismert mesék feldolgozásához találhatók interaktív anyagok és azok elméleti háttere. Lehetőség nyílik a mesék feldolgozására és előadására, színpadra vitelére. 4 kép, szöveg német
Történet írása egy képsorozathoz megadott szókincs segítségével. 7—8 kép német
Egy nemzetközi projekt honlapján található könyvkatalógus, amely A2 szintű olvasmányokat tartalmaz. A katalógusban téma, ill. nyelvi szint szerint lehet olvasmányt választani a tanulóknak, amelyet a németóra keretében fel lehet dolgozni. 7—8 olvasmány német

Ember és társadalom

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Tananyag szöveggel és ahhoz tartozó feladatokkal a férfi és női szerepekkel kapcsolatosan. 11—12 szöveg, feladat német
Szöveg a mobiltelefon-függőséggel kapcsolatosan, amelyhez készíthető szövegmunka. 11—12 szöveg német
A tananyag sokszínű feladatokat és szövegeket tartalmaz az előítéletek témában. 11—12 szöveg, feladat német

Érettségi felkészülés

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Nyelvtani magyarázatok és feladatok. 11—12 feladat német
Nyelvi eszközök a diszkusszióhoz. 11—12 lista német
Korábbi évek érettségi feladatsorai német nyelvből. 11—12 feladat német
Nyelvi eszközök az érveléshez. 11—12 lista német

Interkulturális, országismereti témák

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Videó a németekről, a sztereptípiákról. A téma lehetővé teszi az interkulturális kompetencia fejlesztését, a sztereotípiák leépítését. A videón kívül találhatók az oldalon digitális feladatok és tematikus szókincs. 7—8 videó, feladat német
A linken egy online Ausztriával kapcsolatos kvíz található. 7—8 kvíz német
Ausztria mindennapjait lehet megismerni két hanganyagon keresztül (Klanggeschichte), a hananyaghoz kapcsolódnak feladatjavaslatok is. 7—8 hanganyag, feladat német
A link további linkeket tartalmaz egy tematikus gyűjtemény formájában a kávéházi kultúrával kapcsolatosan. 7—8 linkgyűjtemény német
Szövegértés fejlesztésére alkalmas szöveg a karácsony témakörben. 9—10 szöveg német
Szövegek, amelyekben a világ különböző országaiból diákok számolnak be németorszégi tapasztalataikról. A szövegek alkalmasak a szövegértés fejlesztésére, szövegmunkára, a témával való foglalkozásra, egyéni tapasztalatok reflektálására. 9—10 szöveg német
A link egy szöveget tartalmaz a karácsony előtti tradiciókkal kapcsolatosan, amely alkalmas a témával való foglalkozásra, illetve szövegmunkára, nyelvi fejlesztésre. 9—10 szöveg német
Ünnepekkel kapcsolatos szövegek és ahhoz tartozó feladatok. 11—12 szöveg, feladat német
Interaktív feladatok Ausztria országismeretével kapcsolatban. 11—12 feladat német
Az előző linken megadott szöveghez kapcsolódó konkrét feladatötletek. 9—10 feladat német
A linken egy online Németországgal kapcsolatos kvíz található. 7—8 kvíz német
Keresztrejtvény a német étkezési szokásokkal kapcsolatosan. 5—6 rejtvény német
Online országismereti kvíz Németországról. 5—6 kvíz német
Játékos bevezető lehetősége országismereti témákba kép segítségével. 5—6 kép német
Karácsonyi dalok videós feldolgozása. 4 videó német
Digitális húsvéti üdvözlet írása és elküldése. 5—6 képeslap német
Karácsonyi dalok szöveggel és feladatokkal. 4 szöveg, feladat német
A Schultüte témájában olvasott szöveg értése és projektfeladat a csoport számára. 4 szöveg, feladat német
A Márton nappal kapcsolatos képes diktálási feladat. 4 feladat német
Ausztria tartományi címereinek felismerése színes képek alapján. 4 kép német
A "Jö" osztrák folyóirat azon száma, amelynek témája a karácsony. Az újság sokszínű szövegeket és feladatokat tartalmaz, amely lehetővé teszi a téma sokrétű feldolgozását. 5—6 szöveg, feladat német

Iskolai témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Alapvető iskolai eszközök bemutatása egy videón képekkel. 4 videó német
Kidolgozott javaslatokkal ellátott tematikus egység a "Sommerurlaub" témában. 4 tematikus terv német
Folyóirat gyermekek számára rövid szövegekkel, feladatokkal és képekkel, amely a közösségépítés témáját dolgozza fel. 4 szöveg, feladat német

Ismeretszerzés, tudásmegosztás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A gyermekeknek szóló folyóiratban lévő cikkek és feladatok lehetőséget biztosítnak egyéni plakátok készítésére a témában a diákok perspektívájából. 4 szöveg német
A gyermekeknek szóló folyóiratban lévő cikkek és feladatok lehetőséget biztosítnak egyéni plakátok készítésére a témában a diákok perspektívájából. 4 szöveg német
Útmutató digitális poszter elkészítéséhez. 7—8 szöveg német
A német nyelvű videó segítséget nyújt a ppt prezentáció elkészítésében. 7—8 videó német
Ezen a magyar nyelvű honlapon össze vannak gyűjtve lehetőségek, amelyek segítségével a diákok megtanulhatnak prezentációt készíteni. Ezt feldolgozva tud a tanár segítséget nyújtani a prezentáció elkészítésében. 7—8 szöveg magyar
Ember és természet, társadalom, technika és kultúra témában olvashatók szövegek a linken, amelyek egyéni vagy csoportos projektmunkára, illetve további kutatómunkához szolgálhatnak kiindulópontként. 7—8 szöveg német
Lezárult versenyötleket, amelyek iskolai vagy csoport szinten megvalósíthatók. 9—10 szöveg német
Lehetőségek európai projektekben való részvételre, pl. online iskolaújság készítése). 9—10 szöveg német
Lehetőségek európai projektekben való részvételre, pl. online iskolaújság készítése). 9—10 szöveg német
A linken rövid szövegek találhatók Béccsel kapcsolatosan, amelyek lehetővé teszik az osztrák fővárossal való foglalkozást, további kutamunkát a diákoknak, valamint pl. a saját városukkal való összehasonlítást, annak bemutatását. 5—6 szöveg német
Lehetőségek európai projektekben való részvételre, pl. online iskolaújság készítése). 11—12 szöveg német
Ember és természet, társadalom, technika és kultúra témában olvashatók szövegek a linken, amelyek egyéni vagy csoportos projektmunkára, illetve további kutatómunkához szolgálhatnak kiindulópontként. 5—6 szöveg német
Lehetőségek európai projektekben való részvételre, pl. online iskolaújság készítése). 11—12 szöveg német
Földrajzzal kapcsolatos kvíz kitöltése vagy interaktív feldolgozása, amely lehetőséget ad az egyes szempontokkal kapcsolatos kutatómunkára, azzal elmélyültebb foglalkozásra. 5—6 kvíz német
Lezárult versenyötleket, amelyek iskolai vagy csoport szinten megvalósíthatók. 11—12 szöveg német

Játékos tanulás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Különböző nyelvi játékok gyerekek számára (pl. memóriajáték, pantomim stb.). 4 játék német
Tradicionális gyermekdalok kottával és dalszöveggel, lehetőséget biztosít a dalok közös éneklésére és feldolgozására. 4 dalszöveg, kotta német
Játékgyűjtemény a német mint idegen nyelv tantárgy számára. Lehetőséget biztosít a tanároknak, hogy a csoport igényeinek, a céloknak és a témának megfelelően válasszon ki játékokat. 4 játékok német

Kereszttantervi témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kapcsolódv a diákok meglévő történelmi tudásához lehetővé teszi Anna Frank-kal kapcsolatos beszélgetést. 11—12 szöveg, feladat német
Tananyag az Európai Unióval kapcsolatosan sokszínű feladatok segítségével. A megadott linkről tölthetők le a komplett munkafüzetek. 11—12 szöveg, feladat német
Szövegmunkára alkalma szöveg a német újraegyesítés témakörében. 9—10 szöveg, videó német
Számok gyakorlása német nyelven. 4 feladat német
Szövegek a magyar történelem egy-egy jelentős eseményéről, amely feldolgoható és a diákok ismereteinek megfelelően bővíthető. 9—10 szöveg, videó német
Az alábbi anyag a DSD II. vizsga felkészítésével kapcsolatban nyújt áttekintést, ennek része a grafikonelemzés, a diagramok leírása. 11—12 német
Memóriajáték szókincsfejlesztés céljából. 4 játék német
Folyóirat gyermekek számára rövid szövegekkel, feladatokkal és képekkel, amely a klímaváltozás témáját dolgozza fel. 4 szöveg, feladat német
Musical-projekt, melynek keretében a tanulók egy színi előadást hozhatnak létre. 4 német
Kvíz Beethoven-nel kapcsolatban. 9—10 kvíz német
A világ különböző országairól szóló információk kiegészítésére ad lehetőséget a feladat, integrálva meglévő más tantárgyakból származó tudást. 7—8 feladat német
Különböző kísérletek bemutatása német nyelven. 9—10 szöveg, kép, videó német
TOPIC újság száma a természeti katasztrófákkal kapcsolatosan. A folyóirat lehetőséget biztosít a témában különöbző újságcikkek tartalmi és nyelvi feldolgozására, összekapcsolva a tanulók más tantárgyakon belül szerzett ismereteivel. 7—8 szöveg, kép, újságcikk német
Az alábbi linken a tanulók lehetőségeket ismerhetnek meg, hogyan lehet a vízbe esett mobiltelefont megmenteni. Rövid szöveges bevezető után, egyénileg jelölhetnek meg válaszokat feltett kérdésekkel kapcsolatban. 7—8 szöveg, kvíz, feladat német
Az alábbi linken egy videó található, kísérve egy rövid szöveggel az állatokkal kapcsolatosan. Tartalmaz a link ezen túl feladatokat a tartalmi és a nyelvi munkához. 5—6 videó, feladat német
A linken egy karácsonyi gyerekdal található, amely a tanulókkal előadható és eljátszható. 5—6 videó német
A diákok tanári segítséggel süthetnek közösen süteményt német nyelvű recept alapján. 5—6 szöveg német
Különböző szövegek az étkezés, étkezési szokások témában, összekapcsolódva különböző tantárgyakkal. 7—8 szöveg német
Nemzetközi szavak jelentésének megfejtése, felhasználva más idegen nyelvekből származó tudást. 7—8 feladat német

Közéleti témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Spiegel napilap online verziójában a Panorama részben különböző témákhoz (pl. oktatás, társadalom) találhatók aktuális cikkek, amelyek lehetőséget biztosítanak a témával való foglalkozásra, szövegmunka készítésére, továbbá alapot képeznek beszélgetésre, vitára. 9—10 szöveg német
Útutató filmkritika írásához. 9—10 szöveg német
A feladatok projektek megvalósítását teszik lehetővé a kultúra témában. 9—10 feladat német
A térkép segítségével lehetővé válik az útbaigazítás gyakorlása. 5—6 térkép német
Feladat a különböző helyek gyakorlására (pl. mi hol található, mit hol lehet csinálni.) 5—6 feladat német
Képek és tevékenységek összepárosítása, rövid dialógusok írása. 5—6 játék német
Kidolgozott egység a szabadidő témakörében, videó és didaktizált tananyag feladatokkal. 7—8 videó, feladat német
Bécs nevezetességeinek oldala, amely széles palettát nyújt a tanároknak, hogy csoportjaik számára állítsanak össze saját anyagot (pl. egy bécsi kirándulás előt). 7—8 szöveg német
Bécsi múzeumok listája, amely alapján a tanár saját anyagot fejleszthet a csoportja számára, a céloknak megfelelően. 7—8 szöveg német
A honlapon a budapesti múzeumok rövid leírása található, amely lehetőséget nyújt pl. különböző protjektek megvalósítására. 11—12 szöveg, kép német
Lehetőségek a szabadidő témában projektek megvalósítására. 11—12 feladat német

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Tanulási csomagokat tartalmaz a link a környezet témakörében. 11—12 szöveg német
Szöveg és ahhoz kapcsolódó feladatok találhatók a linken a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. 11—12 szöveg, feladat német
Szöveg egy iskolai kerti projekttel kapcsolatosan, amely lehetővé tesz egy hasonló projekt megszervezését, valamint nyelvi és tartalmi munkát a szöveg segítségével. 9—10 szöveg, hanganyag német
Szöveg környezeti témában, amely lehetőséget ad a nyelvi és tartalmi munkára. 9—10 szöveg német

Osztálytermi iskolai témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Egy videó és hozzátartozó feladatok segítségével bevezethető az iskola témakör, amelyben sor kerül többek között a német iskolarendszer bemutatására is. 7—8 videó, feladat, szöveg német
Egy nemzetközi projekt honlapján található könyvkatalógus, amely A2 szintű olvasmányokat tartalmaz. A katalógusban téma, ill. nyelvi szint szerint lehet olvasmányt választani a tanulóknak, amelyet a németóra keretében fel lehet dolgozni. 7—8 olvasmány német
Egy nemzetközi projekt honlapján található könyvkatalógus, amely A2 szintű olvasmányokat tartalmaz. A katalógusban téma, ill. nyelvi szint szerint lehet olvasmányt választani a tanulóknak, amelyet a németóra keretében fel lehet dolgozni. 7—8 olvasmány német
Az alábbi összeállítás stratégiákat és technikákat tartalmaz a szókincs tanulására vonatkozóan. 7—8 szöveg német
Rövid verseket tartalmaz a link, amelyek lehetőséget nyújtanak rövid irodalmi munkákkal való munkára, saját szövegek alkotására. 5—6 szöveg
A linken található karácsonyi történetet a diákok előadhatják, ill. felolvashatják a csoportban vagy nagyobb közönség előtt. 5—6 szöveg német
Karácsonyi képeslap készítésére találhatók a linken minták, a tanulóknak lehetőség adódik egyéni képeslapok készítésére, családjuk vagy társaik részére. 5—6 képeslap német
A saját iskolai menzával kapcsolatban alkothatnak véleményt a diákok, amelyet az interneten fórumon is leírhatnak. 5—6 szöveg német
Kérdőszók játékos tanulása. 5—6 kép német

Osztálytermi témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az alábbi projektötlet adaptálható a saját csoportban és ötleteket ad az álomiskola témában megvalósítandó projekthez. 9—10 kép, szöveg német
A honlap egy nemzetközi projektet mutat be, amely az élményszerű olvasással foglalkozott, azt próbálta ki iskolai keretek között. Az itt található anyagok mintát nyújthatnak a kipróbálásra. 9—10 német
A linken egy összefoglaló található az iskolai egyenruhával kapcsolatban, amely lehetőséget nyújt az érvelésre, az érvelő készség fejlesztésére. 9—10 szöveg német
Tematikus egység az iskola témakörében sokszínű, különböző készségeket fejlesztő feladatokkal. 9—10 szöveg, feladat német

Pénzügyi ismeretek

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A linken szókincsbővítő feladatok találhatók. 11—12 feladat német
Szöveg a fiatalok fizetési szokásaival kapcsolatosan. Fejleszthető hozzá szókincsbővítést szolgáló feladatlap és lehetőséget biztosít a saját szokásokról való beszélgetésre. 11—12 szöveg német
Szöveg és hozzátartozó feladatok a pénz történetével kapcsolatosan. 11—12 szöveg, feladat német

Személyes témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A linken számos híres emberről találhatók szövegek, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak pl. példaképekkel kapcsolatos beszélgetésekre, szövegalkotásra. 11—12 szöveg német
A szabadidő témában egy egység található a linken, amely videó és hozzá tartozó feladatok segítségével dolgozza fel a témát. 9—10 videó, feladat német
A feladatlap lehetőség nyújt a családi formákkal való foglalkozásra, a kreatív írás fejlesztésére. 9—10 szöveg, kép német
Olvasásértés fejlesztését támogató feladatlap a gyermekek világnapja témában. 9—10 szöveg, feladat német
Rövid hanganyag azzal kapcsolatban, hogy kinek mit jelent a boldogság. 9—10 hananyag, podcast német
Egy biotermékekkel kapcsolatos szöveg található a linken hozzátartozó feladatokkal. 11—12 szöveg, feladat német

Személyes, és közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Minta segítségével saját családfa készítése. 4 szöveg, ábra német
Játékgyűjtemény hét témában, amelyek a személyes és közvetlen környezethez kapcsolódnak. 4 játékok
A család bemutatása videó segítségével, lehetőséget ad a családtagok bemutatására, alapvető információk közlésére. 4 videó német
A feladatok lehetőséget biztosítanak a kedvenc állattal való foglalkozásra szóban és írásban, ezen kívül szövegértés feladatokkal. 4 szöveg, feladat német
A linken különböző állatok leírása található, amely sokszínű lehetőséget biztosít a tanórára, pl. szövegértési feladatok. 4 szöveg német
Minta a Steckbrief megírásához. Diákcsere előtt például hasznos lehet a Steckbrief szövegtípusát megismerni és a diákoknak sajátot írni magukról. 7—8 feladat német
Barátság témában kreatív feladatok a nyelvvel, lehetőség pl. vers írására a barátokkal kapcsolatban. 7—8 feladat német
Változatos online kvízek és játékok találhatók a linken környezeti témában. 4 játék, kvíz német
A Goethe Intézet anyagában különböző ünnepekhez találhatók tananyagok, amelyek tartalmaznak képeket, szövegeket és didaktizálási javaslatokat a feldolgozáshoz. 7—8 kép, szöveg, feladat német
A feladat lehetőséget ad a képek leírására és azok összehasonlítására, valamint ezen túlmenően a saját szoba bemutatására és a társakéval való összehasonlításra. 5—6 kép német
A képek alapján a tanulók bővíthetik a szókincsüket, illetve a meglévőt tudatosíthatják és a képek inputként szolgálhatnak, hogy a saját szabadidejükről is beszéljenek. 5—6 kép német
A feladatlap a család témakörben tartalmaz különböző feladatokat a témával való foglalkozáshoz, pl. családfa készítése, szövegalkotás a családról, szókincs bővítése. 5—6 feladat német
Didaktizált tananyag a természet témakörében, különböző feladatokkal és játékokkal. 5—6 feladat, kép német
Német és angol nyelvű felirattal ellátott videó a lakás témában. 5—6 videó német
Didaktizált tananyag a természet témakörében, különböző feladatokkal és játékokkal. 7—8 feladat, kép német
Videó a németek lakási szokásairól, a tipikus német lakásról. A videón kívül találhatók az oldalon digitális feladatok és tematikus szókincs. 7—8 videó, feladat német
A képek segítségével a diákoknak lehetőségük van a személyek leírására. A feladat lehetőséget nyújt saját képek leírására és megvitatására. 7—8 képek német

Szórakozás

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Wise Guys együttes Denglisch című dala felirattal ellátva. A dal lehetőséget nyújt a nyelvek összehasonlítására és a nyelvek tudatosítására. 7—8 dal német
A linken a Heidi című film rajzfilm változata látható részekre osztva. Az egyes részek lehetővé teszik a tanórán is a filmrészletekkel való munkát. 7—8 videó, film német
Kapcsolódva a Heidi című filmhez a linken egy didaktizált anyag található, számos ötlettel a film feldolgozásához. 7—8 feladat német
Különböző dalok dalszövegei találhatók a linken kidolgozott feladatokkal. 7—8 dal, dalszöveg német
Minta az Activity-hez nyelvórán, amely adaptálható a saját csoportra és azokra a témákra, ill. szókincsre, amellyel a csoport éppen foglalkozik. 5—6 játék német
Az alábbi linken található cikk a nyelvi játékok szerepét tematizálja a belső differenciálás megvalósítása érdekében, a cikkben találhatók konkrét példák a megvalósításra. 7—8 játék német
A honlapon egy a diákok számára ismert mesével (Shaun das Schaf) kapcsolatban találhatók játkok, rajzfilmek és kreatív munkára alkalmas ötletek.) 5—6 videó, játék német
Memóriajáték adott szókinccsel és képekkel, amely adaptálható az adott csoportra és a tanultakra. 5—6 játék német
Különböző témákban játékos keresztrejtvények gyűjteménye. 4 keresztrejtvény német
A linken lévő képregény lehetőséget nyújt pl. az elemek sorrendbe rakására, a helyes, logikus sorrend megtalálására. 4 képregény német
Kártyajáték kezdő nyelvtanulók számára a számok gyakorlásának céljából. 4 játék német
Rövid összefüggő történet írása képek alapján. 5—6 kép német
Ország-város játékhoz minták, amelyek bővíthetők. 5—6 játék német
Nyelvi játék az élelmiszerek nevének tanulásához, a szóelemek tudatosítása céljából. 5—6 játék német

Tudomány és technika, kommunikáció

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Szöveg a közösségi médiával kapcsolatban sokszínű feladatokkal. 9—10 szöveg, feladat német
Tananyag az e-sporttal kapcsolatban, szövegek és ahhoz kapcsolódó feladatok. 11—12 szöveg, feladat német
Az okosházzal kapcsolatos videó található a linken hozzátartozó feladatokkal. 11—12 videó, feladar német
Az internet jövőjével kapcsolatos szöveg és hanganyag feladatokkal. 9—10 szöveg, hanganyag, feladat német
A pszichoanalízisről és Sigmund Freudról írt szöveg, amely felhasználható szövegmunkára. 11—12 szöveg német
Különböző találmányokkal kapcsolatos cikkek, amelyek feldolgozhatók. 9—10 szöveg német

Utazás és turizmus

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A budapesti látnivalók gyűjteménye rövid szövegekkel, amely kiindulópont lehet különböző interaktív feladatokhoz. 9—10 szöveg német
Hallott szöveg értése utazás témában, utazási előkészületek, utazás tervezése. 9—10 hanganyag, feladat német
Közlekedéssel kapcsolatos szöveg és ahhoz tartozó feladatok. 9—10 szöveg, feladat német
Egy projekt eredményeként ötleteket tartalmaz a honlap a témával kapcsolatban, hogyan tudnak pl. diákok szállást foglalni. 11—12 szöveg német
Utazás témában szöveg feldolgozása különöbző feladatokkal. 11—12 szöveg, feladat német
Turizmussal kapcsolatos szöveg és ahhoz kapcsolódó feladatok. 9—10 szöveg, feladat német