Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek kompetenciáinak fejlesztése digitális pedagógiai módszertan segítségével

Célcsoport: 5-6. évfolyam

rövid leírás

A tematikus terv a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek, tanulók szociális és kognitív kompetenciának fejlesztésére fókuszál a digitális technológia által kínált lehetőségek felhasználásával, amelyek komplex módon segítik elő a kompetenciák – köztük a digitális kompetencia – fejlesztését. Az óratervek alkalmasak a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek differenciált fejlesztésére; az együttnevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű (SNI, ezen belül elsősorban a tanulásban akadályozott, diszfunkciós zavarokkal küzdő) tanulók differenciált fejlesztésre; valamint a különnevelés keretei között tanuló sajátos nevelési igényű tanulók komplex fejlesztésére.

részletes ismertető

A tematikus terv 10 óratervének vezérfonala a kompetenciák komplex fejlesztése tanórai keretek között. A tanórák megvalósíthatók együttesen, egymásba fűzve, egy-egy tanóratípus (pl.: magyar irodalom, természetismeret, történelem) adaptációjával vagy a tanórákból példákat, ötletet gyűjtve a kompetenciák fejlesztésére. A tematikus terv mindhárom kiemelt kompetenciájának (kognitív, szociális, digitális kompetencia) fejlesztése jelen van a terv valamennyi óráján, ugyanakkor egyes témák, óratervek erősebben fókuszálnak egy-egy kompetencia fejlesztésére. A kognitív kompetenciák fejlesztését a magyar nyelv és irodalom témái segítik a költészet napjának kreatív megközelítésével, Petőfi Sándorról készíthető mozaikokkal, amelyek hozzájárulnak a tanulás, gondolkodás és tudásszerzés képességeinek erősítéséhez. A szociális kompetenciák fejlesztésének fókuszában a kommunikáció, az együttműködés, az affektív területek erősítése áll. Ezen a területen a kiemelt figyelmet igénylő gyerekeknél nagyobb lemaradások tapasztalhatók. A feladatok elvégzése során a gyerekek megtanulnak csoportmunkában dolgozni, egymásra odafigyelni, egymásnak segíteni. Érzelmeiket könnyebben fejezik ki, önismeretük fejlődik, cselekedeteikért is könnyebben vállalnak felelőséget. Ezeket a területeket erősíti a Szabadulószoba és a Kik vagyunk, mire vagyunk képesek? témák feldolgozása. A digitális kompetencia a mai információs társadalomban a munkaerőpiaci sikerességhez és a különböző okok miatt fennálló hátrányok csökkentésében is nélkülözhetetlen. A tematikus terv óraterveiben az alapvető eszközhasználati tudás mellett fontos szerepet kap az internet és az elektronikus kommunikáció helyes használata, az adatok, fogalmak keresése, megfelelő segédeszközök használata, produktumok létrehozása, a jogtisztaság kérdése. Leginkább a Történelem összefoglaló órájában és az Erdő tematika három órájában érhetők tetten a digitális kompetenciát erősítő feladatok.

Sajátos nevelési igényű tanulók esetében az óratervek alkalmazásakor fontos szem előtt tartani a szakértői bizottság szakvéleményében javasolt fejlesztési irányokat. Az esetleges mentességeket érvényesíteni tudjuk például többletidő biztosításával, specifikus eszközök használatával, az egyéni képességekhez igazított differenciálási formák biztosításával (tananyagtartalom, téma, minimumkövetelmény, eszköz, módszer, idő, értékelés stb.) Az óratervek a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében a kompetenciák komplex fejlesztésére, differenciálási lehetőségekre adnak példát.

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

Cél:

 • A iskolai tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák fejlesztése az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével.
 • Az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, koncentráció, lényegkiemelés) fejlesztése.
 • Az élethosszig tartó tanulás igényének megfelelve, a tanulók tudjanak ismereteket meríteni szűkebb környezetükből, könyvekből, képekből, tömegkommunikációs eszközökből, a világhálóról.
 • Törekvés a tanulók cselekvő és alkotó részvételére a tanulás során, hogy az érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak el az elvontabb ismeretekig, az összefüggések meglátásáig.
 • Alkalmazások ismerete és felhasználása az oktatásban (WordArt, QR-kód-generátor, Mentimeter, Word, Google Drive, PowerPoint)

Feladat:

 • Különböző memorizálási, jegyzetelési technikák megismerése és alkalmazása.
 • A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése.
 • Anyaggyűjtési, vázlatkészítési módok megismerése, elsajátítása.
 • Az internet biztonságos használata.
 • A digitális eszközök interaktív használata.
 • Jogszerű felhasználás (képek, zene) módszereinek megismerése, alkalmazása.

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei

Tanórákon vagy délutáni foglalkozásokon is alkalmazható technikák, feladatok. Tananyagtól függ a választott részegység alkalmazása a fejlesztési folyamatban. A tanórák önálló részegységként is kiemelhetők. Nem fontos az egész 10 órát egyben megtartani.

Tantárgyi kapcsolatok

 • matematika
 • hon- és népismeret
 • magyar nyelv és irodalom
 • történelem
 • informatika
 • testnevelés

Az ellenőrzés-értékelés tervei

Értékelési módszerek:

 • Szóbeli értékelés (csoportmunkák, páros, egyéni munkák produktumainak értékelése; a gyerekek által készített fényképek értékelése).
 • Társ- és önértékelő lap.
 • Interaktív értékelési lehetőségek, például: Mentimeter, Classroomscreen
 • Kiemelkedő munkák érdemjeggyel való jutalmazása.

A gyerekek fejlődése folyamatosan nyomon követhető a füzeteikben. Emellett az elkészített produktumaik a faliújságra vagy más, az iskola által használt nyilvános felületre is kerülhetnek.

A tanulási folyamat kézzel fogható elemei:

 • szófelhők, gondolattérképek,
 • ppt-k saját munkákból,
 • a tanulók által készített munkafüzetek (történelem, matematika, hon- és népismeret),
 • tantárgyi jegyzetek,
 • szókártyák, szóspirálok, dominók, igazolványképek, fésűk.
 • Kézzelfogható dolgok, produktumok megjelenítése a weboldalon (példa a szerzőtől: SNI tanulásmódszertan)

Eszközigény

Technológia – hardver

számítógépek, laptopok, projektor, nyomtató, digitális tábla, okostelefonok, internet, laminálógép

1. óra:       laptop, projektor, digitális tábla

2. óra:       laptop, projektor, digitális tábla

3. óra:       laptopok, tabletek, digitális tábla

4. óra:       laptop/számítógép, projektor, digitális tábla, nyomtató (laminálógép)

5. óra:       laptop, számítógép, projektor, digitális tábla

6. óra:       laptop, digitális tábla

7. óra:       laptop

8. óra:       laptop, projektor, digitális tábla, tabletek

9. óra:       telefon

10. óra:   laptop, projektor, digitális tábla, tabletek

 

Technológia – szoftver

Microsoft Word, böngészőprogram (Chrome)

1. óra:       böngészőprogram

2. óra:       böngészőprogram

3. óra:       böngészőprogram, Word, Microsoft Drive

4. óra:       böngészőprogram

5. óra:       böngészőprogram

6. óra:       böngészőprogram

7. óra:       böngészőprogram

8. óra:       böngészőprogram

9. óra:       QR-kód-olvasó

10. óra:   böngészőprogram, PowerPoint, Microsoft Drive

 

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Pedagógusoknak elméleti háttér, példák:

 

1. óra:

 

2. óra:

 

3. óra:

 

4. óra:

 

5. óra:

 

6. óra:

 

7. óra:

 

8. óra:

 

9. óra:

 

10. óra:

 • képekből vágóprogram segítségével kisfilm létrehozása, YouTube-ra feltöltés: Erdei séta
 • ppt-készítés Drive-ban
 • zene

Nyomtatott források és eszközök

 1. óra:
 • Gardner-féle intelligencia-területek összegzése: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban. Szabad Iskolákért Alapítvány, 2006; 48–49. p.
 • „Érzelmi intelligencia” fénymásolt lapok a gyerekeknek /osztálylétszámnyi/
 • tesztlap – pedagógusnak, amit felolvas
 • fénymásolt lapok, színes ceruzák
 • kooperatív szerepek, szerepkörök megnevezése, képek

 

 1. óra:
 • A/4-es lap, filctollak (12 db), 5 feldarabolt négyzet, 5 boríték, madzag, színes lapok, vers 2 példányban kinyomtatva

 

 1. óra:
 • QR-kódok kinyomtatva
 • történelemtankönyv (Horváth Péter: Történelem 5.)

 

 1. óra:
 • elkészített szófelhős, QR-kódos versek kinyomtatva, lelaminálva

 

 1. óra:
 • irodalomtankönyv (Radóczné Bálint Ildikó, Virágh Gyuláné: Irodalom 5.)

 

 1. óra:
 • Petőfi-kép a gondolattérképhez
 • A/3-as lap, csomagolópapír, filcek, ragasztók

 

 1. óra:
 • forgatókönyv: SNI tanulásmódszertan – szabadulószoba
 • tanár által választott 3 kép, 2 példányban kinyomtatva
 • szópiramis 3 pédányban
 • egy kék, egy sárga és egy zöld előlappal ellátott könyv
 • 3 boríték, színjelzéssel
 • 3 QR-kód kinyomtatva
 • 3 matrica P2, P3, P4 jelzéssel
 • 3 fésű/lapozó, amit előző órákon a gyerekek készítettek (ezeknek a fésűknek/lapozóknak kék, zöld, sárga a borítója)

 

 1. óra:
 • feldarabolt fényképek
 • A/3-as lap, ragasztó, olló, 4 cs. vastagon fogó, 4db-os filc, 1 csomagolópapír,
 • 2 db színes papír
 • szerepkártyák
 • feladatkártyák
 • tanulási táblázat
 • természetismeret tankönyv és munkafüzet (Csákány Antalné – Dombovári László – Hartdégenné Rieder Éva: Természetismeret 6.)

 

 1. óra:
 • feladatlista csoportonként
 • természetismeret tankönyv és munkafüzet
 • A/3-as lapok, színes lapok, fénymásolt madarak, színes ceruzák
 • 5 boríték betűkkel
 • tanulási táblázat

 

 1. óra:
 • mobiltelefon

 

8., 9. 10. óra:

 • természetismeret tankönyv, munkafüzet