Költői alakzatok és szóképek gyakorlása 

Célcsoport: 5-5. évfolyam

rövid leírás

A kreatív ötleten alapuló óraterv megvalósítása során a tanulók legókockák alkalmazásával gyakorolják az alapvető nyelvi-stilisztikai eszközök felismerését, használatát a szépirodalmi és hétköznapi szövegekben.

részletes ismertető

Az óraterv célja a János vitéz című elbeszélő költeményből megismert poétikai eszközök felismerésének, megnevezésének gyakorlása játékos módon, legóeszközök alkalmazásával. A módszer segíti a vizuális és a nyelvi kompetenciák összekapcsolását, az online feladatok pedig azonnali visszajelzést adnak a diákoknak és az órát vezetőnek a tanulás eredményességéről: megmutatják, hogy a költői alakzatok és szóképek közül mit tudnak hatékonyan alkalmazni és milyen típusok azok, amiket még gyakorolniuk kell. Várható, hogy a tanulók a legókockák segítségével tartósan rögzíteni tudják az elsajátítandó ismereteket. A csoportmunka segíti az együtt dolgozást és gondolkozást, a csoporttagok már a feladatok megoldása során segíteni tudják azokat a társaikat, akik lassabban haladnak. A legó alkalmazása a figyelemzavarral küzdő gyerekek számára is segítséget nyújt, hiszen ennél a feladatnál nem kell írniuk.

Az óra/foglalkozás cél- és feladatrendszere

Fejlesztendő attitűdök, készségek, képességek: logikai gondolkodás, nyelvi és vizuális készségek fejlesztése

Elsajátítandó ismeretek

költői alakzatok: párhuzam, ellentét, felsorolás, ismétlés, túlzás

költői eszközök: metafora, megszemélyesítés, hasonlat, ismétlés

Elérendő fejlesztési szint, tudásszint: Költői alakzatok felismerése, alkotása a hétköznapi és a szépirodalmi nyelvben. Petőfi Sándor: János vitéz című elbeszélő költeménye 1–7. fejezetében a költői eszközök és alakzatok gyakorlása.

Eszközigény

Technológia – hardver: tablet, tanári laptop, projektor

Technológia – szoftver: StoryVisualizer program

A szoftver előnyei: ingyen letölthető, alkalmazása már az alsós korosztály számára is könnyen megtanulható. Rendelkezik a történetekbe beépíthető ábrákkal, de könnyedén hozzárendelhető bármely online felület képi eleme. Különösen ajánlom a használatot a szövegértési, helyesírási nehézségekkel küzdő diákok számára, mivel a képregény-jellegű szöveg segíti az olvasás és a helyesírás fejlesztését. A képi támogatás a szövegértést is könnyebbé teszi.

A programot használó pedagógus feldolgozhat vele bármilyen típusú szöveget, de ismert irodalmi alkotást is újragondolhat vele, erre a módszere a mellékletben is van egy rövid utalás. A diákoknak ezt a kétféle szövegfeldolgozási módszert szorgalmi/házi feladatként is ki lehet adni, később egy virtuális osztályteremben össze lehet gyűjteni az elkészült alkotásokat.

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Saját készítésű tankocka: Költői képek – János vitéz

Szabadon felhasználható (nem saját készítésű) tananyagtartalom: János vitéz költői képei

Saját készítésű Redmenta tananyagtartalom: Költői szóképek és alakzatok

Nyomtatott források és eszközök

legókockák, papír, toll, tablet