Útkeresők a Római Birodalomban

Célcsoport: 9-9. évfolyam

rövid leírás

A Római Birodalommal kapcsolatos történelmi és irodalmi ismereteket komplex módon feldolgozó, digitális eszközökkel támogatott oktatási projekt. 

részletes ismertető

Az Útkeresők a Római Birodalomban történelmi-irodalmi fókuszú projekt, amely a 2018-as Digitális Témahéten valósult meg Kerek Roland és Mezei Mónika vezetésével. Célja, hogy a diákok egymással szorosan együttműködve mélyebben megismerjék a 3. századi Római Birodalom hanyatló császárkorának mindennapjait, az emberek élet- és gondolkodásmódját a birodalom különféle lakói bőrébe bújva, akik más-más módon viszonyulnak az új valláshoz, a kereszténységhez. A diákok kreatív írás keretében felépítik a római karaktereket, háttértörténetet találnak ki hozzájuk, és online útvonaltervezők (Google Térképek, Omnes Viae) segítségével elküldik őket Mediolanumba (a mai Milánóba) különféle indokkal. Utazásukról útinaplót készítenek, melyhez Time Graphics-idővonal is kapcsolódik. A karakterekről és szűkebb környezetükről rajzok születnek, melyeket a tanulók beszkennelnek. Ezeket a képi és szöveges anyagokat feltöltik egy online faliújságra a Padleten, végül pedig a szereplő bőrébe bújva mobilos videóban összegzik tapasztalataikat. A projekt végére két fő produktum készül el: egy rendkívül információgazdag Padlet, valamint egy rövid videó. A projekt elindításához szükséges előzetes tudást Mentimeter segítségével mérjük fel, és ezt követően is fontos szerephez jutnak az értékelés formatív módszerei, így az ellenőrző listák, a tanulási naplók és a kitűzők. Szummatív értékelést a kilépőkártya és az ellenőrző listák összessége biztosít. A sikeres megvalósítás kulcsa a munka részekre osztása a csoporton belül, a vállalt feladat elvégzése a kijelölt és megbeszélt kereteken belül, a pontos időkezelés, valamint természetesen a szóban forgó korról és műfajokról való előzetes tudás kreatív alkalmazása. 

A projekt pedagógiai alapjai

Szükséges előismeret és készségek

Szükséges előismeretek

 • a Római Birodalom utolsó évszázadainak jellemzői
 • a kereszténység kialakulása, főbb tanításai
 • római életmód
 • a Biblia, azon belül az Újszövetség ismerete (részletek)
 • Henryk Sienkiewicz Quo vadis című regényének részletei

Készségek

 • információ-visszakereső olvasás
 • a globális megértést segítő olvasás
 • az interneten való alapvető tájékozódás
 • alapvető gépelési képesség
 • csoportmunka szabályainak elfogadása
 • képi illusztráció alkotása szöveg alapján
 • saját és mások munkájára való reflektálási képesség
 • kreatív szövegalkotás rögzített szempontok alapján
 • internetes térképhasználat
 • videófelvevő és -vágó eszköz használata
 • szóbeli összefoglalás készsége

 

Tartalmi követelmények

A projekt a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciák közül elsősorban a következőkhöz kapcsolódik:

 • anyanyelvi kommunikáció
 • digitális kompetencia
 • szociális és állampolgári kompetencia
 • esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
 • a hatékony, önálló tanulás

A NAT műveltségi területei közül a projekt szempontjából a legrelevánsabbak:

 • magyar nyelv és irodalom
 • digitális kultúra
 • vizuális kultúra
 • informatika

A projekt nagyrészt a magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem egyes kerettantervi moduljaihoz illeszkedik, de a fent felsorolt további három tantárgy témáit is érinti.

Kerettantervi kapcsolódás:

Magyar nyelv és irodalom: A Biblia mint kulturális kód

Történelem: A római civilizáció; A kereszténység kezdete

A diákok megismerkednek:

 • a római kori névadási, étkezési, öltözködési szokásokkal, utóbbi alapján rajzot készítenek,
 • különféle római kori lakóhelyekkel (domus, villa), melyekhez szintén illusztrációt készítenek,
 • az Újszövetség fontos szövegeivel, és összefüggésbe hozzák ezeket karakterük személyiségével, történetével,
 • Henryk Sienkiewicz Quo vadis című regényének részletével, amely egy keresztény katakombában játszódik a Nero uralkodása alatti nagy római tűzvész alatt.

A fentiek alapján a következő tartalmi elemek megjelenítése a cél:

 • Kreatív írásgyakorlat keretében:
  • egy karakter kiválasztása a hét megadott lehetőség közül (bővebben erről ld. A projekt menete részt),
  • az adott római kori karakter jellemének, élettörténetének felépítése,
  • a karakter családi és baráti kapcsolatainak feltárása,
  • a karakter lakhelyének és közvetlen környezetének a leírása,
  • levél írása a karakter barátjának a karakter kereszténységhez fűződő kapcsolatáról és arról, miért kell Mediolanumba (Milánóba) utaznia,
  • útinapló készítése egy digitális idővonalon (Time Graphics),
  • a választott saját és két másik karakter részvételével dialógus írása, amely egy keresztény katakombában játszódik.
 • Térképek és megfelelő honlapok segítségével a karakter útjának megtervezése lakhelyétől Mediolanumig (Milánóig).
 • Videó készítése, melyben a karakterek bőrébe bújva a diákok körkérdésekre válaszolnak a hét folyamán felépített jellemzések és történetek alapján.

 

Tanulási célok/Tanulási eredmények

 • a csoportmunka szabályainak elfogadása
 • empátia fejlesztése
 • időmenedzselés képességének fejlesztése
 • hatékony internetes keresés
 • reflektálási képesség a saját és mások munkájára
 • szerepjáték kipróbálása
 • különböző műfajok stílusának művelése (napló, levél, dialógus)
 • makro- és mikrotörténelem összeillesztése

 

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés

Melyik út a miénk? Milyen hatással vannak az egyéni sorsra a világban zajló események?

Projektszintű kérdések

Hogyan határozza meg az egyén életét társadalmi hovatartozása a Római Birodalom korában?

Hogyan hatnak életünkre a történelmi események (mint például államunk hanyatlása)?

Mit tudunk a római kori emberek életéről? (Hogyan öltözködtek, utaztak, hol laktak?)

Hogyan befolyásolhatja az ember gondolkodását egy újonnan kialakult értékrend (mint például a kereszténység terjedése a Római Birodalomban)?

Tartalmi kérdések

Milyen volt a kereszténység helyzete az üldözés korában?

Miért tudott mégis annyira elterjedni?

Értékelés

A projektmunka megkezdése előtt létrehozunk és az okostévén kivetítünk egy Mentimeter-kérdést: Hogyan élhettek az emberek a 3. században a Római Birodalom különböző részein? A diákok csoportokban válaszolnak okostelefonok segítségével, ezzel összegyűjtjük és megbeszéljük az előzetes tudást.

Ezt követően a diákok megismerkednek a projekt témájával és szerepjátékos, kreatív írásos jellegével, valamint azzal, hogy munkájuk során a csoport Google Classroom-falára feltöltött ellenőrző listák segítségével követhetik nyomon a projekt összetevőinek elkészültét, minőségét. Ellenőrző listát a munka során a következő projektelemekhez kapnak:

 • A karakter jellemzése
 • A karakter szűkebb és tágabb környezete
 • A karakter egy tipikus napja
 • A nagy utazás (Mediolanumba), vagyis az Útinapló és az idővonal elkészítése
 • Mások munkájának értékelése, kommentálása
 • Beszélgetés a katakombában

A tanulók minden projektszakasz végeztével tanulásinapló-bejegyzést írnak egyénileg, előre kapott kérdéskezdeményekkel. A naplóbejegyzést Classroom-feladatként kell megoldaniuk és beküldeniük. Az utolsó szakaszhoz tartozó bejegyzés hosszabb és összetettebb, hiszen a teljes projektre visszatekintő kilépőkártyaként szolgál. (Fontos megjegyeznünk, hogy a projekt létrehozásának és megvalósításának az apropója a Digitális Témahét volt, ezért tartalmazzák a tanulásinapló-sablonok a „DTH 2018” címrészt. A projektet eredetileg ötnaposra terveztük; a naplóbejegyzés sablonokat ennek megfelelően első, második stb. napként neveztük. Egy-egy napnak ebben a projekttervben egy-egy szakasz felel meg.)

Az első kivételével mindegyik projektszakasz elején a csoportok a padletjükre vagy más hasonló felületre digitális kitűzőket (badge-eket) kapnak annak megfelelően, hogy az előző szakaszbeli feladatmegoldásaik milyen szempontból kiemelkedőek. A projekt során használt kitűzők: Forgatókönyvíró, GPS-guru, Humorzsák, Időutazó, Janus Indianus, Kritikus, Lakberendező, Levelező, Mesélő, Naplóíró, Névadó, Nyomozó, Öltöztető, Pszichológus, Rajzoló, Reflektáló, Szakács, Tájépítész, Teológus, Tervező.

A kitűzőket tartalmazó Drive-mappa elérési útvonala: itt.

A projekt végeztével összegezzük a csoportok minden munkájának és produktumának az eredményét, amely összegzés során a következőket vesszük figyelembe:

 1. Padlet – ellenőrző lista
 2. A napi tanulásinapló-bejegyzések színvonala
 3. A társpadletek negyedik napon történő kommentelése, illetve az ezekre adott válasz
 4. Az utolsó napi videó minősége
 5. A csoportmunka minősége

A projekthez szükséges anyagok és eszközök

Technológia – hardver

 • laptop vagy asztali számítógép
 • okostévé vagy kivetítő
 • okostelefon
 • internet-hozzáférés
 • szkenner

Technológia – szoftver

eszköz

útvonal

leírás, felhasználás

Fényképek → Egyéni videó zenével (Windows 10)

(számítógépes alkalmazás)

A videóproduktum létrehozására a Windows 10 egyes verzióiban található egyszerű videószerkesztőt is használhatjuk.

Google Classroom vagy más hasonló rendszer

Google Classroom

A Google Classroom (Tanterem) alkalmazás közös kommunikációs felület, a tanulási naplók kiosztására és beszedésére, valamint az ellenőrző listák megosztására használjuk.

Google Drive

Google Drive

Google-dokumentumokként itt készülnek a tanulásinapló-sablonok és az ellenőrző listák.

Google Térképek

Google Maps

Az útvonal térképes tervezésére használjuk.

Mentimeter

Mentimeter

Prezentációkészítő eszköz, amelynek segítségével megjeleníthetjük a közönség azonnali válaszait. Ebben a projektben az előzetes tudás felmérésére használjuk.

Omnes Viae

Omnes Viae

Ókori római útvonaltervező, amelyet egy holland történész készített. A karakterek utazásának térképes tervezéséhez használjuk.

Padlet

Padlet

Digitális parafatábla. Ebben a projektben ezen a felületen osztjuk meg a csoportokkal a feladatokat, a diákok ide töltik fel produktumaik jó részét.

Megjegyzés: a Padlet ingyenes verziójában 8 különböző táblát készíthetünk, ami éppen megfelel ehhez a projekthez: az egyik táblát próbapadletnek használhatjuk, a többit megoszthatjuk az egyes csoportok tagjaival. Figyeljünk a láthatóság és a szerkeszthetőség beállításaira!

Time Graphics

Time Graphics

Sokoldalúan személyre szabható idővonalkészítő eszköz. A projektben szereplő karakterek utazását jelenítik meg vele a diákok.

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Ingyenesen letölthető, szabad felhasználású képek tára.

Nyomtatott források és eszközök

 • Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 9. II. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2013. (A Biblia világa. A középkor irodalmából. A reneszánsz irodalmából.)
 • Szent Biblia
 • Henryk Sienkiewicz: Quo vadis