Suliújság

Célcsoport: 7-8. évfolyam

rövid leírás

A Hogyan tudunk olvasni a sorok között? alapkérdésre választ kereső, a sajtóműfajokat feldolgozó multidiszciplináris projekt. 25×45 perc alatt valósítható meg minden elemében, de a választott tevékenységek alapján csökkenthető 15 órára is a szükséges időkeret.

 

részletes ismertető

A diákok csoportokra osztva dolgoznak egy-egy publicisztikai műfajon. A projekt során, nyelvtan óra keretében megismerkednek az adott műfaj sajátosságaival (hír, tudósítás, kommentár stb.), internetes újságok és a Youtube segítségével ezekre példákat kapnak, keresnek. Ezt követően azokat megadott szempontok alapján elemzik, az eredményeket rendszerezik és a kapott minta szerint megírják a maguk cikkét a témában.

Irodalomóra keretében utána néznek annak, hogy a lakóhelyük körzetében található utcák, terek közül melyiket nevezték el valamelyik íróról, költőről, történelmi személyiségről. Ezt követően rövid ismertetéseket készítenek életútjukról, nevezetesebb munkáikról, illetve képzeletbeli riportokat alkotnak velük.

Az informatika tantárgy keretében a diákok szöveges dokumentumokat hoznak létre, alkotnak és formáznak, valamint digitális képeket alakítanak át, illesztenek össze tablóvá. Az információk hatékony keresése és megtalálása a témában fontos feladata az órának, a diákok megtanulják a modern infokommunikációs eszközök alkalmazását saját publicisztikai műfajuk létrehozása során.
Történelem tantárgy keretein belül ismerkednek a sajtótörténettel, adatokat, érdekességeket gyűjtenek a témában.

Angol nyelvi órákon a megismert publicisztikai műfajokban hírességekkel készült riportokat, interjúkat tekintenek meg, olvasnak el. Adatokat gyűjtenek róluk, tudósításokat, interjúkat, riportokat készítenek velük. Ezen az órán a publicisztikai műfajokról tanult ismeretek kreatív használata a megértésben, értelmezésben segíti őket, ugyanakkor tájékozottságuk nő a célnyelvi kultúráról. A projekt során elkészül műfajonként egy-egy cikk, melyek egy online és/vagy nyomtatott suliújságban jelennek meg. A közösen elkészített kiadványba képzeletbeli és valós interjúk, hírek, tudósítások, riportok kerülnek, amelyeket képekkel, apróhirdetésekkel, reklámokkal színesítünk. Munkánkat MS PowerPoint, Paint rajzolóprogram, LearningApps alkalmazások, Class Dojo, Teammaker, a Google fordító, Microsoft Publisher, Scribble, online szótárak, interaktív tábla, számítógép, projektor és fényképezőgép használata segíti.

Zárás: rendhagyó „újságbemutató”a meghívott vendégeknek (tanárok, diáktársak).

Tartalmi követelmények

Kerettantervek az általános iskolák számára 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelete, 2. melléklete, 5–8. évfolyam alapján

  • Magyar nyelvtan: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása; Olvasás, szövegértés; Írás, fogalmazás; Helyesírás
  • Magyar irodalom: A média kifejezőeszközei (2); A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése; A média társadalmi szerepe, használata; A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése;
  • Történelem: Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság, A média társadalmi szerepe, használata. Reklám és hír a hagyományos és az új médiában
  • Angol nyelv: Hallott szöveg értése; Összefüggő beszéd; Olvasott szöveg értése, Célnyelvi kultúra
  • Informatika: Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása; Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés; Infokommunikáció, Interaktív anyagok, bemutatók készítése, Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának tervezése és megvalósítása csoportmunkában.
     

Tanulási célok/tanulási eredmények

Informatika: Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett dokumentum készítése. Digitális képek alakítása, formázása. Adatbevitel, javítás, másolás. Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése. A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; önálló és kritikus attitűd fejlesztése.


Nyelvtan: A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elektronikus szövegekben. A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése. Kritikai gondolkodás fejlesztése: tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képességének fejlesztése. A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása. Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás (hír, interjú, riport, tudósítás). A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő helyesírás értelem tükröztető szerepének értelmezése.


Irodalom: Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése. A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása. Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése.


Angol: Hallott és olvasott szöveg értése: az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése; az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szövegekben; az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése; az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése. A megszerzett készség kreatív használata az olvasott szövegek megértéshez, értelmezéséhez; tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról. Az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt.


Történelem: A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. A „naiv fogyasztói” szemlélet átértékelése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése.

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Hogyan tudunk olvasni a sorok között?
Projekt-szintű kérdés: Mit tudunk a sajtószövegekről? Mit jelent a publicisztika?
Tartalmi kérdések: Mi jellemzi a tömegkommunikáció fogalmát? Mi a jó hír alapja? Miben különbözik egymástól a tudósítás, a riport és az interjú?