A Harry Potter feldolgozása

Célcsoport: 8-9. évfolyam

rövid leírás

A tematikus terv megvalósítása során a tanulók egy kortárs ifjúsági regényt, korunk legismertebb bestsellerét elemzik, ennek során a műben fellelhető kulturális hagyományt is jobban megismerik.

részletes ismertető

Az irodalmi műveltségi cél mellett az is fontos, hogy a diákok jártasságot szerezzenek a prezentációkészítésben, a forráshasználatban és fejlődjön a digitális kompetenciájuk.  A tanulási folyamat része az is, hogy kölcsönösen reflektáljanak egymás előrehaladására, segítsék egymást – ennyiben a kooperativitás is cél. Az alkalmazott digitális eszközök közül az online gondolattérkép a gondolkodást, a tematikus egység felépítését szolgálja, illetve alkalmas a létrejött alkotások megjelenítésére is. A diákok a Powtoon nevű alkalmazásban készítik el az animált prezentációikat/videóikat, a Quizizz és a Google Űrlapok pedig a tudás és a munkafolyamat folytonos értékelésére szolgálnak, illetve ösztönzik a további munkát. Ezek mellett még egyéb online alkalmazások (pl.: Google Dokumentumok, Google Táblázatok, blog stb.)  is belekerülhetnek a tanulási folyamatba, attól függően, hogy a tervet megvalósítani kívánó pedagógus mit szokott használni a napi tanítási gyakorlatában.

A terv megvalósításának várható eredménye a műveltség bővülése, a prezentáció és a felelet előkészítésének tudatossága (hosszú távon érettségi felelet előkészítése), a kooperációs kedv, a reflexiós készség és a kreativitás fejlődése.

A tematikus egység pontrendszerben értékel, a pontok osztályzatokra válthatók. Pontok szerezhetők órai munkával, gyorstesztekkel, írásmű elkészítésével és a prezentációs videókkal, illetve feleletekkel. A diákok egymást is értékelik, ezt ellenőrzőlistával vagy pontozással tehetik meg.

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

Célok:

A NAT-ra épülő célok (NAT 2012: A kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról)

A művek megközelítésével kapcsolatos, korábban gyakorolt módszerek alkalmazása, az irodalmi élmény megosztása, ajánlása; tájékozódás erkölcsi kérdésekben, az igazság és nézőpont, a személyes és a közösségi igazság konfliktusának megértése; az irodalmi mű hatásának feldolgozása (csoportos beszélgetésben való részvétellel és egyéni szövegalkotással egyaránt).

A filmrészletek megtekintésénél a mozgóképi szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás- és olvasástudás fejlesztése, a médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése.

A szociális képességek, az önismeret, az empátia, az erkölcsi tudatosság fejlesztése. Műmegközelítési, műelemzési eljárások alkalmazása. Megbeszélésekben a tetszés- vagy véleménynyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak alkalmazása, a ízlésítéletek különbözőségének megértése. A szórakoztató irodalom, a populáris irodalom, illetve a filmes feldolgozások esztétikai szempontú, kritikus értékelése.

Különösen itt figyelembe veendő célok:

 • A regény különböző műfajainak megismerése, a műfaji keveredés észlelése, tisztázása;
 • az irodalmi mű – és a filmes adaptáció – hatásmechanizmusának, különösen a bestseller hatásának megértése;
 • a közösség, a beavatás és a próbatétel toposzainak magasabb szintű értelmezése, párhuzamok keresése, ehhez lírai szöveg beemelése az epikus alkotás tárgyalásába;
 • a kulturális hagyományba való beágyazódás miértje és hogyanja;
 • kulturális toposzok feltérképezése a műben;
 • az internetes és könyvtári kutatás fontos kérdéseinek megismerése, kisebb önálló (pármunkában végzett) kutatás elvégzése;
 • önálló kutatás megtervezése;
 • a visszacsatolások és a kritika elfogadása, tolerancia, belátás;
 • kooperatív csoportmunkában a munkamegosztás, valamint a kölcsönös és önálló reflexió fejlesztése;
 • tanulói tudatosság fejlesztése, metakogníció;
 • reális önértékelés fejlődése;
 • a motiváltság folyamatos fenntartása, az ismeretszerzéshez kapcsolódó pozitív attitűd kialakítása;
 • digitális készségek fejlesztése: online tesztek, online kommunikáció és animált prezentáció (animált videó) készítése (Powtoon);
 • középiskolában (esetleg) ajánlott cél lehet egy későbbi érettségi tétel megalapozása.

Ennek megfelelően a feladatrendszer:

A tanulási egység folyamán a diákok közös és egyéni munkákat hoznak létre. Az órákon frontális közös megbeszéléssel, párban vagy kis csoportokban szereznek ismereteket, teljesítményükért pontokat szerezhetnek. Ennek nagy része a feladatok elvégzéséhez kötődik, de a csoporttársak is jutalmazzák, értékelik egymás otthoni tevékenységeit, a legjobbak itt is szerezhetnek pontot.

Fontos eleme a tematikus egységnek a kulturális hagyomány megjelenése a Harry Potterben. Ennek vizsgálatára jönnek létre a tematikus csoportok, amelyek néhány motívumot, toposzt közelebbről is megvizsgálnak. Kutatásukról videóban adnak számot, ezzel tanítják társaikat. Az egyes minikutatások végezhetők párban, bár az én konkrét gyakorlatom itt már egyéni munkákra bomlott, mivel abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 14 fős csoporttal dolgozhattam. Nagyobb létszám esetén is járható út a témacsoporton belüli egyéni kutatás, de megoldható pármunkában is, ez a pedagógus döntése lesz, ami nagy mértékben függ a feldolgozandónak ítélt motívumok mennyiségétől is. Ne feledjük azt sem, hogy egy osztályban 30-35 videó megtekintése már inkább lelohasztja, mint fenntartja a tanulási kedvet…

Az egyik fő feladat tehát a kulturális hagyomány minél nagyobb mértékű feltárása a csoport részéről, ezzel is ráirányítva a figyelmet az ifjúsági regény komoly kultúrahagymányozói szerepére.

A feladat (a regény elhelyezése, értelmezése, kritikája) közös, a részfeladatok (kutatások és egyéni értelmezések, kapcsolódások) egyéniek, párosak vagy kiscsoportosak.

Az egyéni munka során a feladat tehát egy kutatás elvégzése, amihez megfelelő forráshasználat szükséges. A munka bemutatásához jól felépített prezentációt és ebből hatásos, animált videót kell készíteni. Ezek hogyanját is minden diáknak el kell sajátítania.

Az animált videó (Powtoon alkalmazás, tulajdonképpen animált prezentáció) készítése során a diákok megtekintik egymás félkész munkáit, és javaslatokat tesznek az esetleg szükséges javításokra annak érdekében, hogy a videó minél nagyobb mértékben szolgálja a tanulást. Ez kooperatív feladat.

Az elkészült videókat közösen megtekinti az osztály, és a legambiciózusabbak – vagy akiknek még pontokra van szükségük – a következő órán megpróbálnak szóban számot adni arról, mit tanultak a társak videóiból vagy a teljes témáról a gondolattérkép alapján.

A másik fő feladat a regény által felvetett témák minél mélyebb megértése – erre az órai beszélgetésekből kiinduló önálló írásmű megalkotása a legalkalmasabb. Ez ugyancsak pontot ér a pontrendszerben.

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei

8. osztályban: 7 órát ír elő a NAT, de tekintettel a videószerkesztésre, mindenképpen érdemes 10 órát rászánni a terv megvalósítására. Célszerű a 8. osztály 2. félévében sort keríteni rá, egyrészt mert a tanterv is a tanulási folyamat vége felé helyezi el, másrészt mert a kreatív feladat aprólékos munkálataira valószínűleg kevésbé van türelmük a diákoknak, amíg a középiskolai felvételi lázában égnek. (Fontos, hogy a tanulási folyamat céljait tisztán lássák és magukévá tegyék a diákok, és a felvételi időszakában emiatt másképp érdemes velük foglalkozni.)

Előzmények: regényelemzések (legalább 5-6, korábban közösen, részletesen értelmezett nagyepikai alkotás tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji változatok.

9. osztályban: Előzmények: Ugyanezen előzmények mellett nagyon fontos a 9. évben megismert mitológiai történetek, illetve esetleg a Biblia és a középkor irodalma, kultúrája. Ha 9. osztályban tárgyaljuk a Harry Pottert, célszerű a mitológia, illetve a homéroszi eposzok után elhelyezni a tematikus egységet. Később is lehet, hiszen a mű bibliai és középkori kultúrelemeket is bőségesen tartalmaz, de ha már 9.-ben tanítjuk, semmiképp se az év legelején, használjuk ki a közben felgyűlő tudásanyagot. Tehát itt is a 2. félév javasolt. A bestseller irodalomra egyébként a NAT rendkívül kevés időt szán: a gimnáziumi irodalomtanítás végén, 12. évfolyamban, mindösszesen 4 órát szentel a témának. Ez éppen arra elég, hogy az érettségi előtt felelevenítsük majd a 9.-ben vett Harry Pottert, ha éppenséggel érettségi tételnek is megtesszük. Ezen túlmenően a NAT nem foglalkozik azzal, hogy a diákok által kedvelt szórakoztató irodalmat tárgyaljuk, holott az utolsó kötet 2007-es kiadása óta több mint 450 millió példányt adtak el a sorozatból, összesen 78 nyelven. Magyarországon is millió fölötti az eladott példányszám. J.K.Rowling sorozata több generáció olvasási szokásait is megváltoztatta, úgy vélem, mindenképp érdemes vele foglalkozni, különös tekintettel a benne található hatalmas tudásanyagra, kultúrhagyományra. A tematikus terv kerete 10 óra, ami meghaladja a NAT-ban meghatározott órakeretet. Javaslat: a 9.-es tantervnél Balassi 8 óráját 6-ra csökkenthetjük, Zrínyi 6 óráját 4-re, a 10–16. sz-i színjátéktípusok 4 óráját 2-re. A tanterv 10-10 órát szán az antikvitásra és a Bibliára, innen is el lehet venni, egyéni döntés, hogyan csinálunk helyet ennek a tematikus egységnek, ha szeretnénk vele foglalkozni. Illetőleg teljesen jogos és praktikus döntés a nyelvtanórák számából átcsoportosítani a tematikai egységbe, hiszen a 9–10. évfolyamos kerettanterv a retorikát 12 órában engedi tárgyalni, aminek része a prezentáció, a kiselőadás. Ha ezt is felhasználjuk, akkor a tematikus egység 10 órája (ami akár 11–12-re is bővíthető) nem kell, hogy 5 hetet igénybe vegyen, ütemezhetjük 4 (esetleg 3) hétre is (ráadásul sem a Bibliától, sem az antikvitástól nem kell elvennünk órát), hiszen a téma a nyelvtan tantárgy kommunikáció, vitakultúra témaköreihez is jól illeszthető.

A tanulási egység nélkülözhetetlen előzménye természetesen J. K. Rowling Harry Potter és a bölcsek köve c. kötetének elolvasása. A kötetnek megfelelő film megnézését is ajánlhatjuk mellé. A könyv olvasására bőven elegendő egyhavi időtartam – általában a diákok pár nap alatt elolvassák, mert legtöbbjük számára letehetetlen.

Tantárgyi kapcsolatok

Társadalomismeret: A bűnügyi regény, a bestseller, a kulturális fogyasztás társadalmi jellemzői; értékviták.

Vizuális kultúra; ének-zene: A populáris kultúra műfajai, jellemzői. Érinthetők a zene fogyasztásának jelenségei, zenei szubkultúrák.

Dráma és tánc: Az alapvető fogalmak (történet, cselekmény, szándék, feszültség, konfliktus, fordulópont stb.) ismerete és alkalmazása a „szoborcsoportok” játék során.

Mozgóképkultúra és médiaismeret: Filmes feldolgozások, mediatizált kultúra. Filmtípusok, műsortípusok (pl. sci-fi; krimi, ifjúsági filmalkotások, a horrorelemek hatása, befogadhatósága).

 Informatika:  Forráskritika, prezentációkészítés.

 

Az ellenőrzés-értékelés tervei

A tematikus egység során az értékelés pontrendszerben zajlik.

A diákok már induláskor kell, hogy ismerjék a ponthatárokat, vagyis azt, hogy összesen hány pontot kell az egyes érdemjegyek megszerzéséhez elérni. Így meg tudják tervezni a saját céljukat és az odáig vezető stratégiát. Ez persze csak részben tanulási stratégia, inkább játékstratégia még ekkor, de a tanulási folyamat remélhetőleg valódi tanulási stratégiává teszi majd.

Pontok szerezhetők tehát:

 • órai feladatmegoldásért,
 • órai gyorstesztért,
 • kooperatív munkában a kölcsönös értékelés során elért kiemelkedő teljesítményért,
 • a produktumért (animált videó formájú prezentáció),
 • a feleletért (ezt érdemes plusz pontként kezelni, azaz kiemelni, hogy nem kell mindenkinek felelnie – így is sok jelentkező lesz!),
 • az otthoni írásműért,
 • tanulási naplóért, ha íratunk ilyet – ha csak 3 hetes a tematikus terv, akkor nem javaslom, nem hoz annyit, mint amennyire bonyolítja a feladatrendszert.

A pontrendszer sajátja, hogy bizonyos feladatokat akár teljes egészében ki is hagyhat egy-egy diák, illetve válogathat a feladatok között. Érdemes tehát végiggondolni, hogy mi az, amit mindenkitől elvárunk. Ahogyan nem kell mindenkinek felelnie, és úgy vélem, ki szabad hagyni egy-egy órai munkát, tesztet, ha valaki fáradt, ugyanúgy tanári döntés lehet, hogy pl. az írásmű és a prezentáció mindenképp készüljön el. Ezt vagy úgy tudjuk elérni, hogy nagyon magas pontszámokat rendelünk a fontosnak ítélt tevékenységekhez, vagy úgy, hogy kikötjük: ennek és ennek a feladatnak a 0 pontos „teljesítése” lenullázza az egész tematikus egység pontszámát. Én az utóbbit javaslom azért, mert a diák így el sem kezdi számolgatni, hogy megéri-e neki a prezentáció. A pontrendszer adta hatalmas szabadságot én ilyen módon korlátozom, szerintem ez szükséges. A pontrendszer táblázatát ld. a mellékletben.

A célok kitűzése, az ehhez kapcsolódó értékelés

Tanulási cél a Harry Potter bizonyos motívumainak megismerése, a regény értékelése, fontos kérdéseinek elmélyítése. Hogy a cél elérése mennyire volt sikeres, azt elsősorban a Powtoon-videók és az írásművek értékelésével ítélhetjük meg, de a menet közbeni gyorstesztek is árnyalják a képet.

Fontos közösségi cél, amit jó, ha a diákokban tudatosítunk: úgy dolgozzunk külön, hogy abból mindenki profitáljon! Ez a 9. osztályos beillesztésnél kiegészülhet azzal, hogy ki-ki akár érettségi feleletet is tudjon adni a tananyagrészből. Hosszú távú cél, igaz, de motiváló erejű. Hasznos, ha a diákok is értékelik egy rövid kérdőív formájában mindkét cél elérését.

A célok kitűzése történhet szóban, az ellenőrzés a tematikus egység végén írásban, Google-űrlapon.

Az előzetes tudás értékelése

Versenyeztető típusú teszt (pl. Quizizz), közösen látható eredménnyel, az 1. órán. A legjobban teljesítők máris kapnak pontot. Értelemszerűen más-más előzetes tudást várunk el 8. és 9. osztályban. Ez az értékelés valójában inkább motivációs eszköz, emellett mozgósítja a meglévő tudást.

A fejlődés nyomon követése

 • „Mit tanultam a mai órán? Az elmúlt két órán?” – Hetente 1 visszakérdezős teszt órán (ha a nyelvtanórákat is integráljuk, ez lehet akár 2 is).
 • Visszacsatolás a kooperatív tanulás során: a diákok beszámoltatják egymást a résztémáikban való előrehaladásról. Erre kétszer kerül sor a tanulási egység folyamán: a témaválasztás a 2. héten történik, a visszacsatolás a 3. és a 4. héten esedékes. Ha a tematikus egységet rövidebb időkeretben (pl. 3 hét) képzeljük el, akkor értelemszerűen a visszacsatolások közötti idő is rövidül. (Ahhoz, hogy a tanulói tudatosság valóban megérjen, én jobbnak tartom a 4, akár 5 hétre elnyúló tanulási szakaszokat.) A tanártól segítséget kapva (ellenőrzőlista, ld. melléklet) ellenőrzik egymást. Megállapítják, mivel elégedettek és min kellene változtatni, és ha vezetnek ilyet, rögzítik a tanulási naplójukban. Bizonytalanság esetén megkérdezik a tanárt (szinte mindig). Mivel a diákok egymás prezentációjából tanulnak és a tematikus egység végén feleletet is adnak, fontos a többiek visszajelzése arról, hogy kellőképpen tanulható-e a produktum. A visszacsatolásban megjelenő javaslatok figyelembevételét is ellenőrizzük majd a 2. visszacsatolásnál, illetve a végső értékelésnél.

A produktumok tanári értékelésének szempontjai:

 • a kutatás alapossága,
 • hiteles források megfelelő használata és feltüntetése,
 • érthetőség,
 • szemléletesség à tanulhatóság,
 • érdekesség,
 • a visszajelzésekben kapott javaslatok figyelembevétele.

A produktumok értékelése a diáktársak által:

Készülés közben, építő kritikai észrevételek, a tanulhatóság megítélése – ezeket a értékelőlapokat papíron töltetjük ki, az értékelt diák a lapot megkapja, áttanulmányozza, kiírja róla, amin javítania kell, majd a tanár beszedi. Fontos, hogy ne kallódjon el, mert a 2. értékelés is ugyanazon a lapon történik.

Szempontok:

 • jó forrásokat használt-e?
 • jogtiszta képeket használt-e?
 • jó kutatási kérdéseket fogalmazott-e meg?
 • érthető-e a logikai felépítés?
 • az animációk nem vonják-e el feleslegesen a figyelmet?
 • esztétikus-e a prezentáció?
 • helyesírás

Itt a diákok bármilyen pontszámot adhatnak társaiknak, a csoporton belüli félkész alkotások szerzői közül majd az itt legjobbnak bizonyult diák szerezhet pontot a teljes pontrendszerben.

A visszacsatolás két alkalma különböző összetételű csoportokban történjen, a működő csoportokat egyszer megkeverhetjük pl. az „1 megy, 3 marad” technikával. Erre azért van szükség, mert a csoporttagok egymást értékelik, és ha ugyanaz a csoport értékel kétszer, a megítélést befolyásolhatja, hogy kedvezni akarnak olyannak, akinek az előző alkalommal nem tudtak.

Az otthon készített írásművek értékelési szempontjai:

 • tartalmi illeszkedés a témához, a műhöz,
 • eredetiség, szellemesség, kreativitás,
 • gondolati mélység,
 • megadott terjedelem (150–250 szó),
 • a választott műfaj formai sajátosságainak betartása (levél, napló, blogbejegyzés stb.),
 • a választott műfajnak megfelelő stílus,
 • helyesírás,
 • nyelvhelyesség.

A tanulásra való reflektálás a munka során:

Ha akarunk, készíttethetünk heti naplót a OneNote felületén vagy másutt – itt a kooperatív csoportmunkára is kell reflektálniuk amellett, hogy a saját szavaikkal összefoglalják a történteket. Minél hosszabb időre nyúlik el a tematikus egység, annál hasznosabb. Ha 3 hét alatt lezajlik, kevésbé értékes reflexiókat fogunk kapni, hiszen kevésbé lát rá a diák a saját tanulási folyamatára.

A tanulási napló pontozása nem tartalmi jellegű, tehát leginkább a meglétét és a terjedelmét (alaposságát – ennyiben mégis tartalmi, persze) pontozzuk.

Ha nincs tanulási napló, ezt a reflektáló mozzanatot akkor is be tudjuk illeszteni a folyamatba: egyfelől a Powtoon-videók elkészítése során kimondottan a folyamatra tesszük a hangsúlyt (ott mindenképpen reflektálni kell), másfelől a pontrendszerre időnként közösen rátekintünk, és akkor szóbeli beszélgetés során reflektálhatnak a diákok a tanulási folyamatra. A megszerzett tudást pedig mérik az ellenőrző tesztek, ahogy már leírtam.

Eszközigény

Technológia – hardver: Minden órán: tanulói laptopok, tanári gép, mobiltelefonok, wifi, kivetítő, hangszórók.

Technológia – alkalmazások:

A tematikus egység során végig:

 • A diákok otthoni (és időnként órai) munkájához célszerű a Microsoft OneNote Osztályjegyzetfüzet alkalmazást használni. Itt feladatokat is megoszthatunk, de főképp ez a legjobb módja a tanulási napló vezetésének.
 • A munkafolyamat során célszerű egy közös felületet létrehozni. Ez lehet ugyanannak a OneNote-nak a tanári oldala (bár én kevésbé szeretem, mert az órán rendkívül lassan tölt be). Ez a felület elsősorban az otthoni munkát segíti. Emellett arra is jó, hogy határidők, tanári anyagok helyet kapjanak itt, hogy a diák újra és újra rá tudjon nézni például a követelményekre, illetve itt tehetjük láthatóvá a pontrendszert is.
 • Ugyanez a felület használható csoportmunkára is, bár ismét jelzem, hogy órán kevésbé, mint otthon. A csoportmunkát ebben a tematikus egységben sokkal kevésbé kötöttem felülethez, mint máskor: leginkább a gondolattérképes felületen dolgoztak együtt a gyerekek, illetve a Google Dokumentumokban, a munka többi része papíron, füzetben, szóban zajlott.
 • Közös felületre kiváló még a Padlet alkalmazás (3 ingyenes tábla), akár órán is, mert nagyon egyszerű és gyors. Ide felrakhatunk produktumokat, feladatleírásokat stb. De bármilyen egyéb megosztható felület megteszi. Én itt a Realtimeboard alkalmazást használtam egyébként, aminek az új neve Miro – sajnos már elég korlátozott az ingyenes felület. Előnye, hogy gondolattérképként is használható, ami diasoros kivetítés nézettel is megtekinthető.

Az egyes órákon:

 • Pármunkához és csoportmunkához a legegyszerűbb a Google Dokumentumokat használni – ehhez minden tanulónak kell rendelkeznie egy Google-fiókkal.
 • Igen szórakoztató és könnyen használható még közös írásra az Etherpad alkalmazás, bejelentkezés nélkül azonnal használható.
 • Quizizz: kvízkészítő alkalmazás, ami versenyeztet.
 • Kahoot! – ugyancsak versenyeztető kvízkészítő, és nagy előnye, hogy YouTube videót percre pontosan beállítva ágyazhatunk bele.
 • Google Forms vagy Űrlapok – nem versenyeztet, pontosabb, illetve elmélyülésre alkalmasabb kérdéssort állíthatunk vele össze. Ilyen űrlapja a Microsoftnak is van, ha azt használjuk, beágyazhatjuk az Osztályjegyzetfüzetünkbe (a felület lassúsága miatt nem ezt használtam).

Lebontva:

1. óra: közös felület, pl. Padlet vagy OneNote, rajta a ponttáblázat (online excel), Quizizz-teszt (A regény), Google-űrlap (Mit várunk a Harry Potter tanulmányozásától?)

2. óra: Miro gondolattérképes alkalmazás: Realtimeboard (Harry Potter), Quizizz-teszt (Ellenőrzés 1-2. (H. P.)

3. óra: Kahoot! a kulturális háttérről, YouTube, Gondolattérkép (Miro), Prezentáció a forrásokról, Quizizz-gyorsteszt a forráshasználatról

4. óra: Kahoot! a jó prezentációról, A Powtoon felülete, Quizizz – ellenőrző kérdések (Ellenőrzés 3-4.)

5. óra: Miro, a használt közös felület a ponttáblázattal: Realtimeboard, A jellemtérkép alternatívája bubbl.us alkalmazással

6. óra: Annotált Google-dokumentum – Oravecz Imre verse

7. óra: LearningApps – ráhangoló feladat (tankocka), Quizizz – az 5–7. óra ellenőrzése

8. óra: Miro, Powtoon

9. óra: Miro, Google-űrlap – a videók értékelése, Quizizz-teszt a videókról

10. óra: Miro, Google-űrlap, közös felület a ponttáblázattal

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Harry Potter és a Bölcsek Köve – Hagrid megjelenése a 12. perctől (Filmrészlet). Youtube. 2012. június 5. (Utolsó letöltés: 2020.08.06.)

Oravecz Imre: Beavatás – a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján

Murányi Ivett (szerk.): Szövegértés – szövegalkotás 9. Tanulói munkatankönyv. Sulinova, Budapest, 2006. online változata a Magyartanárok Egyesületének honlapján

Nyomtatott források és eszközök

Rowling, J. K. : Harry Potter és a böcsek köve. Animus Kiadó, Budapest, 2016.

Murányi Ivett (szerk.): Szövegértés – szövegalkotás 9. Tanulói munkatankönyv. Sulinova, Budapest, 2006.