Lovagi játékok

Célcsoport: 3-4. évfolyam

rövid leírás

A kisdiákok a lovagkorban kalandozva szereznek új ismereteket, fejlesztik képességeiket. A tevékenységközpontú projekt nemcsak élményszerű, hanem célszerű is, hiszen az aktivitáson keresztül megteremti a tanuláshoz szükséges motivációs bázist.          

részletes ismertető

A kisdiákok olvasásórákon ismerkednek a Mátyás királyról szóló történetekkel, mondákkal. A színes szövegek – amellett, hogy a gyermekek fantáziáját, kreativitását megmozgatják –, segítik a mesei, csodás elemek és valós tények közti különbség felfedezését. Betekintést nyújtanak Mátyás király korának mindennapjaiba, az akkori szokásokba, hagyományokba. A gyerekek képzeletbeli utazással megismerhetik a királyi udvart, annak jellegzetes szereplőit, egy-egy szimbólumát. A szereplők megelevenednek, a diákok elkészíthetik a saját váruk modelljét, az udvar alakjait, a csoport címerét. A gyerekek az átélt kalandjaikról krónikában számolnak be. A krónikások már nem lúdtollal, pergamenen örökítik meg az eseményeket, mint elődeik, hanem élnek a modern technika lehetőségeivel, IKT-eszközöket használnak, új alkalmazásokkal ismerkednek munkájuk során. Élményeiket így messzi földön is megismerhetik, tudásukat, kalandjaikat megoszthatják másokkal. Miután a próbákat kiállták, maguk is lovaggá válhatnak Mátyás király udvarában.

Tartalmi követelmények

Olvasás 3.: Olvasás, az írott szöveg megértése

Ének 3.: Zenei reprodukció  éneklés; Zenei befogadás  zenehallgatás;

Fogalmazás 3. : Szövegalkotási gyakorlatok;

Technika 3. : Tárgyi kultúra, technológiák, tervezés;

Vizuális kultúra 3. : Kifejezés, képzőművészet; Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek;

Testnevelés 3. : Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben;

(Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről alapján)

Tanulási célok/tanulási eredmények

 

 • digitális kompetencia: kreativitás, információk keresése és értékelése;
 • anyanyelvi kommunikáció: szóbeli - és írásbeli kommunikáció, együttműködés; olvasás, az írott szöveg megértése; a képzelet,az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztésével;
 • társas és multikulturális készségek: megfelelő és eredményes együttműködés másokkal; a csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben;
 • kreativitás és innováció;
 • tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról;
 • vizuális kifejezőképesség fejlesztése;

​​​​​​​A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Hogyan keletkeznek a mesék?

Projektszintű kérdések: 

 • Hogyan mutatnátok be saját osztályközösségetek legjobb tulajdonságait, erőségeit?
 • Milyennek ismerted meg Mátyás királyt az olvasott történetek alapján?
 • Hogyan képzeled el a királyi udvar jellegzetes szereplőit?

Tartalmi kérdések: 

 • Kik élnek a királyi várban?
 • Mi a különbség mese és monda között?
 • Mi az a címer?
 • Kik voltak a lovagok?

A részletes projekttervet lásd a letölthető fájlok között.