Homérosz: Iliász

Célcsoport: 9-9. évfolyam

rövid leírás

Az ókori eposzok világába vezető, Homérosz: Iliász c. művének feldolgozását támogató tematikus terv különlegessége a fordított osztálytermi gyakorlat alkalmazása, amelynek révén az önálló gondolkodás, információszűrés és -feldolgozás, az alkotókészség és a reflektív gondolkodás fejlesztése kap teret.

részletes ismertető

A Homérosz: Iliász c. eposzának feldolgozására épülő tematikus tervben a feldolgozás digitális eszközökkel, kreatív-produktív szövegfeldolgozási módszerekkel, tükrözött osztálytermi keretek között zajlik. A verbális kreatív és a grafikus feladatok lehetővé teszik, hogy a tanulók aktív és interaktív kapcsolatba kerüljenek a klasszikus irodalmi szövegekkel, képesek legyenek alapvető emberi magatartásformák felismerésére és azonosítására, felismerjék a görög kultúra máig tartó hatását. A szövegértés és -alkotás, a kreativitás, az attitűdök fejlesztése mellett a tanulók digitális kompetenciái is fejlődnek. Alkotó módon és élményszerűen ismerik meg az eposz műfaji sajátosságait, a történetmesélés formáit, az elbeszélői nézőpontokat, a narratív struktúrákat. A kommunikációs felületek, a közös tárhely, a felhőben megosztott dokumentumok mellett az otthoni munkákhoz két online alkalmazást használtunk: az Etherpadet az egyéni feladatokhoz, hosszabb szövegek írásához, a Mirót pedig a csoportmunkákhoz. Mindkét online felület alkalmas annotálásra, kiegészítésekre, javításokra. A sok és sokféle tevékenység miatt célszerű a pontozás mellett játékosítani is. A kontaktórákon sok időt kell szánni a formatív értékelésre, a közös megbeszélésre. A gondos előkészítés, a tanulók motiválása, technikai feltételek megléte nélkülözhetetlen a megvalósításhoz.

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

A tananyag célja, hogy:

 • közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket és szempontokat, amelyek segítségével a tanulók képesek kapcsolatot találni a klasszikus világirodalom egyetemes kérdései és saját világuk között;
 • a tanulók megismerjék a mitológiai történeteket és hősöket, legyenek képesek alapvető emberi magatartásformák felismerésére és azonosítására, ismerjék fel a görög kultúra máig tartó hatását, valamint alkotó módon és élményszerűen ismerjék meg az eposz műfaji sajátosságait, a történetmesélés formáit, az elbeszélői nézőpontokat, a narratív struktúrákat.

 

A téma feldolgozása során a digitális eszközök használata elsősorban a kreatív-produktív szövegfeldolgozás módszereit segíti, lehetővé téve, hogy a tanulók aktív és interaktív kapcsolatba kerüljenek a klasszikus irodalmi szövegekkel az alábbi feladattípusokon keresztül:

 • verbális kreatív feladatok (invokáció, fiktív levelek és üzenetek, szerepjáték,fiktív tudósítás stb.);
 • grafikus feladatok (idővonal, gondolattérkép, összehasonlítás stb.).

A frontális órákon a tanári előadások a háttérismeretek, fogalmak megismerését, megértését és közös gyakorlását hivatottak biztosítani (prezentációk, interaktív gyakorló feladatok, saját weboldal), a közös értelmezések a hangzó szöveggel együtt a szövegértést segítik, a viták lehetőséget teremtenek nézőpontok ütköztetésére, formálják a tanulók erkölcsi és esztétikai-művészi szemléletét, megalapozzák az irodalmi művek többszempontú értelmezésének képességét (történelmi-társadalmi háttér, eszmények és értékrend, műfaji és irodalomelméleti fogalmak használata).

 

Az egyéni feladatok a kommunikáció különböző formáinak gyakorlására adnak lehetőséget a képzelet, kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosításával. Nyitottságra építenek, az önállóság fejlődését segítik (internetes ismeretszerzés, gyűjtőmunka, kreatív írások).

 

A csoportos feladatok általában a rendszerezésre szolgálnak (összehasonlítás, idővonal, a szereplők rendszere, jellemtérkép stb.). Fejlesztik a tanulók attitűdjét és szociális kompetenciáit (együttműködés, feladattudat és felelősség, segítőkészség).

 

Az egyéni és a csoportos feladatok egy része inspirálja a tanulókat, hogy kapcsolatokat találjanak az eposz és saját személyes világuk, illetve annak társadalmi kérdései között (Invokáció írása. Miről szólna ma az eposz? Milyen jeleneteket ábrázolna ma Akhilleusz pajzsa?).

 

A digitális eszközök használata motiválja és aktivizálja a tanulókat. A téma feldolgozása során olyan technikai és szakmai környezetet biztosítunk, amelyben a tanulók által használt kommunikációs felületek és alkalmazások fejlesztik a digitális kompetencia alábbi területeit:

 • kommunikáció és eszközhasználat (Google Drive és Google-alkalmazások, böngészők, eduPad, Miro);
 • digitális énmegjelenítés és együttélés (közös felületeken egyéni és csoportmunkák);
 • értékteremtés és produktivitás (mások számára is hasznos gyűjtések, összehasonlítások, gondolatok megosztása, portfólió).

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei

Irodalom: Az ókori görögség irodalmából. A homéroszi eposzok.

Előzmények: Mitológia. Görög mitológia

Magyar nyelv: Kommunikáció, szövegértés és szövegalkotás

Előzmények: A kommunikáció tényezőinek rendszere, a kommunikáció funkciói

Tantárgyi kapcsolatok

Magyar nyelv, informatika, mozgóképkultúra és médiaismeret (filmnyelvi alapfogalmak)

Az ellenőrzés-értékelés tervei

Nagy létszámú tanulócsoport esetén (36 fős osztályban valósítottam meg a téma feldolgozását) tükrözött osztálytermi módszerrel érdemes tervezni. Mindössze két órát volt alkalmam csoportbontásban számítástechnika teremben tartani.

 

A kontaktórákon az új ismeretek átadása, gyakorlása, közös szövegértelmezés folyik, illetve sok időt kell szánni a tanulói feladatok ismertetésére, értelmezésére, valamint az értékelésre. A kontaktórákon (egyéni és csoportmunkák megbeszélése, órai közös gyakorlások) formatív értékelést terveztem és valósítottam meg. Ez alkalmat ad arra, hogy a tanulók maguk is reflektáljanak saját és mások munkájára mind szakmai szempontból, mind a munkavégzésre vonatkozóan, illetve hogy a tanár kiemeljen jó megoldásokat. A formatív értékelés után a tanulók – meghatározott időn belül – még korrigálhatják az online alkalmazásokkal elvégzett munkájukat. A kontaktórákon (ismétlésnél, összefoglalásnál, ellenőrző kérdésekhez) kétféle módon is jól használható a Vocactive online alkalmazás. Vagy a tanulók neveit írjuk be és kattintásra random megjelenik egy név, vagy kérdéseket írunk be, amelyekre lehet akár a pontrablás módszerével is válaszolni.

A tanulókkal való kapcsolattartás, a reflektálás és értékelés több szinten valósulhat meg. Számunkra állandó lehetőséget jelentett a Facebook-csoport, ahol a diákok kérdéseket tehettek fel, ugyanezt a lehetőséget biztosította a Gmail is.

Mindkét online felület – az Etherpad (azóta megszűnt, helyette: eduPad), illetve a Miro (korábban RealtimeBoard) –, amelyet a téma feldolgozása során használunk, alkalmas annotálásra, megjegyzésekre, kiegészítésekre, javításokra akár a tanulók, akár a tanár részéről.

A tanulókkal a feladatok ismertetésekor közölni kell a tanári értékelés szempontjait is. Mivel sok és sokféle tevékenységet kell folytani és értékelni, célszerű a pontozás mellett játékosítani is. Én a BeeTheBestet használtam. Ez inspiráló versenyhelyzetet is teremtett: jelvényeket lehetett készíteni, ezekkel jutalmazni sokféle szempontból, ami a differenciált értékelés nagyszerű lehetősége. Az oldal sajnos később megszűnt. Vannak ugyanakkor más, új lehetőségégek is erre, például a Hashtag.school. E-learning használatával (pl. Canvas) még sokoldalúbb értékelési megoldásokhoz juthatunk. Végső esetben azonban egy megosztott táblázat is megfelel, a lényeg, hogy a diákok folyamatosan követhessék a tanári értékelést.

A pontokat a tanár adja és váltja át osztályzatokra. Tekintettel arra, hogy a téma feldolgozása igen intenzív munkavégzést követelt a tanulóktól is, 2-2 jegyértékű osztályzatra váltottam át a pontokat irodalomból és magyar nyelvből. Érdemes úgy megállapítani az osztályzatra váltást, hogy hagyjunk a tanulóknak választási lehetőségeket is a feladatok között.

A tanulók utolsó feladata az önreflexió elkészítése. Ehhez adhatunk segítséget (pl.: Az órai tevékenységek, az otthoni feladatok értékelése. Mi volt hasznos, mi fölösleges? A saját munkád értékelése: Miben fejlődtél? Mi volt nehéz és miért? Miben voltál sikeres? A csoportod munkájának értékelése stb.)

Az utolsó órát érdemes teljes egészében a formatív értékelésre áldozni, különösen, ha első alkalommal valósított meg az osztály sokrétű, komplex feladatot, hiszen ennek tapasztalatai sokszorosan megtérülnek a későbbiekben.

Eszközigény

Technológia – hardver

tanári notebook, kivetítő, internet, számítógépek, hangfal

Technológia – szoftver

A téma feldolgozásának körülményei (nagy létszámú osztály, kilencedik évfolyam, tükrözött osztályterem, sokféle feladat) bizonyos visszafogottságot kíván a szoftverek és az online alkalmazások mennyisége tekintetében.

Amit nem kerülhetünk el, az a kommunikációs felület, a megosztott tárhely és a felhőben megosztott dokumentumok. Ehhez a legegyszerűbb megoldást, a Google Drive-ot használtuk.

 

Az otthoni munkákhoz tudatosan csak két online alkalmazást választottam. Az Etherpadet az egyszerűsége miatt, a Mirót a közös munkákhoz. Ennek használatát kontaktórán meg kell ismertetni.

1. óra

Kontaktóra: PowerPoint, Adobe Flash Player (2020-tól megszűnik a támogatás, helyette: HTML5), Gmail (végig), Google Drive (végig), Facebook-csoport (végig)

Otthoni feladat: eduPad, Miro

Értékelés: BeeTheBest (azóta megszűnt), online táblázat is jól használható (Google vagy OpenOffice)

2. óra

Kontaktóra: Adobe Flash Player

Otthoni feladat: Edupad

Értékelés: BeeTheBest/online táblázat

3. óra

Kontaktóra: PDF megtekintő (Adobe Acrobat Reader) vagy erre alkalmas böngésző

Otthoni feladat: -

Értékelés: BeeTheBest/online táblázat

4. óra

Kontaktóra: Google Drive, Miro

Otthoni feladat: eduPad

5. óra

Kontaktóra: médialejátszó

Otthoni feladat: eduPad

Értékelés: BeeTheBest/online táblázat

6. óra

Kontaktóra: médialejátszó, Trója DVD

Otthoni feladat: Miro

Értékelés: BeeTheBest/online táblázat

7. óra

Kontaktóra: médialejátszó, Trója DVD

Otthoni feladat: Miro, eduPad

Értékelés: BeeTheBest/online táblázat

8. óra

Kontaktóra: médialejátszó

Otthoni feladat: eduPad, Miro

Értékelés: BeeTheBest/online táblázat

9. óra

Kontaktóra: médialejátszó, Adobe Flash Player

Otthoni feladat: Edupad, Miro

Értékelés: BeeTheBest/online táblázat

10. óra

Kontaktóra: Miro

Otthoni feladat: eduPad

Értékelés: BeeTheBest/online táblázat

11. óra

Kontaktóra: médialejátszó

12. óra

Kontaktóra: böngésző

Értékelés: BeeTheBest/online táblázat

13. óra

Kontaktóra: BeeTheBest/online táblázat

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

1. óra:
Homérosz és Trója – irodalomtanulás.hu (saját weboldalam)

Az eposz – irodalomtanulás.hu

 

2. óra:
Az időmértékes verselés – irodalomtanulás.hu

 

3. óra:

Mondakörök – irodalomtanulás.hu

Iliász – irodalomtanulás.hu

 

5., 8., 9., 11. óra:

Homérosz: Iliász – Magyar Elektronikus Könyvtár.

Homérosz: Iliász (hangoskönyv) – Magyar Elektronikus Könyvtár.

 

12. óra:

Iliász – irodalomtanulás.hu

Nyomtatott források és eszközök

2. óra:

 • A hexameter gyakorlása
 • Hexameter 1 – nyomtatva/kivetítve
 • Hexameter 2 – nyomtatva/kivetítve
 • Forrás: Sulinet

 

3. óra:

 • A trójai mondakör eseményeinek sorba rendezése – nyomtatva
 • Iliász szövegrészélet: Akhilleusz haragja – nyomtatva
 • Iliász szövegrészlet: Helené a trójai bástyán – nyomtatva
 • Iliász szövegrészlet: Akhilleusz pajzsa – nyomtatva

 

11. óra:

 • Iliász szövegrészlet: Hektór kiváltása – nyomtatva