Linkgyűjtemény a Történelem tantárgy tanításához/tanulásához

Célcsoport: 5-12. évfolyam

rövid leírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Kompetencia Divízió Digitális Pedagógiai Módszertani Központja olyan, a meglévő digitális tartalmi kínálatot bemutató tudástérkép összeállítását végezte el, amely tantárgyankénti bontásban, azon belül témakörönként csoportosítva tartalmazza azokat az internetes hivatkozásokat, amelyek az adott témakör tanításában/tanulásában segíthetik, élményszerűbbé tehetik a pedagógusok, illetve a tanulni vágyók munkáját.

A kigyűjtött hivatkozások kizárólag olyan célokra mutatnak, amelyek szinte kivétel nélkül térítésmentes felhasználást tesznek lehetővé, de mindenképpen kipróbálhatók térítési díj fizetése nélkül.

A felsorolás tartalmazza azt az információt is, hogy az oldal használatához szükséges-e valamely idegen nyelv ismerete.

A táblázatokban a hivatkozás rövid leírása mellett információt adunk arról is, hogy azok milyen típusú anyagot közvetítenek a felhasználó felé (például: videó, feladatlap, animáció, szimuláció).

A tantárgyak, illetve a témakörök elnevezésében a NAT 2020 szerinti fogalmakat használtuk azokon az évfolyamokon is, amelyeknél még a korábbi tartalmi követelmények szerint folyik az oktatás.

A hivatkozott anyagok használatához a böngészőn, illetve az internetelérésen túl nem szükséges más eszköz, illetve a legtöbb esetben platformfüggetlenül (például tableten is elérhetők) használható.

A hivatkozásokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy időtállónak bizonyuljanak, de az internet világában zajló gyors változások miatt előfordulhat, hogy egy-egy hivatkozás időközben elérhetetlenné válik.

Örömmel vesszük értesítéseiket, megjegyzéseiket az info@dpmk.hu címen.

részletes ismertető

A linkek mögött rejlő digitális oktatási tartalmak a 2020-as Nemzeti Alaptanterv alapján készült kerettantervek témaköreihez kapcsolódnak. Az egyes témakörök valamennyi témájához kapcsolódik legalább egy, de az esetek többségében több link, általában a téma fontosságának, illetve az egyes témákhoz rendelkezésre álló felhasználható digitális tartalmak minőségének és felhasználhatóságának függvényében. Tekintettel arra, hogy az általános iskolai (5–8. évfolyam), illetve a középiskolai  (9–12. évfolyam) tanterv egyes témái részben fedik egymást – mindkét képzési szakasz foglalkozik pl. a magyar államalapítással vagy a második világháborúval – néhány link mindkét tanulási szakaszban szerepel. Ugyanakkor a tantervi megközelítések különbsége, illetve az életkori sajátosságok figyelembe vétele miatt még az azonos témakörökhöz rendelt linkek is túlnyomó részben különböznek a két tanulási szakaszban.

A linkgyűjteményben kizárólag ingyenesen elérhető digitális tartalmak találhatók, ami jelentősen – és a minőséget befolyásolóan – behatárolta a válogatás lehetőségeit. Számos magyar és idegen nyelvű oktatási portálon sok ezer felhasználható tartalom található – videók, szemléltető animációk, feladatok stb.

A hivatkozott digitális tartalmak túlnyomó része oktatási vagy ismeretterjesztési céllal készült. A felhasználhatóság szempontjából kiemelkednek a Nemzeti Köznevelési Portál tartalmai. Ezek az 5. és 9. évfolyamon már a 2020-as alaptantervhez és kerettantervekhez igazodnak, ám a többi hat évfolyam anyagainak többsége is jól felhasználható bizonyos témaköröknél. A portál ismeretközlő szövegek mellett rövidfilmeket, képeket, térképeket, szemléltető ábrákat, illetve digitális feladatokat is tartalmaz, az ingyenesen hozzáférhető tartalmak közül az egyik legsokrétűbb és leghasználhatóbb. Ezenkívül számos olyan portál, televízió illetve videó-sorozat van, amelynek egyes tartalmai szerepelnek a válogatásban. A történelmi sorozatok egy része a tantervi témakörök többségéhez szolgáltat anyagot, ám feltüntetésük mindegyik témakörnél szétfeszítette volna ennek a válogatásnak a kereteit (pl. az M5 videó sorozata a történelem érettségihez). A hivatkozott digitális tartalmak nem mindegyike készült oktatási vagy ismeretterjesztési céllal, de bekerültek a válogatásba, mert hatékonyan alkalmazhatók: pl. a filmhíradó részletek illusztrációként vagy forráselemzési tárgyként eredményesen szolgálhatják a 20. századi történelem elsajátítását. 

A válogatás olyan tartalmak kiválasztására törekedett, amelyek közvetlenül használhatók az iskolai történelem-oktatásban. Vagyis elsősorban nem tanulmányok, hosszabb előadások vagy tankönyvi fejezetek szerepelnek benne, hanem a tanulókat motiváló, élményszerű dokumentumok – többnyire videók, animációk, digitális feladatok. Mellőztük a technikailag rossz minőségű videókat, illetve az olyan portálokat is, amelyek linkjei még a regisztrált felhasználók számára sem mindig nyithatók meg.

Törekedtünk arra, hogy minden tartalom szakmailag korrekt legyen, ám a vitathatóság egy ilyen válogatásnál elkerülhetetlen. Egyrészt a történelem tantárgy erősen kontraverz arculata, illetve a történelmi állítások egy részének hipotetikus jellege miatt, másrészt a tartalmakban előforduló több millió állítás ellenőrizhetetlensége miatt. (Ráadásul a forrás-szerű felhasználása a tartalmaknak nem is kívánja meg az azokban szereplő állítások korrektségét.) Ugyancsak vitatható lehet maga a válogatás: mi az, ami bekerült és mi az, ami nem. A fenti szempontok mellett nyilván vannak szubjektív vagy véletlenszerű elemek is, a linkek fele bátran kicserélhető lenne más egyenértékű tartalmakkal is.

A linkek mögötti tartalmak túlnyomó többségében magyar nyelvűek. Kivételt főként azok az angol nyelvű tartalmak – leginkább térképanimációk, esetleg filmdokumentumok – jelentenek, amelyek magyar nyelven nem léteznek, illetve amelyek megértése nem kíván magas szintű nyelvtudást, sőt, némi tanári magyarázat mellett nyelvtudás nélkül is többnyire megérthetők. 

A Horthy-korszak

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Ferencváros labdarúgó mérkőzése 7—8 archív film magyar
Az ország talpra állása 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Divatbemutató 7—8 archív film magyar
Szentgyörgyi Albert Nobel-díja 7—8 archív film magyar
Horthy bevonul Budapestre 11—12 archív film magyar
Horthy Miklós élete és pályája 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A Horthy-rendszer első évei, Bethlen konszolidációs politikája 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Horthy bevonul Budapestre 7—8 archív film magyar
Bethlen István miniszterelnöksége 11—12 szöveg magyar
Életmód és társadalom a két világháború között 7—8 film, animáció magyar
Az állam működése a Horthy korszakban 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Szentgyörgyi Albert Nobel-díja 11—12 archív film magyar
Társadalom és életmód a Horthy-korszakban 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A Horthy-rendszer 11—12 film magyar
Garden party a budai várban 11—12 archív film magyar
Horthy Németországban 11—12 archív film magyar
A felvidék visszacsatolása, Horthy Kassán 11—12 archív film magyar
Oktatás, művelődés, tömegkultúra 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar

A demokratikus állam

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az athéni demokrácia kialakulása 7—8 film, animáció magyar
Az alkotmányos királyság Angliában 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A parlamentáris demokrácia működése 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Az USA alkotmányos berendezkedése 7—8 animáció magyar
A demokratikus Magyarország 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A magyar állam működése 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar

A dualizmus kora

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Társadalom a dualista Magyarországon 11—12 film, animáció magyar
A kiegyezés értékelése és alternatívái 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A kiegyezésről 11—12 film, előadás magyar
A dualizmus rendszere 11—12 film, animáció magyar
Kiegyezés és fellendülés: politikai berendezkedés, gazdaság, várostervezés 11—12 film magyar
Nemzetiségi kérdés a dualizmus korában 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Zsidóság a Monarchia Magyarországán 11—12 film, előadás magyar
Út a kiegyezéshez 11—12 film magyar
A kiegyezéshez vezető út 11—12 szöveg, képek, források, feladatok angol
A századforduló boldog békeévei, kultúra 11—12 film magyar
Budapest világvárossá fejlődése 11—12 film, előadás magyar

A dualizmus kora: felzárkózás Európához

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A dualizmus rendszere 7—8 film, animáció magyar
A sokarcú Budapest 7—8 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
A századforduló boldog békeévei 7—8 film magyar
Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő népei 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Budapest a századfordulón 7—8 képek magyar
A modern állam, gazdasági fejlődés, az ipar a dualizmus idején 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar

A felvilágosodás kora

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A francia forradalom és Napóleon 9—10 film, animáció angol
Az austerlitzi csata 9—10 animáció, térképanimáció magyar
A napóleoni háborúk 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A jakobinus diktatúra 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Az USA alkotmányos berendezkedése 9—10 animáció magyar
Forradalom Franciaországban 9—10 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Az amerikai függetlenségi háború, az USA alkotmánya 9—10 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Az angol alkotmányos monarchia 9—10 szöveg magyar
A felvilágosodás eszméi, képviselői 9—10 film, animáció magyar
A felvilágosodás 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar

A forradalom és a szabadságharc

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A szabadságharc bukása 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Forradalom és alkotmányos átalakulás 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Az aradi vértanúk 9—10 előadás magyar
Az 1848-49-es szabadságharc hadtörténete 9—10 szöveg, képek, animációk magyar
A szabadságharc kibontakozása 9—10 szöveg, képek, animáció, források, feladatok magyar
Az 1848-as forradalom 9—10 film animáció magyar
Az isaszegi csata 9—10 animáció magyar
Az áprilisi törvények 9—10 film, animáció magyar
Forradalom és honvédelem 9—10 film magyar
Az 1848-49-es szabadságharc 9—10 film, animáció magyar
A pákozdi csata 9—10 animáció magyar
Szabadságharc: sikerek Erdélyben, a tavaszi hadjárat 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Kossuth Lajos hangja 9—10 film magyar

A forradalomtól az ezredfordulóig

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Kádár János beszéde 1957 május 1. 7—8 film magyar
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7—8 film, animáció magyar
Forradalom 1956-ban 7—8 film magyar
7—8 magyar
Szabadságharc 1956-ban 7—8 film magyar
Nagy Imre november 4-i rádióbeszéde 7—8 hangdokumentum magyar
A szabadságharc leverése, a megtorlás 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Életmód a hatvanas, hetvenes évek Magyarországán 7—8 film animáció magyar
Élet a leg vidámabb barakkban 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Gazdaság és társadalom a Kádár-korszakban 7—8 film, animáció magyar
A Szovjetunió felbomlása 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A rendszerváltozás eseményei 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A magyar gazdaság átalakulása 1990 után 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Rebdszerváltás a Szovjetunióban és Közép-Európában 7—8 film, animáció magyar
A Kádár-rendzser válsága és a rendszerváltoztatás 7—8 film animáció magyar
A Kádár-rendszer válsága 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A kádári konszolidáció 7—8 film magyar
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar

A kádári diktatúra

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Nagy Imre az utolsó szó jogán 11—12 hangdokumentum magyar
Kádár János beszéde 1957 május 1. 11—12 film magyar
A berendezkedő Kádár-rendszer a megtorlások után 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A kádári konszolidáció 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A kádári konszolidáció 11—12 film magyar
Brezsnyev látogatása Budapesten 11—12 archív film magyar
A Kádár-rendszer 11—12 film, előadás magyar
Az életmód átalakulása a hatvanas, hetvenes években 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Kádár János 60 éves 11—12 archív film magyar
A Kádár-rendzser meggyengülése 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
11—12 magyar

A kereszténység

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A zsidóság ókori története, az Ószövetség/ Héber Biblia 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
Jézus Krisztus élete és tanítása, Szent Pál tevékenysége, a kereszténység elterjedése 5—6 szöveg, képek, film, feladatok magyar
A keresztény tanítás: a szeretet és a megváltás 5—6 film, előadás magyar
A kereszténység elterjedése 5—6 térképanimáció angol
Keresztény jelképek 5—6 képek magyar

A két világháború között

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A kommunista diktatúra a Szovjetunióban 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Adolf Hitler és a nemzetiszocializmus 11—12 film, animáció magyar
Hitler és Sztálin 11—12 dokumentumfilm magyar
Adolf Hitler élete 11—12 film magyar
A nemzetiszocializmus Németországban 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
A nagy gazdasági világválság 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Gulag képregény 11—12 szöveg, rajzok magyar
Holodomor, az ukrán holokauszt 11—12 szöveg, képek magyar
Sztálin színesben 11—12 dokumentumfilm magyar
Sztálin 11—12 film, animáció magyar
Az igazi Lenin 11—12 dokumentumfilm magyar

A két világrendszer szembenállása

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Csehszlovákia lerohanása 1968-ban 11—12 szöveg, képek, film magyar
A gyarmati rendszer felbomlása 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A prágai tavasz, a bevonulás küszöbén 11—12 előadás magyar
Gazdaság és politika a vasfüggyöny két oldalán 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Churchill szavai a vasfüggönyről 11—12 archív film magyar
Sztálin halála -- filmhíradó 11—12 archív film angol
Churchill fultoni beszédéről 11—12 szöveg magyar
Együttműködés és szembenállás 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Jurij Gagarin Budapesten 11—12 archív film magyar
A hidegháború kezdete 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A Beatles Amerikában 11—12 archív film, ének magyar
Kennedy beszéde: Úgy döntöttünk, hogy eljutunk a Holdra 11—12 archív film magyar
Diktatúra és hiánygazdaság 11—12 film animáció magyar
A nyugati világ életmódja a hatvanas hetvenes években 11—12 film, animáció angol

A kétpólusú világ felbomlása

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Rendszerváltoztatások Kelet-Közép-Európában 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Rendszerváltás a Szovjetunióban és Közép-Európában 11—12 film, animáció magyar
A csillagháborús terv 11—12 film, animáció magyar
Visszaemlékezések a berlini fal lebontásáról 11—12 film magyar
A szovjet tömb meggyengülése 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
A csillagháborús terv 11—12 szöveg, kép magyar
A kétpólusú világrend megszűnése 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar

A kora újkor

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az abszolutizmus, XIV. Lajos 9—10 film, animáció magyar
A katolikus megújulás 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A földrajzi felfedezések 9—10 térképanimáció magyar
A reformáció irányzatai, a katolikus megújulás 9—10 film, animáció magyar
A reformáció kialakulása és elterjedése 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A földrajzi felfedezések és gazdasági mövetkezményeik 9—10 film, animáció angol
A földrajzi felfedezések gazdasági következményei 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A reformáció, katolikus megújulás és kulturális hatásai Magyarországon 9—10 film, animáció magyar
A földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás 9—10 szöveg, képek, animációk, források, feladatok magyar
A tordai határozat a vallási türelemről 9—10 szöveg magyar

A középkor világai

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Élet a középkori várba, királyok és nemesek, egy uradalom működése, Videgrád 5—6 szöveg, képek, animáció, feladatok magyar
A királyok Visegrádja 5—6 film, animáció, digitális rekonstrukció magyar
Az iszlám kialakulása, tanítása, az arab hódítás, a lovagi kultúra és a kereszteshadjáratok 5—6 szöveg, képek, filmek, feladatok magyar
Paraszti életmód, étkezés, a középkori város, céhek, higiénia (Tökéletlen történelem) 5—6 animáció magyar
Középkori vízmű a budai palotában 5—6 film, digitális rekonstrukció magyar
A visegrádi vár és palota középkori története 5—6 szöveg, képek magyar
Lovagi kultúra 5—6 szöveg magyar
A XIII. századi lovagi felszerelés 5—6 film magyar
A középkori Buda 5—6 szöveg, képek, filmek, feladatok magyar
A XV. századi lovagi felszerelés 5—6 film magyar
A budai vár Mátyás király korában 5—6 film, digitális rekonstrukció magyar
Élet a középkori városban, városszerkezet, városi polgárok, céhek, Buda. A reneszánsz és a könyvnyomtatás 5—6 szöveg, képek, filmek, feladatok magyar
Pannonhalma története 5—6 szöveg, képek, digitális rekonstrukció magyar
Élet a kolostorban, a középkori egyházszervezet, szentek, középkori építészet 5—6 szöveg, képek, film, feladatok magyar
A középkori vár (Tökéletlen történelem) 5—6 animáció magyar

A középkori Európa

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A középkori városok 9—10 film, előadás, képek magyar
A középkor művelődése 9—10 szöveg, képek, filmek, források, feladatok magyar
A középkori egyetemek, a középkori egyház 9—10 animáció, képek magyar
A rendiség kialakulása 9—10 film, előadás, magyar
A nemesi rend, hűbériség, lovagok 9—10 szöveg, képek, animáció, források, feladatok magyar
A polgárok világa, városi kiváltságok, céhek, kereskedelem 9—10 szöveg, képek, filmek, források, feladatok magyar
A budai vár és lakói a középkorban 9—10 szöveg magyar
A középkori városi élet, a kereskedelem 9—10 film, animáció magyar
Az egyházi rend, szerzetesség, eretnekek 9—10 szöveg, képek, filmek, források, feladatok magyar
A parasztság világa, jobbágyi kötelezettségek, éhínségek, járványok 9—10 szöveg, képek, film, források, feladatok angol

A középkori Magyar Királyság fénykora

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
I. Károly gazdasági reformjai 9—10 film, előadás magyar
I. Károly uralkodása 9—10 film magyar
Az Anjouk birodalma 9—10 film, animáció angol
Magyarország az Anjouk korában 9—10 szöveg, képek, animációk, források, feladatok magyar
Nagy Lajos birodalma 9—10 film magyar
Zsigmond uralkodása, Hunyadi János török ellenes harcai 9—10 szöveg, képek, animációk, források, feladatok magyar
Luxemburgi Zsigmond uralkodása 9—10 film, animáció magyar
A nándorfehérvári diadal 9—10 film, animáció magyar
Hunyadi János és Mátyás 9—10 film, animáció angol
Hunyadi Mátyás uralkodása 9—10 szöveg, képek, animációk, források, feladatok magyar
A magar középkor kulturális hagyatéka, honfoglaláskori lletek, a szent korona, udvari kultúra 9—10 szöveg, képek, animációk, források, feladatok magyar
A nándorfehérvári diadal 9—10 film, térképanimáció magyar

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az isaszegi csata 5—6 magyar
A kiegyezés és a dualista állam 5—6 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A pákozdi csata 5—6 animáció magyar
Széchenyi István és a reformkor kezdete 5—6 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Széchenyi István életrajza 5—6 szöveg magyar
A reformmozgalom kibontakozása 5—6 film animáció magyar
Reformkori országgyűlések, a jobbágyfelszabadítás, a magyar nyelv ügye és a reforkor kiemelkedő alakjai. 5—6 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Forradalmak Európában és Pesten 1848-ban 5—6 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Az áprilisi törvények 5—6 film, animáció magyar
A Batthyány-kormány és tevékenysége 5—6 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Út a kiegyezéshez 5—6 film magyar
A szabadságharc leverése, a megtorlás 5—6 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Szabadságharc 5—6 film magyar
A dicsőséges tavaszi hadjárat 5—6 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A piski csata 5—6 animáció magyar

A magyar nép eredete és az Árpád-kor

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A magyar őstörténet a honfoglalásig 9—10 magyar
Az államalapítás 9—10 film magyar
A honfoglalás 9—10 film magyar
Magyar őstörténet és honfoglalás 9—10 szöveg, képek, animációk, források, feladatok magyar
A honfoglalás-kori magyar íj régészete 9—10 film, előadás magyar
A pozsonyi csata 9—10 animáció magyar
Szent István ereklyéi 9—10 film, előadás magyar
Az Aranybullától a tatárjárásig 9—10 film magyar
Árpád magyar fejedelem 9—10 szöveg, képek magyar
I. Lászlótól III. Béláig 9—10 film magyar
A magyar királyság a 13. században, az Aranybulla és a tatárjárás 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Szent László és Könyves Kálmán, a magyar állam megszilárdulása 9—10 szöveg, képek, animációk, források, feladatok magyar
Az Aranybulla 9—10 film magyar
III. Béla, az Aranybulla és a tatárjárás 9—10 film, animáció magyar
A muhi csata 9—10 térképanimáció magyar
Szent István és az államalapítás 9—10 szöveg, képek, filmek, források, feladatok magyar
Szent István királyról 9—10 film angol

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Magyarok a Kárpát-medencében 11—12 film, animáció magyar
A határon túli magyarság és a hazai németek sorsa 1944-47 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A svábok kitelepítése 11—12 archív film magyar
Esterházy János élete 11—12 szöveg magyar
Márton Áron élete 11—12 dokumentumfilm magyar
Pesti srácok, erdélyi srácok 11—12 film magyar
Tőkés László nyilatkozata 1989-ben a Magyar Televízióban 11—12 film magyar
A határon túli magyarság helyzete 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A 2004-es népszavazás 11—12 szöveg, képek magyar

A második világháború

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Nem szűnő fájdalommal. Visszaemlékezések a holokausztra 11—12 dokumentumfilm magyar
Német megszállás és holokauszt Magyarországon 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Magyarország a 2. világháborúban 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A felvidék visszacsatolása, Horthy Kassán 7—8 archív film magyar
A revíziós külpolitika eredményei 7—8 magyar
A hátország szenvedései 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A második világháború színesben 1-13 rész 11—12 dokumentumfilm angol
A második világháború hadtörténete 11—12 szöveg, képek magyar
Az Árpád-vonal 11—12 dokumentumfilm magyar
Magyarország a 2. világháborúban 7—8 film, animáció magyar
A világháború borzalmai 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
A világháború kirobbanása 11—12 szöveg, képek, filmek, források, feladatok magyar
A 2. magyar hadsereg pusztulása a Donnál 11—12 dokumentumfilm angol
Karády Katalin: Valahol Oroszországban 11—12 film, ének magyar
A sztálingrádi csata 11—12 térképanimáció magyar
A Teleki-kormány 11—12 archív magyar
Magyarország a második világháborúban 11—12 film magyar
A holokauszt 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A második világháború kirobbanása 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Churchill és Sztálin 11—12 dokumentumfilm magyar
Hogyan mentette meg az antiszemitának jellemzett Horthy a budapesti zsidóságot. 11—12 szöveg, képek magyar
A második világháború eseményei 11—12 térképanimáció magyar
Budapest ostroma 11—12 dokumentumfilm magyar
Horthy Miklós rádióüzebete a kiugrásról 11—12 film magyar
Kállay Miklós miniszterelnök rádiószózata 11—12 archív film magyar
A nyilas diktatúra, Magyarország mint hadszíntér 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Magyarország megszállása, harcok Magyarországon 11—12 film magyar
Magyarok a GULÁGon 11—12 dokumentumfilm magyar
Harcok Magyarországon, a háború befejeződése 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Budapest ostroma 7—8 film magyar
Magyar revíziós sikerek 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar

A megosztott világ

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A kétpólusú világ kiépülése, a koreai és a kubai válság 7—8 film, animáció magyar
Németország kettéosztása, a katonai szövetségek létrejötte 7—8 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
A hidegháború kezdete 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Piacgazdaság és tervgazdálkodás 7—8 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Diktatúra és hiánygazdaság 7—8 film animáció magyar
A nyugati világ életmódja a hatvanas hetvenes években 7—8 film, animáció magyar
Az első ember a világűrben 7—8 archív film magyar
A Beatles együttes: A hard day's night 7—8 archív film, ének angol

A modern kor születése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Nezetállamok kora 7—8 film, animáció magyar
A gyarmatbirodalmak kora 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Nemzetállamok, Európa nagyhatalmai 7—8 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Gyarmatosítás 15-20. század 7—8 térképanimáció magyar
A 19. század politikai eszméi 7—8 film, animáció angol

A nagy háború

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az első világháború lefolyása 11—12 térképanimáció magyar
A Szent Korona és az utolsó koronázás 11—12 film magyar
IV. Károly megkoronázása 11—12 archív film magyar
Tizenkét pokol. Dokumentumfilm az isonzói csatákról 11—12 film magyar
A limanowai győzelem 11—12 film, animáció magyar
Ha kimegyek a doberdói harctérre 11—12 film, ének magyar
Magyarország az első világháborúban 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Magyarország az első világháborúban 11—12 film magyar
Az I. világháború hadtörténete 11—12 szöveg, képek, filmek magyar
Katonák élete a fronton 11—12 film magyar
Az első világháború kitörése 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Az I. világáhború háború kitörése, hadviselők, frontok 11—12 film, animáció magyar

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A német egység és a polgári állam 11—12 film, animáció magyar
A modern polgári állam és a munkásmozgalom 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Ki volt Marx? A marxizmus kritikai összefoglalása 11—12 film, animáció magyar
A munkásmozgalom és a marxizmus 11—12 film, animáció angol
A gyarmatosítás kora 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Gyarmatosítás 15-20. század 11—12 térképanimáció magyar
Az amerikai polgárháború 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar

A reformkor

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Széchenyi és Kossuth vitája 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A magyar jakobinusok, Széchényi és Széchenyi 9—10 film magyar
Gazdaság és kultúra a reformkorban 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Gazdaság és kultúra a reformkori Magyarországon 9—10 film, animáció magyar
A reformországgyűlések, a jobbágykérdés 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Széchenyi százada 9—10 előadás magyar
Széchenyi reformprogramja 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A reformmozgalom kibontakozása 9—10 film animáció magyar
A reformkor előzményei 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A nemzeti ébredéstől a forradalomig 9—10 film magyar

A rendszerváltoztatás folyamata

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Visszaemlékezések Antall Józsefről 11—12 dokumentumfilm magyar
Szabadság tér '89. A rendzserváltoztatás aktái 11—12 filmek magyar
Nagy Imre és társainak újratemetése, Orbán Viktor beszéde 11—12 film magyar
A rendszerváltás 11—12 film, előadás magyar
TV híradó részletek a bős-nagymarosi vízlépcső elleni mozgalomról, illetve a romániai forradalomról 11—12 film magyar
A szocialista rendszer felbomlása, a demokratikus Magyarország megszületése 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
A harmadik köztársaság 11—12 film magyar
A köztársaság kikiáltása 11—12 film magyar
Rendszerváltás Magyarországon (1987-89 tavasz) 11—12 film magyar
A létező szocializmus csődje 11—12 film magyar

A török hódoltság kora Magyarországon

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Török terjeszkedés Magarországon, várháborúk, a hódoltság 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A hódoltság korának hadtörténete 9—10 szöveg, képek magyar
Az ország három részre szakadása 9—10 film, animáció magyar
A Habsburg abszolutizmus és a magyar rendiség küzdelmei 9—10 film, animáció magyar
A török kiűzése 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér 9—10 szöveg magyar
Szigetvár ostroma 9—10 film, animáció magyar
Az Erdélyi Fejedelemség, Bethlen Gábor 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Az ország három részre szakadása, végvári élet 9—10 film magyar
A mohácsi csata 9—10 film, animáció magyar
A király halála. A mohácsi csata és II. Lajos halála 9—10 film magyar
A középkori magyar állam bukása, a mohácsi csata 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar

A világ a 21. században

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az új világrend kihívásai 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A globális világgazdaság 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
AZ Európai Unió kialakulása és működése 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Európai Birodalom vagy nemzetek Európája 11—12 szöveg magyar
Globális problémák, a fenntarthatóság dilemmái 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Nagy Imre november 4-i rádióbeszéde 11—12 hangdokumentum magyar
Kádár János beszéde a Forradalmi Munkás-paraszt kormány megalakulásáról 11—12 hangdokumentum magyar
A salgótarjáni sortűz 11—12 film magyar
Magyarország és a nagyvilág 1956 11—12 előadás magyar
Szabadság tér "56 a Magyar Televízió sorozata 1956-ról 11—12 filmek magyar
Kádár János négy napja (1956 november 1-4) 11—12 film magyar
A szabadság kiteljesedése és az újabb szovjet intervenció 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörése és első sikerei 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Forradalom 1956-ban 11—12 film magyar
Szabadságharc 1956-ban 11—12 film magyar
A Kossuth téri vérengzés 11—12 film, animáció magyar
A Szabad Európa Rádió október 24-én 11—12 hangdokumentum magyar
Avanti pesti srácok 11—12 film, képek, ének magyar
Hogyan kerülnek szuperhősök az 56-os Budapestre 11—12 előadás magyar
Mindszenty József rádióbeszéde október 3. 11—12 hangdokumentum magyar

Az átalakulás évei

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Bolsevik hatalomátvétel Oroszországban 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Az első világháború következményei 11—12 film, animáció magyar
Konszolidáció és Trianon 11—12 film magyar
A Károlyi-forradalom, Magyarország megszállása, a Tanácsköztársaság, ellenforradalom 11—12 film, animáció magyar
A trianoni békediktátum 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A Magyarországi Szocialista Párt gyűlése az Országháznál, Kun Béla beszél 11—12 archív film magyar
Vörösterror az Országházhban 11—12 film magyar
133 nap, a Tanácsköztársaság története 11—12 dokumentumfilm magyar
Tanácsköztársaság és ellenforradalom 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
11—12 magyar
A köztársaság kikiáltása, Károlyi Mihály beszél 11—12 archív film magyar
Tisza István pályája és meggyilkolása 11—12 dokumentumfilm magyar
1918. október 30. tudósítás a Rákóczi útról 11—12 archív film magyar
A Károlyi forradalom és a Tanácsköztársaság 11—12 film magyar
A világháborút lezáró békerendszer 11—12 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
Tiranon és következményei 11—12 film, animáció magyar

Az első világháború és következményei

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Magyarok az első világháborúban 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Az I. világáhború háború kitörése, hadviselők, frontok 1914-16 7—8 film, animáció magyar
A háború befejeződik 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A köztársaság kikiáltása, Károlyi Mihály beszél 7—8 archív film magyar
Tanácsköztársaság: proletárdiktatúra Magyarországon 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
IV. Károly megkoronázása 7—8 archív film magyar
Az első világháború kirobbanása, tömegek és gépek háborúja. 7—8 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar
A Párizs környéki békék, az új Európa 7—8 film, animáció magyar
Tiranon és következményei 7—8 film, animáció magyar
Véres csaták: Verdun és Somme 7—8 film magyar
Bolsevik hatalomátvétel Oroszországban 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar

Az új eszmék és az iparosodás kora

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az ipari forradalom kibontakozása 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Watt gőzgépének működése 9—10 animáció magyar
Az első magyaar vasútvonal átadása 9—10 szöveg magyar
A második ipari forradalom 9—10 film, animáció angol
A 19. század uralkodó eszméi: liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocialista eszmék 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar

Civilizáció és államszervezet az ókorban

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Közel-Kelet főbb civilizációi 9—10 szöveg, képek, filmek, animációk, digitális rekonstrukciók, feladatok magyar
Az Akropolisz 9—10 film magyar
Poliszok világa, az athéni demokrácia 9—10 szöveg, képek, feladatok magyar
Az athéni demokrácia kialakulása 9—10 film, animáció magyar
Az athéni demokrácia 9—10 film, előadás, magyar
A görög civilizáció, történetírás, filozófia, a hellenisztikus kultúra 9—10 szöveg, képek, feladatok magyar
A görög tudomány és művészet 9—10 film, animáció magyar
Nagy Sándor és a hellénizmus kora 9—10 film, animáció magyar
Politika az ókori Rómában 9—10 szöveg, képek, feladatok magyar
A Római Biroalom és Pannónia, az aquincumi polgárváros története 9—10 film, előadás, magyar
Társadalmi és politikai berendezkedés a Római Köztársaságban 9—10 animáció magyar
A római civilizáció 9—10 szöveg, képek, feladatok magyar
Fürdőzési szokások az ókori Rómában 9—10 film, előadás, angol
Caesar és Augustus -- a köztársaság bukása 9—10 film, animáció magyar

Együttélés a Kárpát-medencében

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltozás előtt és után 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Tőkés László nyilatkozata 1989-ben a Magyar Televízióban 7—8 film magyar
Magyarok a határon túl (a két világháború között) 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A svábok kitelepítése 7—8 archív film magyar
Magyarországi nemzetiségek 7—8 film animáció magyar
Esterházy János élete 7—8 szöveg magyar
A magyarországi nemzetiségek 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar

Élet a kora újkori Magyarországon 

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A magyar királyság és a hódoltság 5—6 film, animáció magyar
Temesvár története 5—6 szöveg, képek magyar
Hétköznapok a hódoltságban, városok a török korban 5—6 szöveg, képek, film, források, feladatok magyar

Fejezetek az ókor történetéből

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az olümpiai játékok eredete és története 5—6 képek, animáció magyar
A marathóni csata 5—6 animáció magyar
Róma városa, római életmód, lakás, szórakozás, utak; Pannónia 5—6 animáció, képek magyar
Ismeretterjesztő írások, képek a római életmódról, társadalomról, kultúráról, gazdaságról, hadviselésről, szórakozásról. 5—6 szöveg, képek magyar
Az ókori olimpiai játékok – részletes leírás: lebonyolítás, sportágak, híres győztesek. 5—6 szöveg magyar
Görög istenek családfája 5—6 animáció, feladatok magyar
Az ókori Hellasz öröksége: Athén és lakói, görög istenek, olümpiai játékok, nevelés 5—6 szöveg, képek, filmek, feladatok magyar
Az ókori Egyiptom világa: földművelés, piramisok, írás 5—6 szöveg, képek, filmek, feladatok magyar
A Kheopsz piramis. 5—6 film magyar
Az ókori egyiptomiak 5—6 film magyar
A Kheopsz piramis titkai, (Tökéletlen történelem) 5—6 animáció magyar
A római hadviselés, légiók, erődök 5—6 film magyar

Forradalmak kora

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Napóleon és a napóleoni háborúk 5—6 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Az ipari forradalom és hatásai 5—6 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Az ipari forradalom találmányai 5—6 film, animáció magyar
A gőzgép működése 5—6 animáció magyar
A jakobinus diktatúra és a terror 5—6 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A farncia forradalom és Napóleon 5—6 film, animáció magyar
Napóleon tíz nagy csatája 5—6 szöveg, képek magyar

Háborútól forradalomig

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Felszabadítás és megszállás 11—12 film, animáció magyar
A kommunista diktatúra kiépülése 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Életmód Magyarországon az ötvenes években 11—12 film, animáció magyar
Rákosi Mátyás 60 éves I. 11—12 archív film magyar
Rákosi Mátyás 60 éves I. 11—12 archív film magyar
Sztálin halála -- filmhíradó 11—12 archív film magyar
A Rákosi-diktatúra időszaka 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Rákosi beszéde a két munkáspárt egyesülésekor 11—12 archív film magyar
A párizsi békeszerződésről 11—12 előadás magyar
Recsk: egy titkos kényszermunkatábor története 11—12 dokumentumfilm magyar
Mindszenty Józsefről 11—12 film magyar
… hol zsarnokság van… egy vérbíró visszaemlékezései 11—12 dokumentumfilm magyar
A szovjet megszállás következményei 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Magyarország szovjetizálása 11—12 film magyar
A Rákosi-rendszer 11—12 film, animáció magyar
A Rákosi-rendszer 11—12 film magyar
Magyarország úton a diktatúra felé 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar

Hódító birodalmak

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az iszlám és a keresztény vallás összehasonlítása 9—10 feladat angol
A hunok, a Római Birodalom örökösei: Bizánc, a Frank Birodalom és a Német-Római császárság 9—10 szöveg, képek, feladatok magyar
Népvándorlás és a Nyugat-Római Birodalom megszűnése 9—10 film, animáció angol
A hunok életmódja, Attila udvartartása 9—10 források, feladatok magyar
Attila a hun király 9—10 szöveg, képek, források magyar
A Hun Birodalom kiterjedése 9—10 térképanimáció magyar
Az iszlám hit és az arab terjeszkedés 9—10 szöveg, képek, filmek, feladatok magyar
Az iszlám elterjedése 9—10 térképanimáció magyar
Európa létrejötte: a Frank Birodalom, Bizánc, Német-Római Császárság 9—10 film, animáció magyar

Képek és portrék a magyar állam virágkorából

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Nagy Lakos király 5—6 szöveg, képek, animációk, feladatok magyar
Hunyadi Mátyás és reneszánsz udvara 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
Hunyadi János és Mátyás 5—6 film, animáció magyar
Luxemburgi Zsigmond 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
A nándorfehérvári diadal 5—6 film, animáció magyar
Hunyadi János és a nándorfehérvári diadal 5—6 szöveg, képek, animációk, feladatok magyar
I. Károly portréja, az aranyforint 5—6 szöveg, képek, animációk, feladatok magyar
Hunyadi János hosszú hadjárata 5—6 animáció magyar
Hunyadi Mátyás reneszánsz udvara 5—6 film, animáció magyar
A fekete sereg 5—6 szöveg, képek magyar
Az Anjouk birodalma 5—6 film, animáció magyar

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Szent Korona 5—6 szöveg magyar
Magyarország koronázási jelvényei 5—6 szöveg, képek, feladat magyar
A Szent Korona története 5—6 film magyar
Az Aranybullától a tatárjárásig 5—6 film magyar
Árpád-kori győztes harcok és csaták 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
Középkori magyar szentek 5—6 film magyar
Árpád-kori magyar szentek portréi: Szent Gellért, Erzsébet és Margit 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
A zimonyi csata 5—6 animáció magyar
I. Lászlótól III. Béláig 5—6 film magyar
Az Árpád-ház, Szent László, Könyves Kálmán, III. Béla, II. András és IV. Béla portréja, a tatárjárás 5—6 szöveg, képek, feladatok, térkép-animáció magyar
Csata a Vértesnél 5—6 animáció magyar
Szent István király és államalapítói tevékenysége 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
A pozsonyi csata 5—6 film, animáció magyar
A kalandozások 5—6 animáció magyar
Magyar eredetmondák, a magyar őstörténettel foglalkozó tudományágak, a magyarok életmódja 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
Honfoglalás és kalandozások 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar

Magyarország a 18. században

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A Rákóczi-szabadságharc 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A Rákóczi szabadságharc kitörése 9—10 film magyar
Magyarország a Habsburg birodalomban a 18. században 9—10 animáció magyar
A Rákóczi szabadságharc hadtörténete 9—10 szöveg, képek magyar
Az ország újjászületése, demográfia, társadalom a 18. században 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Felvilágosult reformok Mária Terézia idején 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Mária Terézia uralkodása, Hadik huszárcsínye 9—10 film magyar
II. József reformkísérlete 9—10 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 9—10 animáció magyar
Ónodtól a Nagymajtényi síkig. A szatmári béke 9—10 film magyar

Magyarország a 21. században

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A magyar demokrácia 1990 és 2004 között 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Gazdasági és társadalmi változások az ezredfordulóm 11—12 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A törvényhozás folyamata 11—12 film, animáció magyar
A magyarországi választási rendszer 11—12 film, animáció magyar

Magyarország szovjetizálása

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Magyarország szovjetizálása 7—8 film, magyar
Hétköznapok és ünnepek a Rákosi-rendszer idején 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Rákosi-rendszer 7—8 film magyar
Rákosi Mátyás 60 éves I. 7—8 archív film magyar
Recsk: egy titkos kényszermunkatábor története 7—8 dokumentumfilm magyar
Munkatáborok, terror az ötvenes években 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A Rákosi-rendszer 7—8 film, animáció magyar
A kommunista diktatúra 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
7—8 magyar
Rákosi Mátyás 60 éves I. 7—8 archív film magyar

Mérlegen a magyar történelem

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Szentgyörgyi Albert 7—8 dokumentumfilm magyar
A legnagyobb magyar találmányok 7—8 film magyar
Világra szóló magyarok 7—8 előadás magyar
Magyar tudósok külföldön 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Hírünk a világban 7—8 szöveg magyar

Népesedés és társadalom

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A 19. századi városiasodás 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A technika két forradalma 7—8 szöveg magyar
A neolitikus forradalom 7—8 szöveg, képek magyar
A globális világ sajátosságai 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A társadalom átalakulása a 19. században 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Buda visszafoglalása, a török kiűzése 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
A zentai csata 5—6 animáció magyar
Zrínyi Miklós a költő és hadvezér 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
II. Rákóczi Ferenc és a szabadságharc 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
Mária Terézia 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
Magyarországi kastélyok, Mária Terézia, magyar társadalom 5—6 film magyar
Hadik András megsarcolja Berlint 5—6 szöveg magyar
Zrínyi Miklós, Thököly Imre, Zrínyi Ilona 5—6 film magyar
Zrínyi Miklós (a költő) 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
Erdélyi Fejedelemség, Bethlen Gábor uralkodása 5—6 film, animáció magyar
A mohácsi csata 5—6 film, animáció magyar
Bocskai István mozgalma és Bethlen Gábor fejedelemsége 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
Szigetvár ostroma 5—6 film, animáció magyar
Végvárak, ostromok, végvári hősök 5—6 szöveg, képek, animáció, feladatok magyar
Az ország három részre szakadása 5—6 film, animáció magyar
5—6 magyar
A Jagelló-kor és a mohácsi csata 5—6 film magyar
Mária Terézia uralkodása 5—6 film magyar

Régiók története

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Az öt világvallás elterjedése 7—8 térképanimáció angol
Az Európai Unió létrejötte és működése 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Nagy civilizációk és vallások a Távol-Keleten 7—8 film, animáció magyar
Gyarmatosítás a 19. század végén 7—8 film, animáció magyar
Gandhi élete és tevékenysége 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A gyarmati rendszer felbomlása, a kommunista Kína 7—8 film, animáció magyar
Zsarnokok: Mao Ce Tung 7—8 film, animáció magyar
Polgárháború az Egyesült Államokban 7—8 szöveg, animáció magyar
Háborúk a Közel_Keleten 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
Köztársaság születése az Újvilágban 7—8 szöveg, animáció magyar
A gyarmatokból született nemzet, az Egyesült Államok 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar
A demokratikus erők győzelme Lengyelországban és Csehszlovákiában 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar

Személyes történelem

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Családi fotóalbum, személyes tárgyak, személyes történetek, kódex-készítés 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
Címerek, zászló, pecsét, az idő mérése 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
Magyarország történelmi címereinek, zászlóinak, pecsétjeinek ismertetése gazdag képanyaggal 5—6 szöveg, képek magyar

Totális diktatúrák

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Sztálin színesben 7—8 dokumentumfilm magyar
Adolf Hitler és a nemzetiszocializmus 7—8 film, animáció magyar
Holodomor, az ukrán holokauszt 7—8 szöveg, képek magyar
Sztálin és a Szovjetunió 7—8 film, animáció magyar
Az igazi Lenin 7—8 dokumentumfilm magyar
Kommunista diktatúra a Szovjetunióban 7—8 szöveg, képek, film források, feladatok magyar
Hitler hatalomra kerülése Németországban 7—8 szöveg, képek, források, feladatok magyar

Új látóhatárok

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
A tudományos világkép kialakulása: Kopernikusz, Galilei; a felvilágosodás 5—6 szöveg, képek, feladatok magyar
A földrajzi felfedezések és gazdasági mövetkezményeik 5—6 film, animáció magyar
Magellán útja 5—6 film, animáció magyar
Az újvilág meghódítása 5—6 szöveg, képek, animációk, feladatok magyar
A reformáció 5—6 szöveg, képek, film, animáció, feladatok magyar
A reformáció irányzatai, a katolikus megújulás 5—6 film, animáció magyar
Földrajzi felfedezések, Kolumbusz és Magellán 5—6 szöveg, képek, animációk, feladatok magyar
A földrajzi felfedezések a térképen 5—6 térképanimáció magyar
A tudományos világkép kialakulása 5—6 film, animáció magyar

Vallások az ókorban

Cím Évfolyam Tartalomtípus Nyelv
Ókori keleti vallások, a görög istenvilág, a római vallás, a zsidó vallás 9—10 szöveg, képek, film, feladatok magyar
A zsidó vallás 9—10 film, előadás, magyar
Az antik mágia tárgyi emlékei 9—10 film, előadás magyar
A kereszténység születése és elterjedése 9—10 film, animáció magyar
A kereszténység elterjedése 1000-ig 9—10 térképanimáció magyar
A kereszténység kialakulása, tanításai, elterjedése 9—10 szövek, képek, filmek, feladatok magyar