A mi világunk

Célcsoport: 6-6. évfolyam

rövid leírás

A „Mi világunk” (Our world) című, 11 órából álló tematikus terv a nyaralás (Holidays) és szórakozás (Entertainment) témáit és kapcsolódó részeit öleli fel változatos, digitális technológiával támogatott módszertannal.

részletes ismertető

A témakörök feldolgozása színes szemléltető eszközökkel történik, amelyek jó mintául szolgálnak a későbbi tanulói prezentációk számára, illetve olyan motiváló, online feladatokat tartalmaznak, amelyeken a tanulók a Google Classroom-ban megosztott link ismeretében otthon is gyakorolhatnak. A készség- és képességfejlesztés mellett kiemelt szempont az otthoni tanulás tanításának támogatása, valamint a digitális készségfejlesztés. Ennek érdekében olyan tevékenységek is szerepelnek a tanulási folyamatban, mint képeslap-, videószerkesztés, illetve olyan digitális tanulásszervezők használata, mint a gondolattérkép-készítő Popplet vagy a szófelhőkészítő Mentimeter. A tanórákon folyamatosan jelen van a formatív, digitális eszközökkel támogatott értékelés. A tanulók az egyes feladatokat követően, illetve a tanórák végén szóbeli értékelésben részesülnek, és ClassDojo-pontokat is kapnak. Mivel a témakörök feldolgozása erősen a digitális eszközök használatára épül, így az órákon elengedhetetlen a tanulói laptopok/tabletek, a tanár részéről pedig az interaktív tábla és projektor, valamint a megfelelő gyorsaságú internetkapcsolat megléte.

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

Fejlesztendő attitűd: a körülöttünk lévő világ és a célnyelvi országok kultúrája iránti érdeklődés felkeltése és a témával kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása.

 

Készségek és képességek fejlesztése:

 • Beszédkészség fejlesztése: önálló vélemény, preferencia kifejezése; lakhatással kapcsolatos gondolatok teljes mondatokban történő kifejezése; egyes dolgok, élőlények összehasonlítása; az aktuális időjárás kifejezése, időjárás-előrejelzés; az időjárás szóban történő bemutatása évszakonként.
 • Íráskészség fejlesztése: képeslap írása, időjárás-előrejelzések írása; összehasonlító mondatok szabadon történő kiegészítése; összehasonlító mondatok, szövegek létrehozása; egy történet befejezése szabadon, írásban.
 • Olvasás utáni szövegértés fejlesztése: saját készítésű képregény olvasása, tanulói kiselőadás szövegének értése és értelmezése, időjárás-előrejelzések megértése, országokról szóló rövidebb leírások értelmezése, „világrekordok” kvízben való értelmezése.
 • Hallás utáni szövegértés fejlesztése: dalszöveg kiegészítése; videók alapján igaz/hamis válaszok, egymáshoz rendelések és kiegészítendő feladatok megoldása; hallás utáni kiejtés és artikuláció gyakorlása.
 • Kiejtés fejlesztése: a szótanulást követő fázisban, repetitív módon; nyelvtörők, dalok segítségével.
 • Digitális készségek fejlesztése: A saját készítésű Wordwall-, LearningApps-, Quizlet-feladatok lehetővé teszik, hogy a tanulók motiváló módon, online feladatokon keresztül gyakoroljanak. Pl. Popplet-gondolattérkép elkészítése online; digitális kilépőkártyák létrehozása és alkalmazása; a Toontastic-videó elkészítése (videószerkesztési ismeretek fejlesztése); az iTools interaktív tankönyv funkcióinak effektív használata (pl. Spotlight). A tanári és a tanulói interaktív prezentációk a színes, digitális szemléltetést propagálják a diákok körében.
 • Együttműködés és szociális készségek fejlesztése: produktum elkészítését igénylő csoportmunkák által (képeslap megírása és grafikai kivitelezése; Toontastic-videó elkészítése; Popplet-gondolattérkép rajzolása); páros munkaformában történő feladatvégzés segítségével.
 • Kreativitás fejlesztése: Kreatív tanulói kiselődásokkal és saját készítésű feladatokkal motiválom a tanulóimat, hogy bátran készítsenek saját kiselőadást vagy feladat keretében vállalják a Quizlet-wordbank bővítését (a tanórákon az általam készített Quizlet-szólistákat használtuk). A kreatív gondolkodást és írást fejlesztjük a képeslapok elkészítésével, a PearDeck-rajzokkal, a Popplet-gondolattérkép egyedi kivitelezésével és a videó szerkesztésével.
 • Önreflexió és kritikai gondolkodás fejlesztése: a tanulók munkájának komplex értékelése a tanórák végén; a tanulók saját önértékelése a tanórák végén; digitális formátumú kilépőkártyák alkalmazása az órák hatékonyságának növelésére (Google-kérdőív, Mentimeter). Az önreflexiót és kritikai gondolkodást fejleszti a tanulói kiselőadást tartó diák önreflexiója, illetve társai konstruktív reflexiói a prezentáció végén.
 • Logikai gondolkodás fejlesztése: közös Popplet-gondolattérkép készítése, Mentimeter-szófelhő létrehozása a ráhangolódás szakaszában; saját készítésű online memóriakártyával történő játék; szövegek logikus felépítésének gyakorlása, logikus történetvezetés követése a videóban.
 • A tanulók esztétikai-művészeti tudatosságának és kifejezőkészségének fejlesztése: minél átláthatóbb és különlegesebb rajzok készítése PearDecken, közös videókészítés a Toontastic 3D-ben; szófelhők, gondolattérképek és képeslapok esztétikus, átlátható módon történő megszerkesztése és megjelenítése.
 • Otthoni, önálló tanulás támogatása: kutatómunkát igénylő, digitális készségeket is fejlesztő házi feladat kijelölése; a tanórákon használt saját készítésű feladatok, prezentációk és videók (Wordwall, LearningApps, Quizlet, PearDeck, StoryboardThat, Toontastic, Prezi stb.) Google Classroomban való megjelenítése. Ez lehetővé teszi, hogy a diákok otthon is játékos formában tudjanak gyakorolni és foglalkozni az angol nyelvvel.

Tanítandó ismeretek:

 • Szókincs: természeti képződmények, ember által alkotott építmények, az Egyesült Királyság, időjárási tényezők, égtájak, választékos melléknevek, állatok, tulajdonságok.
 • Nyelvtan: a kiterjedésekre vonatkozó kérdések, a melléknév fokozása, az as…as összehasonlító szerkezet.

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei

A Mi világunk (Our world) tanulási-tanítási egység a Nyaralás (Holidays) és Szórakozás (Entertainment) témakörök között helyezkedik el.

A Holidays témakörben megismerkedtünk néhány közlekedési eszközzel, az utazásnál szükséges tárgyakkal, képeslapokat olvastunk és egészítettünk ki.

Az Our world témakörben folytatjuk utazásunkat, ezúttal azonban globálisan, a körülöttünk lévő világot ismerjük meg. A témakör szókincsében visszacsatol az előző témakörben tanult szavak és kifejezések ismeretére, tovább bővítve azt. Az Our world témakör szerepe jelentős: 7. évfolyamban ismerkednek meg először a tanulók a földrajz tantárggyal, így a 6. évfolyamos játékos barangolásunk a világban tökéletesen előkészíti a tantárgy jövőbeli fogadtatását.

Tantárgyi kapcsolatok

Természetismeret/földrajz, informatika, matematika, ének-zene, vizuális kultúra, magyar nyelv, technika

 

Az ellenőrzés-értékelés tervei

A tanulók értékelése minden órán folyamatosan jelen van: a diákjaim minden órán lehetőséget kapnak ClassDojo-pontok gyűjtésére, amelyek minden 50. pont megszerzését követően egy jeles (5) érdemjegyet jelentenek a tanulók számára. Mivel csoportjaimban rendkívül vegyes képességű tanulókkal dolgozom együtt, így a feladatok megoldását követő értékelésnél figyelembe veszem a tanulók aktivitását, és ennek megfelelően a nagyobb hibaszázalékkal dolgozó tanulóim is pontokban részesülnek, ami rendkívül motiváló hatással van a gyerekekre.

A témakörben mindig lehetőséget biztosítok tanulói kiselőadások tartására, az alapos felkészülést jeles (5) érdemjeggyel szoktam értékelni. A kiselőadások végén a tanulók először emotikonnal jelzik, mennyire tetszett nekik társuk előadása – ez PearDeck-bővítmény esetén tableten is történhet –, ezt követően az előadó szóban értékeli az elvégzett munka minőségét, megosztja társaival, hogy a kiselőadás tervezése és szervezése során milyen nehézségekbe ütközött. Az önértékelést a társak rövid értékelésével folytatjuk, először a kiselőadás pozitív pontjaira fókuszálva. Ezt követően én értékelem a tanuló kiselőadását annak pozitív elemeit szem előtt tartva, illetve kijelölöm a lehetséges fejlődési irányt.

A tanulási egység több, kooperatív csoportmunkában elvégezhető produktum elkészítésére ad lehetőséget: a tanulók képeslapot készítenek egy online felületen, valamint videós befejezést készítenek egy tankönyvi történethez. A tanulási folyamat végén a tanulók reflektálnak saját tanulási folyamataikra, ez történhet szóban és digitális formában, pl. Google-űrlap segítségével, ami időt biztosít a tanulóknak arra, hogy pontosan átgondolják, milyen erősségekkel rendelkeztek a tanulási folyamat során és melyek azok a területek, ahol fejlődni szeretnének. Google-űrlap használata esetén tökéletes lehet a befejezetlen mondatok alkalmazása, amelyeket a tanulóknak kell kiegészíteniük.

A tanulók kreatív folyamatban való proaktív részvételét rendszerint jeles (5) vagy jó (4) érdemjeggyel jutalmazom. A munkafolyamatban részt vevő, kevésbé aktív tanulókat általában ClassDojo-pontokkal értékelem.

A témakört a tanulási egység végén egy online témazáró dolgozattal zárjuk, amellyel felmérem, hogy a tanuló kellőképpen elsajátította-e a témakör ismereteit, ezeket megfelelően tudja-e alkalmazni a gyakorlatban, képességei és készségei az elvárt fejlesztési céloknak megfelelően alakultak-e az egység során.

Eszközigény

Technológia – hardver

1. óra:     tanári laptop, projektor, interaktív tábla, tanulói laptopok vagy tabletek, hangszórók, internetkapcsolat.

2. óra:     tanári laptop, projektor, interaktív tábla, tanulói laptopok vagy tabletek, hangszórók, internetkapcsolat.

3. óra:     tanári laptop, projektor, interaktív tábla, tanulói laptopok vagy tabletek, hangszórók, internetkapcsolat, Oxford iTools (Project).

4. óra:     tanulói laptopok, tanári laptop, hangszóró, projektor, interaktív tábla, internetkapcsolat.

5. óra:     tanulói laptopok, tanári laptop, projektor, interaktív tábla.

6. óra:     tanári laptop, interaktív tábla, tanulói laptopok, internetkapcsolat.

7. óra:     tanári laptop, interaktív tábla, tanulói laptopok, internetkapcsolat.

8. óra:     tanári laptop, projektor, interaktív tábla, tanulói laptopok vagy tabletek, hangszórók, internetkapcsolat.

9. óra:     tanári laptop, interaktív tábla, projektor, tanulói laptopok, hangszóró, internetkapcsolat.

10. óra:   tanári laptop, interaktív tábla, projektor, tanulói laptopok vagy tabletek, internetkapcsolat.

11. óra:   tanári laptop, interaktív tábla, projektor, tanulói laptopok, fülhallgatók, internetkapcsolat.

Technológia – szoftver

1. óra:     internetes böngészőprogram, Adobe Flash Player.

2. óra:     internetes böngészőprogram, Adobe Flash Player.

3. óra:     internetes böngészőprogram, Adobe Flash Player.

4. óra:     internetes böngészőprogram, Adobe Flash Player.

5. óra:     internetes böngészőprogram, Adobe Flash Player.

6. óra:     internetes böngészőprogram, Adobe Flash Player.

7. óra:     internetes böngészőprogram, Adobe Flash Player.

8. óra:     internetes böngészőprogram, videólejátszó program, Oxford iTools (Project), Toontastic (alkalmazás), Flow!Works.

9. óra:     internetes böngészőprogram, Adobe Flash Player, Oxford iTools (Project).

10. óra:   internetes böngészőprogram, Adobe Flash Player.

11. óra:   internetes böngészőprogram, Adobe Flash Player.

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7. óra

8. óra

9. óra

10. óra

11. óra

Nyomtatott források és eszközök

1. óra:     szótárfüzet, toll, órai füzet.

2. óra:     nyomtatott feladatlap a videós tevékenységhez, tollak, füzet.

3. óra:     kiegészítendő dalszöveg feladatlapon, szótárfüzet.

4. óra:     órai füzet, szótárfüzet, toll; Hutchinson, Tom – Rézműves, Zoltán (2017): Project 2 Fourth Edition Book. Oxford University Press, Oxford. 58/2,3.

5. óra:     órai füzet, toll.

6. óra:     órai füzet, szótárfüzet, toll.

7. óra:     órai füzet, toll.

8. óra:     Hutchinson, Tom–Rézműves, Zoltán (2017): Project 2 Fourth Edition Book. Oxford University Press, Oxford. 62/1. Nyomtatott feladatlapok a videós tevékenységhez.

9. óra:     Hutchinson, Tom–Rézműves, Zoltán (2017): Project 2 Fourth Edition Book. Oxford University Press, Oxford. 62.; 63/5.

10. óra:   órai füzet, toll.

11. óra:   toll.