Seholország

Célcsoport: 10-10. évfolyam

rövid leírás

A történelmi-irodalmi témájú projekt célja, hogy a diákok csoportokban dolgozva digitális eszközök segítségével egy virtuális világot: egy utópiát vagy disztópiát építsenek fel, megalkotva annak történelmi, földrajzi, vizuális és egyéb struktúráját.

részletes ismertető

A projekt során a tanulók azon tudáselemeiket mozgósítják, amelyek a különféle államelméletekhez, a felvilágosodás során megfogalmazott, és azóta is a demokrácia alapját képező emberi jogok fogalmához, Voltaire Candide-jének, Defoe Robinsonjának, Swift Gulliverjének és Orwell 1984-ének olvasási tapasztalatához kötődnek.

A tanulók által elképzelt világ az általuk elkészített wikiszócikkeken keresztül válik hozzáférhetővé a PBWorks oldalon. Google Dokumentumban naplót írnak egy kitalált állampolgár egy vagy több napjáról, illetve életrajzot találnak ki ehhez a karakterhez. Kitalált történelmi eseményeket alkotnak a Time Graphics digitális idővonalon, elkészítik a kitalált világ himnuszát, címerét és zászlaját, ez utóbbi kettőt, ha nem digitálisan készítették, beszkennelik, és így jelenítik meg a wikiben. A projekt lezárásaként imázsfilmet készítenek fiktív országukhoz a VideoPad programban, és egy Google Diák prezentációs sablont alkalmazva bemutatják munkájukat nagyon röviden. A diákok a közös csoportmunkát a Trello felületén hangolják össze.

A munka során fontos szerephez jutnak a formatív értékelőeszközök, így a kitűzők, az ellenőrzőlisták és az önreflexiót segítő tanulási napló. A munka végeztével egy összegző értékelő táblázat segítségével értékeli a tanár a diákok munkáját. A sikeres megvalósításhoz elengedhetetlen a csoporton belüli feladatok, szerepek önálló kijelölése, a folyamatos egyeztetés, a korábban tanultak kreatív alkalmazása, valamint az időkeretek kijelölése és betartása. A projekt a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban valósult meg Kerek Roland és Mezei Mónika vezetésével a 2019-es Digitális Témahét keretében.

A projekt pedagógiai alapjai

Szükséges előismeret és készségek

Szükséges előismeretek

 • az utópia, disztópia (ellenutópia, antiutópia) fogalmai
 • különféle államelméletek
 • a felvilágosodás során megfogalmazott és azóta is a demokrácia alapját képező emberi jogok fogalma
 • a reneszánsz és a felvilágosodás utópiafogalma
 • különböző államszervezeti struktúrák, a hatalommegosztás formái
 • a felvilágosodás regényirodalmából Voltaire Candide vagy az optimizmus című regénye
 • Daniel Defoe Robinsonja és Jonathan Swift Gulliver utazásai (szemelvényeken keresztül)
 • az emberi jogok és az utópia/disztópia fogalmaihoz kapcsolódóan George Orwell 1984 című regénye

Készségek

 • alapvető HTML-szerkesztési (vagyis kódolási) ismeret
 • alapvető gépelési képesség
 • kreatív szövegalkotás rögzített szempontok alapján
 • videófelvevő és -vágó eszköz használata
 • szóbeli tömör összefoglaló készség

Tartalmi követelmények

 • A felvilágosodáskori és a 20. századi utópikus/disztópikus irodalmi művekből megismert tudás felhasználása egy képzeletbeli állam vázlatos megalkotása érdekében
 • Az államok kialakulásával kapcsolatos tudás beépítése a képzeletbeli államba
 • Különböző fiktív emberi magatartástípusok, élethelyzetek bemutatása
 • A fentiek alapján a következő tartalmi elemek megjelenítése (nagyrészt) wiki formájában:
  • A kitalált ország történelme
  • A kitalált ország földrajza
  • A kitalált ország államszervezete
  • A kitalált ország állampolgárainak élete
  • A kitalált ország szimbólumai: címere, himnusza, zászlaja
  • A kitalált országról készített imázsfilm

Tanulási célok/Tanulási eredmények

 • A környező világhoz való kritikus viszonyulás erősödése.
 • Az absztrakt, szimbolikus gondolkodás fejlődése.
 • A közös munka alapelveinek lefektetése, elfogadása.
 • A hatékony internetes keresés gyakorlása.
 • A szabálykövetési készség erősítése.
 • A hatékony időmenedzsment gyakorlása.
 • A saját munkára való reflektálási képesség fejlesztése.
 • Az adott szövegműfajnak megfelelő hangnem választásának gyakorlása.

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Mit tartalmazhatnak számunkra a változások?

Projektszintű kérdés: Hogyan működik a legjobb vagy legrosszabb társadalom?

Tartalmi kérdések:

 • Melyek a legfontosabb alkotóelemei az utópiák/disztópiák irodalmi példáiban megjelenő világábrázolásnak?
 • Hogyan kapcsolódnak egymáshoz egyes történelmi események?
 • Hogyan befolyásolja a földrajzi helyzet egy állam kialakulását és működését?
 • Melyek az államszervezet legfőbb intézményei?
 • Mi a hatalmi ágak egymáshoz való viszonya?
 • Milyen hatása van az állami berendezkedésnek a polgárok mindennapi életére?
 • Milyen szimbólumok fejezik ki legjobban egy adott állam legjellemzőbb vonásait?
 • Milyen tartalmi és formai elemek szükségesek egy az államot népszerűsítő propagandafilm megalkotásához?

Eszközigény

Technológia – hardver:

 • laptop
 • asztali számítógép
 • okostévé
 • okostelefon
 • internet-hozzáférés
 • szkenner

Technológia – alkalmazások: 

 

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

Jamendo: ingyenesen letölthető, szabad felhasználású zenék tára.

Pixabay

Wikimedia Commons: ingyenesen letölthető, szabad felhasználású képek tára.

Nyomtatott források és eszközök

Orwell, Gerorge: 1984

Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. I. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2013.

Voltaire: Candide vagy az optimizmus