A home where your heart is – Különleges épületek, ideális otthonok

Célcsoport: 9-11. évfolyam

rövid leírás

Különleges lakóhelyek jellemzése, az ideálisnak tekinthető lakóhely, otthon tanulói együttműködésben történő megtervezése teremti meg az angol nyelven megvalósuló tevékenységsor színterét. A két tanórára szóló óraterv feladatai, módszerei és fejlesztési céljai messze túlmutatnak a hagyományos óraszervezés lehetőségein, a tanulók szaktárgyi tudásának és kompetenciáinak széles körű fejlesztésére kínálnak lehetőséget a hétköznapi élethez szorosan kapcsolódó és motiváló témaválasztással, feladatkijelöléssel. 

részletes ismertető

Az óra célja a témához kapcsolódó, korábban elsajátított ismeretek felelevenítése és begyakorlása, az idegen nyelv, a tanulói készségek, köztük az IKT-eszközök alkalmazásának változatos, különböző környezetben történő használata és fejlesztése, továbbá a tanulói motiváció elősegítése. 

A tanulók különböző munkaszervezési formákban dolgoznak, ezáltal egyszerre több kompetenciájuk is fejleszthető. A csoportmunka keretében felelősséget vállalnak saját és társaik munkájáért, együttműködnek, érvelnek és alkotnak. A feldolgozott témakör érettségi követelmény, magának az órának egyik fontos célja a témakör elemeinek izgalmas, motiváló bemutatása. Az óra során minden idegen nyelvi készség fejlesztésre sor kerül valamilyen formában.  

Olyan felületekkel és alkalmazásokkal ismerkedhetnek meg a tanulók, melyeket a későbbiek során is használhatnak. Az órán tanári számítógép, kivetítő, tabletek és okostelefonok alkalmazására kerül sor. Az tanári számítógépet a videó kivetítésén túl, alkalmazások futtatására is használja a pedagógus (Tricider, Mentimeter, Redmenta stb.). A tableteket, illetve az okostelefonokat az adott feladat típusától függően, a tanulók egyéni, páros és csoportos munkaformában használják. 

Eredményként a szaktárgyi célok teljesülésén túl a tanulói motiváció elősegítése várható elsősorban. Azzal, hogy érdekes témák feldolgozására van lehetőség, ösztönözni lehet a diákokat arra, hogy ne csak az iskolán belül, a tanítási órákon használják az idegen nyelvet, hanem szívesen kommunikáljanak az iskola területén kívül is. Az órának az önálló tanulás ösztönzése és támogatása is célja. Értékelésként a játékosítás elemei is előkerülnek. Feladatokat kell megoldani (például szókincs fejlesztése, szövegértés, írásbeli és szóbeli feladatok), de pontokat lehet szerezni órai munkával, szorgalmi feladatokkal is. Ez az értékelési forma elősegíti a differenciálást is. Az órai munka és a házi feladatok megoldása során csak ingyenes felületeket, egyszerű eszközöket használnak a tanulók. 

Az óra/foglalkozás cél- és feladatrendszere

Fejlesztendő attitűdök, készségek, képességek

idegen nyelvi készségek (elsősorban a hallott szöveg értése és szövegalkotás), kifejezőkészség és érvelés, digitális kompetencia, felelősségvállalás, vitakészség, problémamegoldás, hiteles információ gyűjtése, a lényeges és lényegtelen megkülönböztetése

Elsajátítandó ismeretek

lakóhely és épületek leírásával, a vélemény nyilvánításával, helyleírással, meggyőzéssel és együttműködéssel kapcsolatos nyelvi formák és szókincs bővítése

Elérendő fejlesztési szint, tudásszint

az idegen nyelvi készségek széles körben (elsősorban a halott szöveg értése és szövegalkotás) történő fejlesztése a B1–B2 szint között

Eszközigény

Technológia – hardver

tanári számítógép, hangszóró, projektor (tanár), vetítővászon vagy interaktív tábla/panel; tablet/okostelefon/laptop – ideális esetben tanulónként, de legalább páronként egy –, internetelérés

Technológia – szoftver

Moviemaker (vagy más videóvágó szoftver) a videó megvágásához, médialejátszó, Office (Word, PowerPoint), böngészőszoftver

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Google Classroom

Google Drive

Mentimeter

Redmenta

tricider

A hallott szöveg értése feladathoz az eredeti videó itt érhető el: 10 Strangest Buildings In The World – a videót moviemakerrel szerkesztettem

Nyomtatott források és eszközök

tanulói füzet, csomagolópapír, írószer, vastag filc, Blu Tack, kréta, tábla