Márton-napi hagyományaink

Célcsoport: 1-4. évfolyam

rövid leírás

A Márton-napi hagyományokat, szokásokat feldolgozó, digitális eszközökkel támogatott oktatási projekt. 

részletes ismertető

A projekt célja, hogy a diákokkal minél több választható tevékenységen keresztül dolgozzuk fel a Márton-nappal kapcsolatos hagyományokat, szokásokat, hiedelmeket. A digitáliskompetencia-fejlesztésre épülő feladatok mellett fontos szempont volt a környezettudatos gondolkodásra nevelés, valamint az együttműködési készség fejlesztése. A projekt első szakaszában Szent Márton életének eseményeit dolgozzuk fel a dramatikus és vizuális nevelés eszközeivel, majd a népi hagyományokkal foglalkozunk, népi gyermekjátékok megismerésén keresztül. Ezt követően digitális receptkönyvet készítünk libás receptekből. Végül a három nap során tanultakat egy műsorban összegezzük, illetve értékeljük a hét eredményeit. A projektbemutató egy családi ünnep keretében zajlik, ahol lehetőséget adunk a szülőknek, iskolatársaknak, hogy megtekintsék a projektünk produktumait, megismerkedjenek a hét tevékenységeivel. 

A projekt pedagógiai alapjai

Szükséges előismeret és készségek

A projekt során építünk a tanulók előzetes ismereteire, amelyet az óvodából és az alsóbb évfolyamokról hoztak magukkal (dalocskák, mondókák, népi játékok). Olvasás- és íráskészség alapfeltétel, bizonyos informatikai alapismeretek is szükségesek. Fontos a fantázia, kreativitás, manipulációs készség. Együttműködés, logikus gondolkodás és kitartás is kell a munkához. Jó, ha ismerik a kooperatív feladatmegoldó technikát a gyerekek, de ha nem, akkor lehetőség van arra, hogy a projekt során megtanulják.

Tartalmi követelmények

A Nemzeti alaptanterv alapján:

 • Szövegértés, a szövegfeldolgozás alapjainak erősítése, mélyítése
 • Matematikai ismeretek, a logikai gondolkodás fejlesztése
 • A hagyományőrzés és hagyománytisztelet fontosságának elfogadtatása
 • Környezettudatosság, fenntarthatóság fogalmának megismerése, lehetőségek felmérése
 • Önismeret
 • Digitális kompetencia (információ keresése, gyűjtése, informatikai eszközök használata) fejlesztése
 • Az alkalmazott programok eredményes megismerése, használata
 • Táblázatok értékeinek leolvasása, elemzése
 • Hagyományaink megismerése és élővé tétele

Tanulási célok/Tanulási eredmények

 • Különböző olvasási technikák gyakorlása
 • Együttműködés, kommunikáció, közös alkotás létrehozása
 • Memória- és szókincsfejlesztés
 • Logikai gondolkodás fejlesztése
 • Önálló tanulás előkészítése
 • Kooperáció, kommunikáció gyakorlása
 • Önértékelés fejlesztése
 • A különböző munkaformák alkalmazása, begyakorlása

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés:

Miért fontosak a hagyományok?

Projektszintű kérdés:

Mit tudunk Szent Márton életéről?

Milyen hagyományok kapcsolódnak a Márton-naphoz?

Tartalmi kérdések:

Ki volt Szent Márton? Miért tiszteljük?

Milyen közmondások kapcsolhatók a Márton-naphoz?

Melyik állat kapcsolható e naphoz?

Milyen mondókák, dalocskák szólnak erről az állatról?

Értékelés

Gondolattérképpel vezetjük be a témát, amely motiváló hatással is bír. A központi, kiinduló fogalom a „szent”, amely megmozgatja a gyerekek fantáziáját és elvezet bennünket a kívánt területre.

A feladatokhoz ellenőrző listát készítünk, amelyet a tanulók rögtön az indulásnál kezükbe kapnak, hogy maguk is követni tudják a projekt menetét. Az elvégzett részfeladatokat kipipálhatják, látják, mit végeztek már el és még mi vár rájuk a munka során. Ellenőrző lista készül a receptkönyvhöz és a plakát készítéséhez is.

Az áttekintő táblázatok segítik a tanulókat, csoportokat a pontos végrehajtásban, abban, hogy ne térjenek el a kijelölt úttól. A táblázatok segítségével a gyerekek biztosan tudják, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venniük az egyes feladatok megoldás során. Az áttekintő táblázatot a munka megkezdése előtt kell odaadni a tanulóknak. Áttekintő táblázatot adunk a képek, receptek gyűjtéséhez, a plakát, a makett és a receptkönyv készítéséhez.

Az elkészített produktumok (tablók, makett, plakát, előadás) értékelését csoportos beszélgetéseken tegyük meg, ahol minden csoportnak lehetősége nyílik arra, hogy bemutassa a munkáját, a többieknek pedig arra, hogy konstruktív véleményt fogalmazzanak meg.

Az értékelőlapokon értékelhetik a tanulók önmagukat vagy éppen a csoportjuk munkáját. A helyes önértékelés kialakulása fontos feltétele a személyiség egészséges fejlődésének.

Ha tanulási naplót készítünk, abba feljegyzés készülhet a feladatok végrehajtásáról. A diákok ezt a projekt alatt végig vezetik. Így folyamatos önértékelést is végeznek, és a pedagógus számára is folyamatos a visszacsatolás a problémákról, nehézségekről, de a pozitívumokról is.

A környezettudatosságra nevelés érdekében, amennyiben lehetőségünk van rá, a listákat ne nyomtassuk ki, hanem digitálisan töltessük ki a gyerekekkel!

Eszközök

Technológia – hardver:

tanulói laptopok, digitális tábla, projektor, tanári számítógép

Technológia – szoftver:

Microsoft Word, Paint, PowerPoint

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei:

LearningApps

Wordwall

Wikipédia

Wikiszótár

Angelico

Magyar Elektronikus Könyvtár – Országos Széchényi Könyvtár:

Digitális Témahét

Pinterest

Nyomtatott források és eszközök:

Nyomtatott feladatlapok a mellékletekből, dobozkák, színes papírok, olló, ragasztó, író- és színező eszközök, csomagolópapír (a projekt megkezdése előtt készítsük elő)