A görög mitológia, a homéroszi eposzok és a görög líra

Célcsoport: 9-9. évfolyam

rövid leírás

A tematikus terv változatos tanulói tevékenységekre (szóbeli/írásbeli/kreatív-alkotó, egyéni/csoportos, szövegértés/szövegalkotás) építve célozza meg a „görög szellemmel” való ismerkedést, az irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának tudatosítását a tanulókban.

részletes ismertető

A tematikus terv célja, hogy a diákok változatos szövegfeldolgozási módszerekkel ismerjenek meg görög mitológiai történeteket, mitológiai alakokat, hősöket, tapasztalják meg a homéroszi történetmesélés magával ragadó erejét, ismerjék fel a görög kultúra máig tartó hatását.

A tanórákon számos csoportos munkaforma, kooperatív feladat, digitális technológiával támogatott közös alkotótevékenység (pl. filmforgatás, blogírás, képregénykészítés) segíti az együttműködési készség és a felelősségvállalás kialakítását. Az irodalmi művek, műfajok, motívumok és eposzi konvenciók élményszerű befogadása, a szövegekkel való játék során a tanulók megtapasztalhatják saját kreativitásukat, mozgósíthatják képzelőerejüket. Ez támogatja az olvasóvá, tudatos kultúrabefogadóvá nevelést, ezen keresztül pedig a kritikus gondolkodás, az önreflexió, a világgal való nyitott kapcsolat kialakítását.

Az értékelési rendszerben arányosan jelennek meg a kompetenciákra, az ismeretekre és az attitűdökre irányuló mérési szempontok, amelyek a tanulók számára előre ismertek és átláthatók. A fejlesztő visszajelzések között a társak értékelése ugyanúgy szerepet játszik, mint a pedagógusé.

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere

 • az irodalmi műveltség bővítése,
 • a tanulási képesség fejlesztése az önállóság növelésével,
 • fogalmi háló kialakítása – szakkifejezések,
 • a szövegértés gyakorlása,
 • a gondolkodási képesség fejlesztése,
 • a kifejezőkészség fejlesztése,
 • a digitális kompetencia gazdagítása,
 • jegyzetelés, kiemelés, súlypontozás gyakorlása,
 • együttműködés, kommunikáció.

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei

Előzmény: Szövegvilágok – általános bevezetés az irodalmi szövegek világába

Következő téma: Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma

Tantárgyi kapcsolatok: vizuális kultúra, történelem, földrajz, etika

Az ellenőrzés-értékelés tervei

A 12 tanóra során komplex értékelési rendszer működött. A tanulók egyéni és csoportos munkáját is értékeltem a következő szempontok alapján:

1. Tanulói prezentáció a görög istenekről (1. és 2. óra)

A feladatot még a görög irodalomról szóló tanulmányok megkezdése előtt adtam ki, hogy az első órán már tudjuk ezek alapján tanulni az isteneket. Elvárás volt egy görög isten bemutatása a származása, születése, családtagjai, isteni szerepköre, jelképei, más istenekkel való kapcsolatai, története(i) segítségével. A bemutatók értékelése az előbbi szempontok teljesülése alapján történt, továbbá az elkészült ppt-k minősége (olvashatóság, vázlatjelleg, képválasztás, elrendezés) is szempont volt. A diákok önkéntes alapon vállalhatták a feladatot. Az igényes munkákat jeles érdemjeggyel jutalmaztam.

2. Pontverseny

A csoportok megalakulásától csoporverseny zajlott az órákon, melynek eredményhirdetésére a 11. órán került sor. A tanulók közösen vagy egyénileg oldották meg a feladatokat, ezzel pontot szerezve saját csapatuknak. A csoportversenybe az órán végzett feladatok és a házi feladat is beleszámított. A házi feladatok többnyire digitális feladatvégzést jelenetettek, melyek során egy-egy online programmal kellett a tanulóknak megismerkedni. A házi feladat megoldását is végezhették csoportosan, és ezt általában meg is tették.

Pontozás:

 • Órai online feladatmegoldás: LearningApps-tankockák feladatainak megoldása vagy Kahoot!-kvíz formájában működött az órákon. Minden esetben ponttal díjaztam a leggyorsabb hibátlan csapatot, továbbá a hibátlan megoldásokat.

A tankockák megoldása időre történt. (2., 3., 6., 7. és 10. óra)

3 pont: leggyorsabb hibátlan megoldás,

2 pont: hibátlan megoldás,

1 pont: kevés hibával történő megoldás.

A Kahoot!-kvíz esetében csak az első három csoport kapott pontot. (1., 4. és 10. óra)

3 pont: az első helyen végzett csoport,

2 pont: a második helyen végzett csoport,

1 pont: a harmadik helyen végzett csoport.

 • Versírás: Hexameter vagy pentameter írása volt házi feladat (9. óra). Minden egyénileg elkészített megoldásért járt a csoportnak pont.

3 pont: disztichon megfelelő ritmussal, érvényes jelentéssel,

2 pont: jó ritmusú, értelmes jelentésű verssor,

1 pont: QR-kódolás

 • Gondolattérkép: A 2. órán a mítosz fogalmát, a 8. órán Odüsszeusz jellemét lehetett grafikus rendező segítségével szemléletessé tenni. A feladat elkészítése digitáliseszköz-használatot igényelt (XMind: ZEN letölthető program, vagy MindMeister online program). A feladat választható volt, de a pontversenybe beleszámított. 

4 pont: igényes, hibátlan gondolattérkép,  

1 pont: hibás, hiányos vagy nem eléggé összetett munka.

 • Családfa: Választható házi feladat (2. óra) az istenek családi kapcsolatainak bemutatása  Microsoft SmartArt program segítségével (az Office csomag része, a Word tartozéka a program). A családi kapcsolatok egy részlete is elég a pontszerzéshez (pl.: Zeusz és szerelmei).

3 pont: összetett, legalább 20 szereplős családfa,

1 pont: hiányos vagy kevés szereplőt felvonultató családfa.

 • Szófelhő: Választható házi feladat (5. óra). Akár a csoport minden tagja elkészítheti. Ajánlott program: WordClouds.com. A kiválasztott részlethez vagy szereplőhöz kapcsolható jellemző szavakból kell állnia a szófelhőnek.

2 pont: minden, a témához kapcsolódó igényes munka.

 • QR-kódolás: A 6. órára egy fontos, jellemző vagy kedvelt idézetet kellett kiemelni, majd kódolva az osztálynak bemutatni, indokolni a választást. Ajánlott program: QR Code Generator

1 pont: minden releváns, kódolt idézet.

 • LearningApps-feladat készítése: Választható házi feladat (3. óra). A társaiknak készíthettek tetszőleges LearningApps-tankockát a diákok.

3 pontot kapott minden elkészült, hibátlan tankocka.

 • Időegyenes: Választható házi feladat. Az eposzok eseménytörténetének időbeli rendezésére alkalmas feladat. Javasolt program: Timetoast. A 7. órára készített néhány diák időegyenest.

3 pont: minden elkészült, hibátlan megoldás,

1 pont: kevés hibával elkészített megoldás.

3. Csoportos alkotások

A 4. órán kiadott házi feladat az, hogy kb. két hét alatt készítsenek el egy közös alkotást.

A választható feladatok:

1. Facebook profilok alkotása az eposzok szereplőihez

2. Film készítése az eposzok epizódjaiból

3. Képregény rajzolása

4. Blog írása Odüsszeusz utazásairól

A feladat nagyon fontos része az ütemezés, melyet közös megbeszélésen rögzítettek a diákok. A tanár feladata, hogy a kéthetes időtartam során ellenőrizze a feladatvégzés folytonosságát.

A házi feladat értékelésének szempontjai:

– Mennyire követi a produktum az eposzok eseményeit?

– Mennyire ötletes az ókori történet modern műfajokra való adaptációja?

– Mennyire felel meg a választott műfaj (film, blog stb.) elvárásainak?

– A kidolgozás igényessége, alapossága, részletessége.

– Milyen mértékű a csoportok együttműködése a produktumok elkészítésében?

Az elkészült produktumokat érdemjeggyel értékeltem, meghallgatva az osztály véleményét is. Az érdemjegyet a csoport valamennyi tagja megkapta.

4. Egymás munkájának értékelése értékelőlappal

A csoportok tagjai lehetőséget kaptak arra, hogy egymás munkáját értékeljék. A 11. órán értékelőlapot (11./2. melléklet) töltöttek ki minden csoporttársukról, melyen pontozással nyilatkozhattak a közös munkavégzésről. A diákok korrekten, reálisan és felelősen végezték ezt a munkát. Minden tanulóról 3 értékelés (csoporttársak) született, melyeknek az eredményét érdemjegyekre váltottam át.

Az értékelőlapokat nyomtatott formában osztottam ki, de van lehetőség digitális megoldásokra is például Google-űrlap formájában. Javaslom ennek kipróbálását is.

5. Témazáró dolgozat

A tanultak számonkérése témazáró dolgozat formájában történt a 12. órán (12./1. melléklet). A számonkérésnek ez hagyományosabb, már bevált formája. A mellékletben a pontértékek érdemjegyre váltását is közlöm.

Eszközigény

Technológia – hardver: 1–11. óra: számítógép, projektor, wifi, tanulói mobiltelefon

Technológia – alkalmazások: 

A megvalósítás során használt online tartalmak, források linkjei

 1. óra:    Kahoot!-kvíz: Mitológia

 2. óra:    LearningApps: Istenek és jelképeik

 3. óra:    LearningApps: Görög mitológia, Eposzi kellékek

 4. óra:    Kahoot!-kvíz: Homéroszi eposzok

 5. óra:    LearningApps: Iliász

 Van még valaki / Trója. YouTube. 2018.03.16. (Utolsó letöltés: 2020.09.28.)

 6. óra:    LearningApps: Odüsszeusz útja

 7. óra:    LearningApps: Akhilleusz és Odüsszeusz

Timetoast: Iliász

 8. óra:

 9. óra:    Az ókori görög líra (Anakreón, Szapphó). Zanzatv. (Utolsó letöltés: 2020.09.28.)

10. óra:   LearningApps: Ókori görög líra

 Kahoot!-kvíz: Lírai műfajok

 11. óra:  

Nyomtatott források és eszközök

Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 9., I. rész. Eszterházy Károly Egyetem – OFI, Budapest, 2017.)

Tanári feladatlapok (mellékletben)