A világ érzékelése micro:bittel

Célcsoport: 5-12. évfolyam

rövid leírás

A tematikus terv, illetve a hozzá tartozó, a kódolás alapjaival már tisztában lévő diákok kezébe adható tevékenységkártyák segítségével a diákok lépésről-lépésre megismerhetik a micro:bit belső szenzorainak működését és megtanulhatják programozásukat. Felhasználásukkal lehetőségük nyílik a mindennapi életben működő modellek készítésére. 

részletes ismertető

A pedagógiai terv, illetve a mellékletét képező tevékenységkártyák könnyen használható eszközt kínálnak az algoritmikus gondolkodás fejlesztését, a programozás tanítását célul kitűző pedagógusok számára. A kártyák a micro:bit érzékelőinek megismeréséhez és programozásához adnak segítséget. A diák az önálló tanulás során a kártya kihívásának magyarázata alapján elkészíti a kódot. Futtatja azt, és értékeli, hogy a futási eredmény megfelel-e az adott feladatnak, kihívásnak. Ha nem, a mintakód alapján hibakeresést végez. Az önálló kihívásokkal is egyedül próbálkozik, ha elakad, a kártya hátoldalán talál megoldást, vagy társaitól, illetve a tanárától kérhet útmutatást. A saját kód bemutatása során értékeli a munkáját, illetve társaitól és a tanártól is kap szóbeli visszajelzést, értékelést. 

A tematikus tervet alkalmazó tanárok a hagyományostól eltérő szerepbe kerülnek, a foglalkozások túlnyomó részében nem ők adják át közvetlenül az ismereteket, a tanulók általában jól elboldogulnak nélkülük. Az órákon van módjuk megfigyelni, kérdésekkel segíteni tanulóik gondolkodását, kreativitását. Jóval nagyobb figyelmet tudnak fordítani a tanulási folyamat támogatására, a tanulói tevékenység, a tanulási és a fejlesztés folyamat átfogó értékelésére. 

A tevékenységkártyák esztétikus kialakítása, logikus, kövezetes elrendezése és nagy körültekintéssel összeállított tartalma minden bizonnyal elnyeri a tanulók és a tanárok tetszését is. A kártyák szerkezete mintául szolgálhat további témakörökhöz tartozó anyagok kidolgozásához is. 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

Adott informatikai környezet tudatos használata. A problémamegoldás lépéseinek ismerete. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek ismerete. Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában. Csoporttevékenységben való részvétel. Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, végrehajtása.

A tematikus tervben visszatérő elem a feladatkártyákon szereplő tevékenységek elvégzése. A tevékenységekhez kapcsolódó pedagógiai célok:

A szöveg értelmezése, az elsajátított ismeretek szóbeli megosztása fejlesztheti az anyanyelvi kompetenciát, az angol nyelvi utasítások használata az idegennyelvi kompetenciát. A kódolás során fejlődik az algoritmikus és a kritikai gondolkodás. A számítógép és a micro:bit kezelése a digitális kompetenciát fejleszti.

A kártyák használata épít a tanulók belső motivációjára, felelősségére, és hatással van időbeosztásuk, önszabályozásuk képességére. A tanulók a kihívások teljesítése során sikerélményhez jutnak, ez jelentős motivációt jelent a további ismeretek megszerzéséhez. Fejlődik az önálló tanulás képessége. A kártyák használatával kialakulhat a tanulók közötti tapasztalatcsere. A gyerekek büszkék arra, ha önállóan fedezhetnek fel valamit, megszerzett tudásukat szívesen adják át társaiknak, így fejlődik szociális kompetenciájuk. A kártyák utolsó feladata arra buzdít, hogy a tanulók a frissen tanultak segítségével új programot írjanak, így fejlődik kezdeményezőképességük, kreativitásuk.

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei

A tanulási-tanítási egység az éves fejlesztési folyamat bármely szakaszában használható, előzetesen szükséges a programozási alapismeretek elsajátítása. Jó, ha rendelkezésre állnak az „Ismerkedj a kódolással” tematikus tervhez kapcsolódó kezdő kihíváskártyák, ezek segítségével könnyen utána lehet nézni a korábbi ismereteknek.

Tantárgyi kapcsolatok: matematika, magyar nyelv, angol nyelv, vizuális kultúra, ének-zene

Az ellenőrzés-értékelés tervei

A tanulási folyamatban a tanuló a kártyák alapján önállóan tud haladni, ha igényli, tanárától vagy társaitól kérhet segítséget. A tanuló az önálló tanulás során a kártya kihívásának mintamegoldása alapján elkészíti a programkódot. Futtatja a programot és értékeli, hogy a futási eredmény megfelel-e a kihívásnak. Ha nem, a mintakód alapján hibakeresést végez. A kész futó programot bemutatja a tanárnak. Az önálló kihívásokkal is egyedül próbálkozik. Ha elakad, a kártya hátoldalán talál megoldást vagy társaitól, illetve a tanártól kér útmutatást. A saját kód bemutatása során értékeli munkáját, társaitól, valamint a tanártól kap szóbeli visszajelzést.

A tematikus tervet alkalmazó tanárok a hagyományostól eltérő szerepbe kerülnek: a foglalkozások túlnyomó részében nem ők adják át az ismereteket, a tanulók általában jól elboldogulnak nélkülük. A foglalkozásokon van módjuk megfigyelni, kérdésekkel segíteni tanulóik gondolkodását, kreativitását. A tanár irányított kérdései értékelik a tanuló kritikai gondolkodását, és rávilágítanak arra, hogyan képes a hasonlóságok, törvényszerűségek önálló vagy irányított felismerésére, következtetések levonására. Ez lehetőséget nyújt a tehetség felismerésére, a hiányosságok pótlására.

A tanulási folyamat kézzel fogható bizonyítékai az elkészült, jól működő programkódok, modellek.

Eszközigény

Technológia – hardver: Tanulónként egy micro:bit mikrokontroller, USB kábel, számítógép, lehetőség szerint elemtartó. A 2. 3. 6. 7. és 8. foglalkozáson a mikrokontroller hanglejátszási funkcióját is használják a diákok, így tanulónként fülhallgatóra vagy hangszóróra/berregőre van szükség, melyeket két krokodilcsipesszel lehet a micro:bithez kapcsolni.

Technológia – alkalmazások: Makecode for micro:bit app/Microsoft store (vagy makecode.microbit.org online alkalmazás)

Nyomtatott források és eszközök

A/5 méretű feladatkártyák a tanulók számára (laminálással tartóssá tehető).

A 3. foglalkozáson az üdvözlőkártya elkészítéséhez tanulónként 1 db vastagabb A4-es rajzlapra van szükség.

A 7. és a 8. foglalkozáson interaktív állatkát programoznak a diákok, melynek elkészítéséhez papírhengerekre (vécépapír-guriga), ollóra és ragasztóra van szükség.

Az 5. foglalkozáson tanulónként különböző erősségű mágnesekre van szükség, lehet használni a hanglejátszáshoz használatos hangszórókat, hűtőmágnest, iránytűt, a fizika szertár mágneseit.