Tájékozódás több forrásból

Célcsoport: 9-12. évfolyam

rövid leírás

A DGYS Digitális káprázatok tananyagainak célja a digitális médiaműveltség (médiaintelligencia) fejlesztése, a digitális eszközökkel támogatott oktatás lehetőségének biztosításával. Az óratervek 2–4 tanórás tematikus egységeket alkotnak, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy támogassák ráépülő oktatási projektek megvalósulását.
Az IA Tájékozódás több forrásból témakör célja a tanulók azon képességeinek fejlesztése, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tisztában legyenek az információ-és tartalomszolgáltató források megbízhatóságának (igazmondás és torzítás) a problémájával, ismerjék a médiatartalmak és tartalomszolgáltatók hitelessége alapszintű kontrolljának eszközeit, ismerjék a tényellenőrzés (fact checking) alapvető módszereit, valamint ismerjék fel a bizonyítékokon alapuló érvelést. 

részletes ismertető

A három Digitális Káprázatok tanóra tartalma

A három foglalkozás a saját médiahasználathoz kapcsolódó élményeken, a hozzáférés és a médiaszöveg-alkotás kompetenciáit fejlesztő tevékenységekkel indítva juttatja el a tanulókat a médiarendszer működése egyik fontos jellemzőjének az értelmezéséhez, amely szoros kapcsolatban van azzal a kérdéssel, hogy miért fontos a média pluralitása (és az miért fenyegeti állandó veszély). A foglalkozásban fontos szerep jut az online platformok új technikáinak (algoritmusok és információs szűrőbuborék) is.
Az első órán a több forrásból való tájékozódás, tények és elfogultságok vizsgálata a téma, a második óra szól a személyre szabott információáramlás jelenségeiről és az információs szűrőbuborékról. A harmadik tanóra előkészíti az önálló kutatómunkát a több forrásból származó információ feldolgozásához.

A bevezető Digitális Káprázatok tananyag három tanórájára épülő, választható projektfeladat-típusok

A témakörhöz kapcsolódóan egy A) és egy B) megoldást ajánlunk, egy kutatási és egy kreatív feladatot. A három szakmai bevezető óra után két tanóra ajánlott a projektmunkák elkészítésére, és további egy a bemutatóra, megbeszélésre.

A) Kutatás - esettanulmány: a csoport közösen kiválaszt egy aktuális, sokakat foglalkoztató, a médiában zajló eseményt. Összegyűjtik a fellelhető forrásokat, követik az esemény útját a médiában. A közösen összeállított forrásgyűjteményből önálló esszét írnak / prezentációt készítenek, amelyben az esemény médiareprezentációját mutatják be.

Tevékenységek:

 • aktuális médiaesemény kiválasztása
 • anyaggyűjtés, források kiválasztása, csoportosítása
 • esszéírás / prezentációkészítés (2-3 oldal, 6-8 dia)

B) Kreatív: Prezentáció vagy kisfilm (vlog) készítése az információs szűrőbuborék fogalmáról, a szűrőbuborékból kitörés lehetőségeiről.

Tevékenységek:

 • A tanuló (vagy csoport) kiválasztja, melyik kategória (böngésző-beállítások, személyes adatok védelme, online kapcsolatok) szakértője lesz, és önálló kutatómunkát végez, hogy elmélyítse a tanácsokkal kapcsolatos tudását. Az ehhez kapcsolódó jegyzeteit is beadja.
 • Ezután elkészíti a prezentációt vagy a vlogot.
 • Prezentáció: minimum 8 dia, Kisfilm: 3–4 perc

Tartalmi követelmények

 • Mozgóképkultúra és médiaismeret: kerettantervi követelmények – A média társadalmi szerepe, használata; Tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati nyilvánosság; Az új média formái, Médiareprezentáció
 • Magyar nyelv és irodalom: kerettantervi követelmények – Kommunikáció; Szövegalkotás; Nyelv és társadalom: a tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom nyelvhasználatra gyakorolt hatásának megfigyelése.

Tanulási célok/tanulási eredmények

 • Interakció digitális technológiákon keresztül.
 • Digitális tartalmak értelmezése, létrehozása.
 • Az új média jelenségeinek megismerése, tudatos, kritikus információfogyasztás.

Szükséges kézségek

Szövegértési és szövegalkotási készségek, a média társadalmi funkcióinak, a sajtóműfajoknak az ismerete.

A tananyag célrendszerét kifejtő készségek

Alapkérdés:

 • Hogyan valósítható meg a pluralitás, a hozzáférés és a tartalom sokszínűsége, az önálló véleménynyilvánítás napjaink médiakörnyezetében?

Projektszintű kérdés:

 • Hogyan hatnak a közösségi média platformok az információ sokszínűségére?

Tartalmi kérdések:

 • Mit jelent a médiapluralitás fogalma?
 • Hogyan kapcsolódik ehhez a személyre szabott információáramlás, az információs szűrőbuborék – jelenség?
 • Hogyan függ össze mindez az információs kapuőrök háttérbe szorulásával, a felhasználó szűrő szerepének növekedésével?

Értékelés

A projektmunka megkezdése előtt:

 • Mialatt a tanulók a projekten dolgoznak és feladatokat hajtanak végre
 • Részvétel a három bevezető órán, a 3. órán feladott szövegösszehasonlító feladat (részletes leírás az óraterv értékelés részében).
 • TKM táblázat a kutató és kreatív projektfeladat elvégzéséhez
 • Értékelőlista:

A) a kutatás elvárt szempontjairól

B) a kreatív feladatban létrehozott produktum tartalmi, formai követelményeiről

A projektmunka befejeztével:

 • csoportmunkát értékelő online kérdőív
 • reflektív beszélgető-kör

A projektfeladat során a diákok csoportban dolgoznak, és a csoport munkáját értékeljük.


A.)    Kutatás: 

 • Kutatás dokumentációja (téma, témaválasztás szempontjai, anyaggyűjtés, vizsgálati szempontok)
 • A kutatómunka eredményének prezentációja (feladatnak megfelelés, terjedelem, elemzési szempontok érvényesülése, alaposság)

B.)    Kreatív:

 • a választott témakörben végzett kutatás eredményei, forgatókönyv készítése (szempontok: fogalmi pontosság, alaposság)
 • az elkészült projektmunka (szempontok: terjedelem, alaposság, kreativitás)
 • Prezentáció: a lájkvadászat eredménye, személyes reflexiók (közös, egész csoportos megbeszélés keretében)

Technológia

BYOD, lehetőség szerint minél több tanulói okoseszköz. A projekt készítéséhez szükség szerint tanulócsoportonként egy laptop vagy asztali számítógép.

A tananyagegységben megjelölt alkalmazások:

Internetes források

Eli Parisier videója