Rajzfilmkészítők

Célcsoport: 0-0. évfolyam

rövid leírás

A projekt a Digitális Témahét program keretében is díjazott tanulási folyamatot ír le, amelynek megvalósítására bátran vállalkozhatnak az óvodapedagógusok is. A digitális munkarend során (szülők bevonásával) is megvalósítható projekt animációkészítésre épülő alkotókészséget fejleszt.

részletes ismertető

A projekt célja a digitális technológia és a média tudatos és alkotó használatára nevelés, kiemelten foglalkozva a valóságos vagy mesebeli/szerkesztett elemekkel. A foglalkozásokon első lépésben – szülői segítséggel – felmérjük a gyermekek tévéhasználati szokásait, megismerkedünk a korhatárbesorolások fogalmával, jelöléseivel és értelmezésükkel, az igaz és hamis tartalmak megkülönböztetésével a reklámokban. Bővítjük ismereteinket a digitális világgal kapcsolatosan, végül összegezzük a legfontosabb szempontokat, amelyekre figyelmet kell fordítani a médiahasználat során (képernyőidő, korhatár stb.). Ezt követően a gyermekek maguk is filmkészítőkké válnak. Megismerkednek az animációkészítés alapjaival, majd rajzaik digitalizálását követően, félig irányított beszédalkotással történeteket alkotnak, amelyeket a Stop Motion technikával rögzítünk. Végül legóelemek mozgatásával elkészítjük az animációkat, melyekhez énekes hangfelvételek is alkotunk. A filmek visszanézése során az értékelésre is nagy hangsúlyt fektettünk, az önértékeléstől a társértékelésig.

A projekt pedagógiai alapjai

Szükséges előismeret és készségek

A megvalósításhoz főként a pedagógus tudásának, jártasságának kell megfelelőnek lennie. Gondolok itt olyan készségekre, mint a lapolvasó, tabletek, számítógép, projektor, mobiltelefon, Bee-Bot használata és a hozzájuk tartozó szoftverek ismerete.

A gyermekek életkoruktól elvárható készségekkel kell, hogy rendelkezzenek: helyes eszközhasználat, matematikai jártasság, kreativitás, szociális érettség stb.

Tartalmi követelmények

A korhatárbesorolások értelmezése. Igaz és hamis tartalmak megkülönböztetése a reklámokban. Ismeretek bővítése a digitális világgal kapcsolatosan. Valós és hamis tartalmak megkülönböztetése. Csoportokban ábrázoló tevékenységek, majd ezek digitalizálása. Technikák kombinálása. Képek időrendbe sorolása. A filmkészítés folyamatának megismerése. Filmkészítés képsorokból. Szereplési kedv felébresztése. Hanganyag készítése, hangrögzítés, ismert dalok felelevenítése. Bee-Bot használata és a hozzá tartozó pálya elkészítése. Útirányok megtervezése, követése, meséléssel kísérve. Rajzprogramok használata tableten. Digitális alkotások készítése. Skratch program használatának felelevenítése és bővítése. Téri irányok gyakorlása. Skottie Go! Basic társasjáték gyakorlása. Együttműködésre törekvés, közös kódalkotás. Matematikai műveletek végzése. Akadálypálya teljesítése, nagymozgások gyakorlása. Biztonságos eszközhasználat. Mozgások rögzítése digitális eszközzel.

Tanulási célok/Tanulási eredmények

Értelmi: matematikai készségek fejlesztése (számlálás, mennyiségi következtetés, műveletvégzés); térlátás, térbeli viszonyok észlelése; figyelem; logikus gondolkodás; problémamegoldó készség; algoritmikus gondolkodás; fantázia, képi kifejezőkészség fejlesztése; digitális eszközök adta lehetőségek értelmezése.

Szociális: feladattartás, feladattudat, türelem, együttműködés, segítőkészség, egymás elfogadása, valós tartalmak felismerése, felelősségteljes digitáliseszköz-használat.

Kommunikációs: téri irányok gyakorlása, kulturált beszélgetés alakítása, egymás meghallgatása, szövegalkotás.

Testi: szem-kéz koordináció fejlesztése, nagymozgások, kitartás, erőnlét.

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Minden igaz, ami a tv-ben, mobilon látható?

Projektszintű kérdés: Hogyan készülnek a filmek, rajzfilmek, animációk, reklámok?

Tartalmi kérdések:

  • Milyen módon lehet a képeket digitalizálni?
  • Készülhet rajzainkból és játékainkból film?
  • Hogyan rajzolhatunk tableten?
  • Milyen mozgásokat határozhatunk meg programozással?
  • Kik dolgoznak a film elkészítésén?

 

Az értékelés időrendje

A projektmunka megkezdése előtt

Beszélgetőkör, kérdés-felelet módszer segítségével felmértük a gyermekek ismereteit. Térbeli mozgásra épülő drámajátékkal szemléltettük az eredményeket, következtetést vontunk le (pl: álljon elém, aki szokott TV-t nézni, mögém, aki nem).

Mialatt a tanulók a projekten dolgoznak, és feladatokat végeznek

A folyamatos motiválás érdekében egyéni értékelést alkalmaztunk. A projekt folyamán építő jellegű kritikákat is megfogalmaztunk, a munkák eredményességének növelése érdekében. Kértük, segítsék egymást ötleteikkel és véleményezzék saját munkájukat is.

A projektmunka befejeztével

Az elkészült munka közös értékelése. Véleményalkotás gyakorlása.

Javasolt szempontok az értékeléshez (amelyeket a gyerekek is kiegészítettek) a projekt végén:

- Rajzok kidolgozottsága: Mi tetszik benne?

- Történet és szereplők mozgatásának összhangja.

- Mit csinálnál másképp?

- Milyen ötleteket szeretnétek még megvalósítani?

- Melyik volt a legélethűbb és legrészletesebb kisfilm?

- Kivel volt legjobb együtt dolgozni és miért?

- Mi volt nehézség a projekt közben?

Értékelési összefoglaló

A projekt megvalósítása alatt a gyermekek folyamatos visszajelzést kaptak, leginkább a pedagógusoktól, de az elkészült munkákat a gyermekek egymás között is értékelni tudták. Igyekeztünk példát mutatni az építő jellegű értékelések megfogalmazásával. A projekt megvalósítása alatt, két pedagógus egy időben foglalkozott a gyermekekkel, a folyamatos visszajelzés és felügyelet érdekében.

Az aktuális munkákat folyamatosan kivetítettük projektor segítségével a tevékenykedés ideje alatt, ezáltal is motiválva őket a további feladatvégzésre.

Az elkészült „filmeket” közösen értékeltük, és megbeszéltük a fejlesztési lehetőségeket.

A tabletekkel kapcsolatban a közös eszközhasználatot preferáltuk, így egymást tudták segíteni a gyermekek. Az együtt dolgozó gyermekeket pedig a pedagógus tudta értékelni és irányítani.

A Scottie Go! alkalmazás azonnali visszajelzést ad a felhasználók részére. A pedagógus emellett apróbb segítségnyújtással, magyarázattal tudja rávezetni a helyes megoldásra a gyermekeket.

A Bee-Bot használatánál szintén a pedagógus értékelt, illetve a gyerekek is egymást (társértékelés).

Indirekt módon, otthoni környezetben a szülők is tudták értékelni gyermekeik munkáját. A csoport zárt Facebook-felületén folyamatosan publikáltuk az aznapi eredményeket. Mire a gyermekek hazaértek, szüleik látták az elkészült munkákat. Ennek köszönhetően otthon is feleleveníthették a „tanultakat”, sőt ez otthoni munkára is ösztönözte a gyermekeket.

Terveink közt szerepel, hogy az elkészült alkotásokat más óvodás csoportoknak is megmutassuk, véleményezés céljából.

Eszközök

Technológia – hardver

laptop, lapolvasó, telefon, hangszóró, projektor, tablet, Scottie Go! társasjáték, Bee-Bot

Technológia – szoftver

PowerPoint, HP DeskJet lapolvasó, Sony Vegas, Windows Media Player

 

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Making of Jurassic World in Oahu & Kauai, Hawaii

Making of The Bear and The Hare

Nyomtatott források és eszközök

Forrai Katalin: Ének az óvodában. Budapest, 2017. Móra Kiadó