A Day in the Life

Célcsoport: 1-4. évfolyam

rövid leírás

Az óraterv két, összefüggő foglalkozás keretében, a digitális kompetencia fejlesztését előtérbe helyezve támogatja a napirend angol nyelven való készségszintű elsajátítását.

részletes ismertető

Az „A Day in the Life” c. óra célja a napi tevékenységekkel kapcsolatos szókincs új nyelvtani környezetbe való ágyazása. A foglalkozások során a tanulók megtanulják egy személy napirendjét bemutatni egyes szám 3. személyben. Az angol egyszerű jelen idő (Simple Present Tense) és az E/3. sz. igevégződés (-s) kerül a fókuszba. Frontális, egyéni és csoportmunkában zajlik a tanóra. A digitális eszközök az óramenet során segítik az ismétlést, felidézést, a felismerést, rávezetést, összegzést. Az előző óra anyagának ismétlését LearningApps feladat, az új ismeret feldolgozását egy YouTube-videóhoz kapcsolódó Kahoot!-kvíz és PowerPoint-előadás segíti. A diákok életkori sajátosságainak megfelelő videóválasztás és a digitális eszközök használata motiválttá teszik a tanulókat az órai tevékenységekben való részvétel során.

Az óra/foglalkozás cél- és feladatrendszere

Fejlesztendő attitűdök, készségek, képességek

  • Figyelem, koncentráció;
  • Emlékezet: bevésés, megőrzés, felidézés;
  • Gondolkodási műveletek: analízis, összefüggés-kezelés;
  • Kommunikációs képességek: beszédkészség, olvasott szöveg értése;
  • Szociális képességek: szociális alkalmazkodás, együttműködési készség;
  • Tanulási-önszabályozási képességek: önellenőrzés, irányított tanulás (együttműködés a pedagógussal, társakkal).

Elsajátítandó ismeretek

Nyelvtan: a Present Simple Tense használata E/3-ben; szókincs: napi rutintevékenységek

Elérendő fejlesztési szint, tudásszint

Cél a napi tevékenységek leírása, ehhez kapcsolódó igék elsajátítása és gyakorlása mind szóban, mind írásban (KER-szintben nem mérhető).

Eszközigény

Technológia – hardver

tanulói tabletek vagy okostelefonok, számítógép interneteléréssel, projektor

Technológia – szoftver

internetelérés, QR-kód-olvasó (pl. QR Code Reader), PowerPoint

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Fóti Nóra: Daily routine verbs (LearningApps)

Fóti Nóra: Darth Vader’s Mornings

Fóti Nóra: A Day in the Life (Mentimeter)

Fóti Nóra: Daily Routine (Star Wars) (LearningApps)

Ace Cosplay (feltöltő): Day in the Life of a Stormtrooper (YouTube)

Fóti Nóra: Day in the Life of a Stormtrooper (edpuzzle)

Random Student Generator

Fóti Nóra: Garfield’s Day (Kahoot!)

thecreativeclass (feltöltő): Mr. Bean Daily Routines

Nyomtatott források és eszközök