Terülj, terülj, asztalkám...

Célcsoport: 3-4. évfolyam

rövid leírás

Az étkezés, a tápanyagok és a szervezetünk összefüggéseivel foglalkozó, digitális eszközökkel támogatott projekt. 

részletes ismertető

A projekt tematikus fókusza a táplálkozás, és – több étel elkészítésén keresztül – a tudatos tervezés, a matematikai és algoritmikus gondolkodás, valamint a szövegértési készségek fejlesztése. A tevékenységek során egyaránt építhetünk egyéni és csoportmunkára. A projekt során a megfelelő haladást a formatív értékelés eszközeinek (TKM-táblázat, ellenőrző listák stb.) következetes használata támogatja. A tevékenységek során készülnek receptkönyvek, tesztjellegű, szövegfeldolgozást támogató digitális feladatok, illusztrációkból készülő animációs filmek és plakátok. Emellett padlórobot segítségével, egy-egy recept lépéseinek rögzítésén keresztül a programozáshoz szükséges készségeket is fejlesztjük. Megszerzett tudásukat egy szabadulószoba rejtvényeinek megoldásához használjuk fel. Az értékelés elsősorban formatív módon zajlik, de az ellenőrző listák lehetővé teszik a szummatív értékelést is. 

A projekt pedagógiai alapjai

Tartalmi követelmények:

Informatika:

 • Adatok megfigyelése, gyűjtése, rendezése, rögzítése, ábrázolása grafikonon.
 • Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kötődő adatok gyűjtése, értelmezése, rögzítése, csoportosítása.
 • Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok, dokumentumok készítése, mentése segítséggel. Animációk készítése.

Környezetismeret:

 • Az egészséges életmód elemeinek ismerete.
 • Az élelmiszerfajták csoportosítása energiatartalmuk (magas, alacsony), illetve tápanyagtartalmuk alapján.
 • Egy hagyományos helyi étel elkészítésén keresztül a főzési folyamat lépéseinek értelmezése.
 • Az ételek tárolásával kapcsolatos alapvető szabályok megismerése és betartása.

Matematika:

 • Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
 • Összefüggések, kapcsolatok a táblázat adatai között.
 • Grafikonok adatainak leolvasása, grafikon készítése.

Vizuális kultúra:

 • Kép- és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű megismerése.
 • Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digitális fotó, rövid animációs film) és hangokkal.
 • Az online közösségekben való viselkedési szabályok, kommunikációs szokások és ezek szerepének megismerésére.

Életvitel és gyakorlat:

 • Egyszerű étel elkészítése.
 • Az asztalterítés és tálalás szabályai.

Magyar irodalom:

 • Életkori sajátosságoknak megfelelő szépirodalmi, dokumentum típusú szövegek megismerése, ezek megértése.
 • Gondolatok és információk értelmezése és integrálása.

Globális és kereső olvasás, grafikus szervezők (ábrák, táblázatok, gondolattérkép, fürtábra) alkalmazása a hatékonyabb szövegértés érdekében.

 

Tanulási célok/Tanulási eredmények:

 • az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében
 • tanári segítséggel az életkornak megfelelő oktatási célú programok, applikációk használata
 • az online kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása
 • az életkornak megfelelő szöveg megértése néma olvasás útján, az olvasottakkal kapcsolatos vélemény értelmes megfogalmazása
 • megfelelő és eredményes együttműködés másokkal, felelősségvállalás a csapatban betöltött szerepkörnek megfelelően
 • tájékozódás térben és időben, az ismeretek rendszerezése
 • önértékelés és önellenőrzés
 • az algoritmikus gondolkodás fejlődése
 • tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése, a táblázat adatainak értelmezése, grafikon késztése

Egyéb célok:

 • a digitális technológia alkalmazása, informatikai készségek bővítése
 • produktivitás: bemutató prezentációk, videó készítése
 • a különböző tantárgyak keretében megszerzett tudás kombinálása
 • a megszerzett információk rendszerezése és szelektálása, bemutatása a többieknek
 • az alkotási és szereplési vágy, a vállalkozó szellem és az önbizalom növelése

 

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések:

Alapkérdés:

 • Mi szükséges az élethez?

Projektszintű kérdés:

 • Milyen tápanyagok alkotják az ételeinket?
 • Melyek a kedvenc ételeink?
 • Hogyan készülnek kedvenc ételeink?

Tartalmi kérdések:

 • Milyen fogalmak kapcsolódnak az étkezéshez?
 • Hogyan épül fel a táplálékpiramis, és miért úgy?
 • Hogyan és mennyiért lakhatnánk jól egy pizzériában?
 • Hogyan kell elkészíteni a gyerekek kedvencét, a palacsintát?
 • Milyen növényi eredetű fűszereket ismerünk a háztartásban?

Értékelés

A projektmunka megkezdése előtt:

 • Ötletbörze (gondolattérkép) a projekt alapkérdéséhez kapcsolódva
 • TKM-táblázat („Tudom–Kérdezem–Megtanultam”-táblázat) az előzetes ismeretek és az alapkérdéshez kapcsolódó kérdések rögzítéséhez

Mialatt a tanulók a projekten dolgoznak, és feladatokat végeznek:

 • TKM táblázat az újabb kérdések rögzítéséhez
 • Ellenőrző lista a videók, plakátok készítésének ellenőrzéséhez
 • Ön- és társértékelő kitöltése a közös munka minősítéséhez
 • Redmenta-feladatok a szövegek feldolgozásához

A projektmunka befejeztével:

 • TKM táblázat az új ismeretek lejegyzéséhez
 • „3-2-1”-módszer a videók, plakátok, szakácskönyv minősítéséhez
 • Ön- és társértékelő kitöltése a közös munka értékeléséhez

Eszközök

Technológia – hardver:

mobiltelefonok, tabletek, digitális fényképezőgép, számítógép, internet-hozzáférés, nyomtató, projektor

Technológia – szoftver:

szövegszerkesztő, képfeldolgozó, Book Creator, LearningApps, Redmenta, Mentimeter, Skype vagy más hasonló alkalmazás

applikációk: QR-kód-olvasó, WordCloud, VideoShow, Simple Graph Maker, Canva

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Növényi alapanyagok, fűszerek (direktcím: DTH3.c)

Növényi alapanyagok, fűszerek (direktcím: DTH3.c2)

Nyomtatott források és eszközök

Kiadványok:

 • Olvasókönyv II. kötet. Szerk.: Kóródi Bence. Eszterházy Károly Egyetem – OFI, 2017.
 • Szövegértés munkafüzet II. kötet. Eszterházy Károly Egyetem – OFI, 2017.
 • Nyiri Istvánné: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 4.o. Eszterházy Károly Egyetem –OFI, 2016.
 • Mese a falánk tyúkocskáról – Rövid, vidám mesék 2–4 éveseknek. Magnusz Kiadó, 2017.

Anyagok, eszközök:

liszt, tej, tojás, cukor, só, olaj, kakaó, lekvár, tányérok, palacsintasütő, doboz, lakat, lánc, kulcsok